© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Eisenstadt κ. Ägidius Zsifkovics] (στα ελληνικά και γερμανικά)


Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Γεῦμα τοῦ Ἐπισκόπου Eisenstadt
κ. Ägidius Zsifkovics
(11 Νοεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Eisenstadt κύριε Ägidius Zsifkovics,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἐπισκεπτόμενοι τὴν πόλιν ὑμῶν κατὰ τὴν ἑόρτιον ταύτην ἡμέραν καὶ παριστάμενοι εἰς τὸν ἑορτασμὸν τοῦ πολιούχου αὐτῆς ἁγίου Μαρτίνου, ἀσμένως ἐδέχθημεν τὴν εὐγενῆ καὶ φιλόφρονα πρόσκλησιν τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος ὅπως παρακαθήσωμεν μετὰ τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας εἰς τὸ εὐγενῶς προσφερόμενον ὑφ᾽ ὑμῶν ἄριστον.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μαζί σας, τοῦ Ἐπισκόπου τῶν πιστῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς μικρᾶς ἀλλ᾽ ἱστορικῆς πόλεως τοῦ Eisenstadt, μιᾶς πόλεως μὲ μακρὰν ἱστορικὴν διαδρομὴν καὶ προσφορὰν εἰς τὰς τέχνας καὶ τὸν πολιτισμόν, τῆς πόλεως δύο κορυφαίων συνθετῶν, τοῦ Joseph Haydn καὶ τοῦ Franz Liszt, τῆς πόλεως ἡ ὁποία δικαίως καυχᾶται ὅτι εἶναι klein, aber fein. Διότι ἡ ἀξία καὶ ἡ σημασία τῶν πόλεων δὲν μετρᾶται ἀσφαλῶς μὲ τὴν ἔκτασιν ἢ τὸν ἀριθμὸν τῶν κατοίκων ἀλλὰ μὲ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν προσφορὰν αὐτῶν εἰς τὸν κόσμον καὶ τὸν πολιτισμόν. Καὶ σεῖς μὲν δύνασθε ἀναμφιβόλως νὰ καυχᾶσθε δι᾽ ἀμφότερα, ἡμεῖς δὲ ἐπισκεπτόμενοι αὐτὴν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ θαυμάσωμεν τὸ λαμπρὸν ἱστορικὸν αὐτῆς παρελθὸν ἀποτετυπωμένον εἰς τὴν κομψότητα καὶ τὸ κάλλος τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ τῶν ἱστορικῶν αὐτῆς κτηρίων, ἓν τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τὸ Δημαρχιακὸν Μέγαρον. Αἱ εἰς αὐτὸ ἀπεικονιζόμεναι ἀλληγορικῶς κεφαλαιώδεις, κατὰ τὸν ἀπόστολον Παῦλον (Α΄ Κορ. ιγ΄ 13), ἀρεταὶ τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, συμπληρούμεναι ἀφ᾽ ἑνὸς διὰ τῶν ἐπίσης ἀλληγορικῶς ἀπεικονιζομένων ἀρετῶν τῆς δικαιοσύνης, τῆς σοφίας καὶ τῆς ἐγκρατείας, καὶ συνδυαζόμεναι μετὰ τῶν διὰ τῶν βιβλικῶν σκηνῶν ἐκφραζομένων σοφίας, ἐν τῇ ἀποδόσει τῆς δικαιοσύνης, ὡς αὐτῆς τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος, ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα, ὡς αὐτῆς τῆς Ἰουδήθ, καὶ ἐπιλογῆς τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἔναντι τῶν κατὰ κόσμον τιμῶν, ἀντιπροσωπεύουν ἀσφαλῶς τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ ἰδανικά, βάσει τῶν ὁποίων ἐπορεύθησαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς σας, ὥστε νὰ ἀνθέξουν εἰς τὰς ὄχι πάντοτε εὐχαρίστους ἱστορικὰς συγκυρίας καὶ νὰ προοδεύσουν ἐπ᾽ ἀγαθῷ. Αἱ ἀπεικονίσεις αὗται, εὑρισκόμεναι ἐντὸς ἑνὸς οὐχὶ ἐκκλησιαστικοῦ κτηρίου καταδεικνύουν τὴν ἀναπτυχθεῖσαν καὶ μέχρι σήμερον ὑφισταμένην ἀγαστὴν συνεργασίαν μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ὡς ἀποδεικνύεται ἱστορικῶς, ἔχει ὠφελήσει τὰ μέγιστα τὸν ἄνθρωπον διαχρονικῶς, καθὼς Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία καλοῦνται νὰ διακονήσουν τὸν ἴδιον ἄνθρωπον, ἐκ διαφόρου βεβαίως σκοπιᾶς, ἡ δὲ ἀποτελεσματικότης τῶν προσπαθειῶν ἀμφοτέρων ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς συμπορείας αὐτῶν καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς διαστάσεως.

Εἴμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι τὰς αὐτὰς ἀρετὰς ἔχουν ὡς ὁδηγὸν εἰς τὴν ζωήν των καὶ οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῆς πόλεως τοὺς ὁποίους ἔχετε τὴν εὐθύνην νὰ ποιμαίνητε∙ ἡ δὲ πόλις, ὡς μετὰ χαρᾶς πληροφορούμεθα, συνδυάζει ἄριστα τὸ ἱστορικὸν παρελθὸν αὐτῆς πρὸς ὑποδομὰς ἀνταποκρινομένας εἰς τὰς πλέον συγχρόνους ἀπαιτήσεις τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι, παρὰ τὴν ἐξέλιξιν καὶ τὴν ἀποξένωσιν τὴν ὁποίαν αὕτη ἐνίοτε προκαλεῖ, διατηροῦν τὴν αὐτὴν ἐγκαρδιότητα τόσον ἔναντι τῶν συμπολιτῶν αὐτῶν ὅσον καὶ ἔναντι τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς πόλεώς των καὶ παντὸς ἀνθρώπου.

Ἡ τοιαύτη ἐγκαρδιότης καὶ ἀγάπη τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ἐξεφράσθη πρὸ ὀλίγου καὶ διὰ τῆς προσφορᾶς σας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας οἰκοπέδου πρὸς ἀνέγερσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ αἰτίαν μεγάλης χαρᾶς δι᾽ ἅπαντας ἡμᾶς, καθὼς προσβλέπομεν εἰς τὴν δι᾽ αὐτῆς ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καὶ μετὰ τῆς ἱστορικῆς πόλεώς σας. Πεπείσμεθα δὲ ὅτι μόνον διὰ τῆς ἐνισχύσεως τῶν σχέσεων καὶ τῆς ἀλληλοκατανοήσεως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων εἶναι δυνατὸν νὰ προοδεύσῃ ὁ κόσμος καὶ νὰ μὴ παρασυρθῇ ὑπὸ ἀκραίων καὶ φανατικῶν, διακηρυσσόντων ἀντὶ τῆς ἀγάπης τὸ μίσος ἔναντι τοῦ ἄλλου, ὡς ἐσχάτως μετὰ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἀκούομεν νὰ συμβαίνῃ ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ καὶ ἀλλαχοῦ.

Κατακλείοντες, εὐχαριστοῦμεν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα διὰ τὴν εὐγενῆ φιλοξενίαν καὶ τὰ αἰσθήματα τιμῆς καὶ ἀγάπης πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον καὶ ὑψοῦντες τὸ κύπελλον προπίνομεν ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἐνισχύσεώς σας ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῆς διακονίας σας καὶ προόδου πάντων τῶν εὐγενῶν χριστιανῶν τῆς Ἐπισκοπῆς σας.

*          *          * 

Grußworte Seiner Allheiligkeit des
Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios
aus Anlaß des Mittagessens Seiner Exzellenz des 
Bischofs Ägidius Zsifkovics von Eisenstadt 
(11. November 2014)


Geliebter Bruder in Christus, Mitzelebrant und hochwürdigster Metropolit Arsenios von Austria,
Eure Exzellenz, Bischof Ägidius, lieber Bruder im Herrn,
Eure Exzellenz, hochwürdigster Herr Nuntius Zurbriggen,
Eminenzen, hochwürdigste Brüder in Christus,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben Ihre Stadt an diesem Feiertag besucht und am Fest von deren Schutzheiligen, dem Heiligen Martin, teilgenommen, indem Wir die freundliche und nächstenliebende Einladung Eurer Exzellenz empfangen haben, um mit Unserer Begleitung dem von Ihnen mit Höflichkeit dargebrachten Mahle beizuwohnen.

Wir danken Ihnen von Herzen für die Güte der Gemeinschaft mit Ihnen, dem Bischof der Gläubigen der römisch-katholischen Kirche, in dieser kleinen, aber historischen Stadt Eisenstadt, einer Stadt mit einer langen geschichtlichen Tradition und mit einem beachtlichen Beitrag zu Kunst und Kultur. Diese Stadt ist der Wirkungsort zweier musikalischer Koryphäen, Joseph Haydn und Franz Liszt, sodaß für sie der Spruch „klein, aber fein“ zurecht Gültigkeit hat. 

Der Wert und die Bedeutung von Städten nämlich bemißt sich nicht nach deren Größe oder nach deren Anzahl an Einwohnern, sondern nach deren Geschichte und deren Beitrag für diese Welt und für die Kultur eines Landes.

Und so haben Wir heute die Möglichkeit, diese Ihre Stadt zu besichtigen und deren hell strahlende Vergangenheit zu bewundern, welche sich in der Schönheit der heiligen Kirchen und der altehrwürdigen Gebäude widerspiegelt, zu welchen auch Ihr Bischöflicher Hof zählt.

In Anlehnung an den ersten Brief an die Korinther des Heiligen Apostels Paulus (Kapitel 13), in dem die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe genannt werden, und unter Hinzufügung der Tugenden der Gerechtigkeit, der Weisheit und der Enthaltsamkeit, welche allesamt verbunden werden durch die Göttliche Weisheit des biblischen Wortes, welches von der Gerechtigkeit zeugt, wie es diejenige des weisen Salomon war, und von der Liebe zur Heimat, wie sie von Judith gelebt wurde, und durch die bewußte Wahl der Weisheit und der Erkenntnis manifestieren sich Tugenden und Ideale, auf deren Basis die Bewohner Ihrer Stadt und Ihrer Diözese durch die Jahrhunderte gewandelt sind, darin auch in weniger fröhlichen historischen Umständen standhaft blieben und zum Guten gestrebt sind.

Wir sind sicher, daß die jetzigen Bewohner der Stadt und Ihrer Diözese dieselben Tugenden als Führer durch ihre Leben besitzen, für welche Sie, Eure Exzellenz, die Verantwortung haben, sie als guter Hirte zu leiten und zu betreuen.

Der Festtag des Heiligen Martin in Eisenstadt hat Uns vor Augen geführt, daß Ihre Diözese dem Vorbild dieses großen Heiligen würdevoll folgt und eine aufrichtige Herzlichkeit gegenüber Besuchern der Stadt und gegenüber jedem Menschen besitzt. 

Diese Herzlichkeit und Liebe der Christen Ihrer Diözese wurde vor kurzem durch Ihr Geschenk eines Grundstücks an die Orthodoxe Metropolis von Austria zum Ausdruck gebracht, auf welchem ein orthodoxes Kloster entstehen wird. Dies ist ein Ereignis, welches uns alle mit großer Freude erfüllt, weil Wir darin eine Stärkung der Beziehungen zwischen unseren beiden Kirchen erkennen. 

Wir sind davon überzeugt, daß es nur durch die Stärkung der Beziehungen unter den Menschen und einer gegenseitigen Verständigung möglich sein wird, daß die Welt sich entwickelt und nicht in den Abgrund gerissen wird durch Fanatiker, welche statt der Liebe den Haß gegenüber dem anderen verkünden, wie Wir es leider mit großer Trauer und schweren Herzens vernehmen, daß es im Mittleren Osten und anderswo geschieht.

Unsere gemeinsame Aufgabe besteht ohne Zweifel darin, für den Frieden auf dieser Welt einzutreten und in diesem Sinne die Einheit der Kirchen nach Kräften zu fördern.

Schließlich möchten Wir nochmals Eurer Exzellenz für die würdevolle Gastfreundschaft und die tiefempfundene Ehrerbietung und Liebe gegenüber Uns und dem Ökumenischen Patriarchat danken. Wir erheben also Unser Glas, um auf Ihre Gesundheit und auf Ihre Stärkung in der Bewältigung Ihrer pastoralen Aufgaben sowie auf die Entfaltung der guten und edlen Christen Ihrer Diözese anzustoßen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails