© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Eisenstadt κ. Ägidius Zsifkovics ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΥΣΤΡΙΑ] (στα ελληνικά και γερμανικά)


Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Δεῖπνον τοῦ Ἐπισκόπου Eisenstadt
κ. Ägidius Zsifkovics εἰς τὴν Κάτω Αὐστρίαν
(10 Νοεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Eisenstadt κύριε Ägidius Zsifkovics,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἰδόντες πρὸ ὀλίγου φῶς ἑσπερινὸν καὶ δοξάσαντες τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν εἰς τὸν τόπον εἰς τὸν ὁποῖον θὰ οἰκοδομηθῇ χῶρος ἀενάου δοξολογίας Αὐτοῦ, τὸν ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας παραχωρηθέντα εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας, δοξάζομεν Αὐτὸν καὶ πάλιν διὰ τὴν χαρὰν τῆς μεθ᾽ ὑμῶν προσωπικῆς συναντήσεως καὶ ἐπικοινωνίας τὴν ὁποίαν ἀπολαμβάνομεν κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν εἰς τὸ κοινὸν τοῦτο δεῖπνον τῆς ἀγάπης.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν εἰλικρινῶς καὶ ἐκ βάθους καρδίας διὰ τὴν εὐγενῆ πρόσκλησίν σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἔτι πλέον διὰ τὴν προσφορὰν τῆς ἀγάπης σας ἐκφραζομένης διὰ τῆς παραχωρήσεως οἰκοπέδου καταλλήλου πρὸς ἀνέγερσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας. 

Τὸ ἤρεμον καὶ γαλήνιον τοπίον ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ φυσικὸν κάλλος τῆς περιοχῆς σας τοῦ Burgenland ἀποτελεῖ ἰδανικὸν περιβάλλον διὰ ψυχὰς ἀφιερωμένας εἰς τὸν Θεόν, τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν προσευχήν. Πρὸς τούτοις, ἡ γεωγραφικὴ αὐτοῦ θέσις εἰς μίαν περιοχὴν μὲ μικρὸν ἀριθμὸν κατοίκων, ὡς καὶ ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξις ἐνταῦθα ἀνθρώπων διαφόρου ἐθνικῆς προελεύσεως, ἐναρμονίζεται ἄριστα πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς μοναστικῆς ζωῆς, ἐπιδιωκούσης τὴν ἕνωσιν τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ξενιτείας καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοῦ κόσμου, ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἄνευ διακρίσεως -ἐθνικῆς ἢ ἄλλης-, ἐκδηλουμένης τόσον διὰ τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ προσευχῆς ὅσον καὶ διὰ τῆς μετ᾽ αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ κοινωνίας, κοινωνίας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μίμησιν τοῦ προτύπου τῆς τελείας καὶ μακαρίας ζωῆς, τῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον θὰ ἀποβλέπῃ καὶ ἡ ἐνταῦθα ἐγκατασταθησομένη Ἀδελφότης τῆς ὑπὸ ἵδρυσιν Ἱερᾶς Μονῆς, διακονοῦσα τοὺς ἀνθρώπους καὶ διδοῦσα πᾶσι καὶ ἐν παντὶ τὴν μαρτυρίαν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης. Ζῶντες δὲ εἰς ἕνα κόσμον εἰς τὸν ὁποῖον ἔχει ψυχρανθῆ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν οὐχὶ μόνον διὰ τὸν Θεὸν ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἔχει ὁδηγήσει εἰς θλιβερὰς συγκρούσεις καὶ ὀδυνηρὰς ἀντιπαραθέσεις τὰ ἔθνη καὶ τοὺς λαούς, ἔχομεν χρέος νὰ ὑπενθυμίζωμεν εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους τὴν μεγίστην ἀρετὴν τῆς ἀγάπης, τῆς ἐπιλυούσης πάντα τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ νὰ ἀποτελῇ αὕτη τὴν κινητήριον δύναμιν τῶν πράξεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν μας ἀλλὰ καὶ τὸ εὐλογημένον περιβάλλον ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ζῶμεν καὶ θὰ κινούμεθα ἅπαντες.

Πρόγευσιν αὐτῆς τῆς ἐν ἀγάπῃ κοινωνίας λαμβάνομεν ἐν τῇ ἑσπερινῇ ταύτῃ τραπέζῃ, προεορτάζοντες τὴν μνήμην τοῦ προστάτου τῆς ἐπισκοπῆς σας ἁγίου Μαρτίνου τοῦ ἐλεήμονος, ὁ ὁποῖος ἐφήρμοσε τὴν ἐντολὴν τῆς ἀγάπης εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ἂν καὶ ἦτο ἀκόμη κατηχούμενος, ὥστε ἔδωκε τὸ ἥμισυ τοῦ στρατιωτικοῦ αὐτοῦ μανδύου εἰς ἕνα γυμνὸν ἐπαίτην τὸν ὁποῖον τυχαίως συνήντησε προκειμένου νὰ ἐνδυθῇ, διὰ νὰ ἀκούσῃ τὸν ἔπαινον τῆς πράξεώς του ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Χριστόν.

Εὐχόμεθα δὲ ὅπως ἡ τοιαύτη ἀγάπη ἐνοικήσῃ εἰς τὰς καρδίας ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων οὕτως ὥστε νὰ καταστῇ ὁ κόσμος «καλὸς λίαν», ὡς ἐπλάσθη ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ αὐτοῦ Θεοῦ. Καὶ ὑπὲρ τῆς πραγματώσεως τῆς εὐχῆς ταύτης προπίνομεν εὐχαριστοῦντες ὑμᾶς διὰ τὴν πολλὴν ὑμῶν ἀγάπην.

*          *          * 

Ansprache
Seiner Allheiligkeit
des Ökumenischen Patriarchen
Bartholomaios
während des Abendessens mit dem Bischof von Eisenstadt
Ägidius Zsifkovics im Burgenland


Ehrwürdiger und geliebter Bruder in Christus und Konzelebrant Arsenios, Metropolit von Austria,
Eure Exzellenz, Bischof Ägidius, lieber Bruder im Herrn
Eminenzen, hochwürdigste Brüder in Christus,
Sehr geehrte Gäste,

Vor kurzem sahen wir das Abendlicht schwinden und priesen den dreifaltigen Gott an jener Stelle, an welchem ein Ort Seines immerwährenden Lobpreises entstehen soll. Jener Ort, der von der Römisch-katholischen Kirche an die Metropolis von Austria übergeben wird. Wir preisen den Herrn auch ob der Freude über unsere persönliche Begegnung und der Gemeinschaft, welche wir im Laufe des heutigen Abends und während des jetzigen gemeinsamen Mahles der Liebe genießen.
Für Ihre freundliche Einladung bedanken wir uns aufrichtig und aus tiefem Herzen. Des Weiteren danken wir Ihnen für Ihre Gabe der Liebe an die Metropolis von Austria, der Schenkung eines geeigneten Grundstückes zur Errichtung eines Orthodoxen Klosters.

Die dortige ebene und ruhige Gegend stellt in Eintracht mit der natürlichen Schönheit des Burgenlandes eine ideale Umgebung für die Seelen, die Gott, der Ruhe und dem Gebet geweiht sind dar. 

Dieser Ort der Abgeschiedenheit, der Ruhe und des Friedens zwischen den Menschen verschiedener Herkunft harmonisiert wunderbar mit den Zielen des monastischen Lebens, die Einheit mit Gott durch die Trennung von der Welt und durch die Vertiefung der Liebe zu den Mitmenschen wiederherzustellen, frei von nationalen oder anderen Überlegungen. Dieses wichtige Ziel wird durch das Gebet und die Liebe zum Anderen zum Ausdruck gebracht und ist eine Nachahmung des vollkommenen und heiligen Lebens der Heiligen Dreifaltigkeit. 

Mit diesem Ziel vor Augen wird auch die Bruderschaft des neu gegründeten Klosters arbeiten, indem sie den Menschen dient und ihnen in allem ein Zeugnis der Liebe in Christus gibt. Wir leben heute in einer Welt in welcher die Liebe der meisten Menschen abgekühlt ist - nicht nur die Liebe zu Gott, sondern auch zu den Mitmenschen. Dies ist eine Tatsache, welche die Völker und Länder in einen aufreibenden Konflikt und einen schmerzvollen Gegensatz geführt hat. Wir haben die Verpflichtung, uns selbst und die Anderen an die große Tugend der Liebe zu erinnern, welche alle Probleme der Menschheit lösen kann und dafür zu kämpfen, dass die Liebe zur Antriebskraft aller unserer Handlungen und unseres Wirkens wird, aber auch zur gesegnete Umgebung in welcher wir alle leben und uns bewegen.  

Wir haben während dieses abendlichen Mahles einen Vorgeschmack der Gemeinschaft in Liebe genossen, indem wir dem Patron Ihrer Diözese, des Heiligen Martin von Tours, gedacht haben. Der Heilige Martin hat das Gebot der Liebe in großer Tiefe verwirklicht - obgleich er noch Katechumene war - indem er die Hälfte seines Umhanges einem nackten Bettler gab, welchen er zufällig traf, und ihn kleidete, und so das Lob für seine Handlungen von Christus selbst hörte. 

Wir beten, dass diese Liebe Einzug halte in den Herzen aller Menschen, so dass die Welt in eine “sehr gute” verwandelt werde, wie sie von Gott, dem Schöpfer erschaffen wurde. Auf die Verwirklichung dieses Gebetes erheben wir unser Glas und danken Ihnen für Ihre große Liebe.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails