© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ HEILIGER ALFONS ΠΟΛΕΩΣ LEOBEN] (στα ελληνικά και γερμανικά)

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Heiliger Alfons τῆς Πόλεως Leoben
(9 Νοεμβρίου 2013)


Ἱερώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εὐλογημένοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς ὡραίας Αὐστρίας,

Ἐντὸς τοῦ φανερουμένου καὶ εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀνεσπέρου φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ ἱερουργῶμεν αὐτὸ σήμερον εἰς τὸν εὐγενῶς παραχωρηθέντα ὑπὸ τοῦ Τάγματος τῶν Redemptoristen εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀλφόνσου, διὰ τὰς λατρευτικὰς ἀνάγκας τῶν ὀρθοδόξων τῆς εὐλογημένης πόλεως Leoben καὶ τῆς πέριξ αὐτῆς περιοχῆς. Ἡ τοιαύτη δωρεὰ συμβάλλει εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἑνότητος μεταξὺ τῶν χριστιανῶν τῆς Αὐστρίας, διὰ τὴν ὁποίαν εἰργάσθησαν ἅπαντες οἱ διακονήσαντες τέσσαρες ἐνταῦθα Ἱεράρχαι ἀπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀμασείας Γερμανοῦ Καραβαγγέλη μέχρι καὶ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος κύριε Ἀρσένιε, ὁμοῦ μετὰ πολλῶν ἄλλων πεφωτισμένων κληρικῶν Ὀρθοδόξων καὶ ρωμαιοκαθολικῶν τὸ δόγμα.

Αἱ καλλιεργηθεῖσαι ἀπὸ Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς πλευρᾶς ἀγαθαὶ αὗται σχέσεις, εὗρον τὴν ἀπήχησίν των εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀειμνήστων Καρδιναλίου Franz König καὶ τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἱδρύματος «Pro Oriente», εἰς τὸ ὁποῖον ἠκούσθη πολλάκις ὁ Ὀρθόδοξος λόγος καὶ τὸ Ὀρθόδοξον κήρυγμα διὰ τῶν γνωστῶν ὁμιλιῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Χαλκηδόνος Μελίτωνος καὶ Ἐφέσου Χρυσοστόμου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, πάλαι τε καὶ κατ᾿ αὐτάς, καὶ ἄλλων ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως διὰ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καὶ συνεργασίας μετὰ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐν Αὐστρίᾳ χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, εἰς τὸ ὁποῖον κλῖμα συνεργασίας συμβάλλετε καὶ σεῖς προσωπικῶς, ἀδελφὲ ἅγιε Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε, συνεχίζοντες τὴν μακρὰν παράδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ἀσφαλῶς, καρπὸς τοῦ κλίματος τούτου εἶναι καὶ ἡ παραχώρησις τοῦ Ναοῦ τούτου εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅστις εὐχόμεθα ὅπως παραμείνῃ ἐσαεὶ κέντρον ἁγιασμοῦ καὶ σημεῖον ἑνότητος καὶ φανερώσεως τοῦ φωτός.

Ἡ σημασία καὶ αἱ διαστάσεις μιᾶς τοιαύτης δωρεᾶς διὰ τὴν ἡμετέραν Ἱερὰν Μητρόπολιν δὲν δύνανται εὐκόλως νὰ ἀποτιμηθοῦν, καθότι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν δὲν διαθέτει αὕτη ἐπαρκεῖς οἰκονομικοὺς πόρους διὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀνέγερσιν νέων Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Ναῶν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ὁ Ναὸς κατέχει τὴν πλέον κεντρικὴν θέσιν εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην, κυρίως δὲ εἰς τὴν ζωὴν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν ὅπου γῆς. Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἶναι ὁ χῶρος ἔνθα ἐξαγιάζεται ὁ ἄνθρωπος, δεχόμενος τὰς ἀκτίστους ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα διὰ τὴν καλλιέργειαν τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Εἶναι τόποι κοινῆς λατρείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τόποι συνάξεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἐν εὐχαριστίᾳ καὶ διὰ τῆς Εὐχαριστίας, ἤτοι τῆς μεταλήψεως τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς ζωὴν αἰώνιον, εἰς ἀπολογίαν εὐπρόσδεκτον ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ• μὴ εἰς κρῖμα ἤ εἰς κατάκριμα» (Εὐχὴ Θείας Μεταλήψεως). Τόποι αἰσθήσεως τῆς κατὰ Χριστὸν ἀδελφοσύνης καὶ ἀδελφότητος. Τόποι εἰσόδου εἰς τὴν κατὰ Θεὸν ζωήν. Τόποι τελέσεως τῶν μυστηρίων καὶ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Τόποι φανερώσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τόποι προετοιμάζοντες τοὺς πολίτας διὰ τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Τόποι συναντήσεως ζώντων καὶ κεκοιμημένων ἐν τῷ ἱερῷ δισκαρίῳ τῆς Προσκομιδῆς. Τόποι ἐκπλύσεως τῶν ἀνομιῶν διὰ τῆς ρίψεως τῶν μερίδων εἰς τὸ Ἅγιον Ποτήριον, εἰς τὸ ποτήριον τῆς ζωῆς. Τόποι ἀποκαλύψεως τοῦ ὄντως προορισμοῦ καὶ τῆς παρουσίας μας ἐπὶ τοῦ πλανήτου τούτου. Τόποι ἁγιασμοῦ τῆς ὑλικῆς κτίσεως. Τόποι, μὲ ἕνα λόγον, ἀποστολικοί, θυσιαστήρια ἐλέγχου συνειδήσεων καὶ φανερώσεως διὰ τοῦ ἐξιλασμοῦ τοῦ ἀληθινοῦ καὶ ἀνεσπέρου φωτός.

Τοῦτο σημαίνει κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, ἐκφραζομένην παραστατικῶς ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Καλλινίκου (βλ. ὁ Χριστιανικὸς Ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ), ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Ναὸς εἶναι χῶρος μετανοίας καὶ καθαρισμοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν. Ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Νεκτάριος, ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργός, ὁμολογεῖ ὅτι «ἡ μεγάλη ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ θεῖος αὐτῆς χαρακτὴρ ὑποχρεοῦσι τὰ μέλη αὐτῆς νὰ διατηρῶσιν αὐτὴν ἁγίαν καὶ ἄμωμον, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ρυτίδα, ἤ τι τῶν τοιούτων, ὅπως καὶ ὡς νύμφη Χριστοῦ, ἠγαπημένη καὶ διὰ αἵματος Χριστοῦ κεκαθαρμένη ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος, καὶ ὡς ἔχουσα ἀποστολὴν νὰ ζυμώσῃ ὅλον τὸ φύραμα νὰ πληροῖ τὸν μέγαν αὐτῆς προορισμόν» (Μητροπολίτου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, «Μελέτη περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς», Παράρτημα «περὶ μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως», ἐν Ἀθήναις 1901, σελ. 217).

Ὁ θεοφόρος Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ἐν τῇ νήσῳ Αἰγίνῃ ᾠκοδόμησε ναὸν ἅγιον τῷ Κυρίῳ, καὶ μάνδραν καὶ τροφεῖον ψυχῶν πνευματικόν, εἰς εὐαρέστησιν Θεοῦ καὶ τῶν λογικῶν προβάτων, μᾶς ἀξιώνει κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτοῦ νὰ τελῶμεν τὴν πρώτην Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν δωρηθέντα τοῦτον Ἱερὸν Ναὸν καὶ μᾶς καλεῖ νὰ λάβωμεν Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, «δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ε΄, 10-11).

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἐκοπίασε καὶ ἐμόχθησε καὶ εἰργάσατο ὡς ὁ καλὸς καὶ πιστὸς ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Χριστοῦ, μᾶς καλεῖ, τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐργάτας, νὰ συγκοπιάσωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν καλλιέργειαν τοῦ ποιμνίου. Ἐκεῖνος ἐκαλλιέργησε καὶ ἐπότισε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀρδεύων αὐτὸ πρὸς ζωογονίαν μὲ τὰ καθαρὰ καὶ ψυχοτρόφα νάματα τῆς πράξει καὶ θεωρίᾳ διδασκαλίας αὐτοῦ, καὶ μὲ τὰ ἱερὰ αὐτοῦ λείψανα καὶ θαύματα, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ καὶ μετὰ θάνατον δι᾿ αὐτοῦ.

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἐξ ἑτέρου, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, ἀναφέρεται εἰς τὴν φανέρωσιν καὶ αὐτὴ ἑνὸς θαύματος ζωῆς καὶ φωτός. Ὁ θάνατος, κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι σκότος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον μᾶς ἠλευθέρωσεν ὁ Κύριος διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ἀναστάσεώς Του. Τὸ θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀρχισυναγώγου Ἰαείρου, τὸ ὁποῖον ἐτέλεσεν «ὁ συνάναρχος Πατρὶ καὶ Πνεύματι» Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ἁπλῶς μία πρόγευσις τῆς νίκης τοῦ φωτὸς ἐπὶ τοῦ σκότους. Ἐξουσιαστικῶς ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, μὲ μόνον τὸν λόγον αὐτοῦ: «ἐφώνησε λέγων· ἡ παῖς, ἐγείρου» (Λουκ. η΄ 54-55), κατ᾿ ἀντίθεσιν πρὸς τὸν «ἔμπυρον ἁρματηλάτην» προφήτην Ἠλίαν κατὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας εἰς τὰ Σαρεφθᾶ, ὁ ὁποῖος ἁπλῶς «ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν Κύριον καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτὸν» (Βασ. Γ΄ ιζ΄, 21).

Ὁ Κύριος διὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας Του καὶ οἱ Ἀπόστολοί Του, οἱ Ἅγιοι καὶ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογηταὶ καὶ οἱ Δίκαιοι, οἱ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ Ἅγιος Νεκτάριος σήμερον, μᾶς καλοῦν νὰ ἀγωνισθῶμεν, ὥστε νὰ νικήσωμεν τὸν θάνατον ἐν τῇ θνητῇ ἡμῶν σαρκί, διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν Του καὶ ἀπὸ αὐτῆς τῆς ζωῆς νὰ γνωρίσωμεν τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως τῆς ψυχῆς, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς καλεῖ. Καὶ τοῦτο εἶναι δυνατὸν μόνον ὅσον εἴμεθα ἐνδεδυμένοι τὸ σῶμα τοῦτο τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας, τὸ ὁποῖον καὶ ὁ Ἴδιος ἐφόρεσε, διότι «ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατον ἀδυνατεῖ νὰ κάμῃ τι ἔργον σωτηριῶδες καὶ νὰ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ Ἅδου ἀλύτων δεσμῶν», ὅπως χαρακτηριστικῶς γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἀλλὰ «μόνον αἱ θεῖαι λειτουργίαι, αἱ προσευχαὶ τῶν οἰκείων, τῶν δικαίων, αἱ ὑπὲρ αὐτῆς γινόμεναι καὶ αἱ ἐλεημοσύναι γίνονται πρόξενοι σωτηρίας καὶ ἐλευθερίας ἀπὸ τῶν δεσμῶν τοῦ Ἅδου» (Βλ. Μητροπολίτου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, «Μελέτη περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς», ἐν Ἀθήναις 1901, σελ. 196).

Εἰς τὸν παραχωρηθέντα Ὀρθόδοξον πλέον τοῦτον Ναόν, ἔνθα καθ᾿ ἑκάστην Κυριακὴν θὰ καταγγέλλεται ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τὸ ἀνέσπερον Φῶς Του, δεόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν καὶ ἱκετεύομεν Ἐκεῖνον Ὅστις ὑπὲρ ἡμῶν κατῴκησεν εἰς τὸν τάφον καὶ συνηριθμήθη μετὰ τῶν νεκρῶν καὶ ἡτοίμασε δι᾿ ἡμᾶς τὴν ἀνάστασιν, νὰ συμποιμαίνῃ καὶ νὰ συνοδηγῇ πρὸς ζωηφόρους καὶ πνευματικὰς κατοικίας τὸ ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, τὴν διαποίμανσιν τοῦ ὁποίου ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐνεπιστεύθη εἰς τὴν ὑμετέραν ἀγαπητὴν Ἱερότητα, ἀδελφὲ Μητροπολῖτα κύριε Ἀρσένιε, καὶ σᾶς εὐχόμεθα εἰς τὴν διακονίαν καὶ εἰς τὸν ἀγῶνα σας πλουσίαν τὴν παρὰ τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ ἐνίσχυσιν καὶ παραμυθίαν.

Δοξολογοῦντες, τέλος, τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Πίστεως ἡμῶν καὶ εὐχαριστοῦντες ἐγκαρδίως καὶ συγχαίροντες πάντας τοὺς συντελεστὰς τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, μὲ πρῶτον τὸν Γενικὸν Ἐπόπτην τοῦ Τάγματος τῶν Redemptoristen π. Lorenz Voith, εὐχόμεθα ὁ ναὸς αὐτὸς νὰ παραμένῃ ἀκατάσειστος, νὰ ἑτοιμάζῃ πολίτας τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ νὰ συντελῇ εἰς τὴν θέωσιν τῶν μελῶν τῆς δραστηρίου Κοινότητος ταύτης τοῦ Leoben, «λαλούντων ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾀδόντων καὶ ψαλλόντων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ» (πρβλ. Ἐφεσ. ε΄, 19-20).

Ἡ δὲ Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία καὶ ὁ Φωτισμὸς τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, διὰ πρεσβειῶν τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, καὶ Μαρτίνου, Ἐπισκόπου Τουρώνης, εἴησαν μαζί σας, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, «κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι» (Ἑβρ. γ΄, 1). Ἀμήν.

*          *          *

P R E D I G T
SEINER ALLHEILIGKEIT
DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN
BARTHOLOMAIOS
AM ENDE DER LITURGIE
IN DER KIRCHE DES HEILIGEN ALFONS IN LEOBEN
(9 November 2014)


Ehrwürdiger und geliebter Bruder in Christus und Konzelebrant, Metropolit von Austria Arsenios,
Eure Exzellenz, Bischof Egon Kapellari, lieber Bruder im Herrn
Eminenzen, hochwürdigste Brüder in Christus,
Ehrwürdige Brüder und Schwestern,
Geliebte Kinder im Herrn, gesegnete Christen des schönen Österreich,

Wir haben heute die große Freude, das offenbarte Mysterium der Göttlichen Eucharistie und das ewige Licht der Auferstehung Christi in der vom Orden der Redemptoristen an die Metropolis von Austria des Ökumenischen Patriarchates übergebenen Kirche des Heiligen Alfons zu feiern, um dem Bedürfnis nach dem Gebet der Orthodoxen in der Stadt Leoben und rings um die Stadt gerecht zu werden. Diese Gabe trägt zur Unterstützung der Einheit der Orthodoxen in Österreich bei, an welcher alle vier hier wirkenden Hierarchen, vom unvergesslichen Metropoliten Germanos Karavaggelis an bis zu unserem ehrwürdigen Metropoliten Arsenios, zusammen mit anderen erleuchteten orthodoxen und römisch-katholischen Klerikern, arbeiteten.

Diese guten Beziehungen sind von orthodoxer und römisch-katholischer Seite gepflegt worden, nachdem sie im Herzen des unvergesslichen Kardinals Franz König und der Verantwortlichen der Stiftung “Pro Oriente” Anklang fanden. Das orthodoxe Wort und die orthodoxe Verkündigung wurden damals wie heute in dieser Stiftung viele Male gehört - durch die bekannten Predigten der Metropoliten Meliton von Chalkedon und Chrysostomos von Ephesus, aber auch durch unsere Wenigkeit, und durch andere orthodoxe Kleriker und Laien. Vor allem aber wurde das Wort des Glaubens durch das friedliche Zusammenleben und -arbeiten zwischen den in Österreich lebenden christlichen Konfessionen gezeigt. Zu diesem Klima der Zusammenarbeit tragen auch Sie persönlich, lieber Bruder Arsenios von Austria, bei, indem Sie die große Tradition unseres Ökumenischen Patriarchates fortsetzen. Die Schenkung dieser Kirche an die Metropolis von Austria ist eine Frucht dieses Klimas und wir hoffen, dass diese Kirche für immer ein Zentrum der Heiligkeit, ein Zeichen der Einheit und ein Ort der Offenbarung des Lichtes bleibe.

Die symbolische Bedeutung und die Wichtigkeit einer solchen Schenkung für die Metropolis von Austria kann nicht hoch genug geschätzt werden, zum einen weil die Metropolis von Austria für die Errichtung neuer Kirchen nicht über ausreichende wirtschaftliche Mittel verfügt, und zum anderen weil diese Kirche, vor allem im Leben der Christen der Stadt Leoben, einen wichtigen Platz einnimmt. Die Gotteshäuser der Orthodoxen Kirche sind der Ort, an welchem der Mensch geheiligt wird, indem er die umgeschaffenen Energien Gottes annimmt. Sie sind das Alpha und das Omega für die Pflege des geistlichen Lebens. Es sind Orte des gemeinsamen Gebetes an den dreifaltigen Gott, Orte der Zusammenkunft der kirchlichen Gemeinschaft in der Eucharistie und führen durch die Eucharistie, vor allem durch den Empfang des Leibes und Blutes des Herrn, “zur Vergebung der Sünden, zum ewigen Leben, zur Rechtfertigung vor dem furchtgebietenden Richterstuhle Christi - nicht zum Gericht oder zur Verdammnis” (Gebet der Hl. Wandlung). Es sind Orte des brüderlichen Sinnes und der Bruderschaft in Christus, Orte des Zuganges zum Leben in Christus.

Orte der Vollendung des Mysteriums und der heiligen Gottesdienste, Orte der Erscheinung des Königreiches Gottes. Orte, welche ihre Bewohner für das himmlische Jerusalem vorbereiten, Orte, an denen sich die Lebenden und Toten im Gebet des Gottesdienstes treffen. Orte der Befreiung von den Vergehen durch das Blut Christi im Heiligen Kelch, dem Kelch des Lebens. Orte der Offenbarung des wirklich vorherbestimmten und unserer Anwesenheit auf diesem Planeten, Orte der Heiligung der Elemente der Schöpfung. In einem Wort: Apostolische Worte. Altäre, an denen das Gewissen geprüft wird, und Altäre der Offenbarung durch die Sühne des wahrhaftigen und des ewigen Lichtes.

Gemäß der orthodoxen Tradition bedeutet dies, wie Konstantinos Kallinikos es so treffend sagt, dass die Orthodoxe Kirche ein Ort der Umkehr und der Reinigung von den Verfehlungen ist. Der heute gefeierte Heilige Nektarios, Bischof von Pentapolis, der Wundertätige, bekennt dass “die große Sendung der Kirche und ihr göttlicher Charakter ihre Glieder dazu verpflichtet, die Kirche heilig und unbefleckt zu erhalten, ‘damit sie keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe’, wie die Kirche auch als Bräutigam Christi geliebt und durch das Blut Christi gereinigt, heilig und unbefleckt sei, und die Sendung hat, den ganzen Teig zu formen und ihre große Bestimmung zu erfüllen.”

Der gotttragende heilige Nektarios, welcher selbst auf der Insel Ägina dem Herrn eine heilige Kirche baute, und Hof und geistliche Nahrung für die Seele, zur Erfreuung Gottes und der vernunftbegabten Schafe, würdigt uns an dem Tag seines Gedächtnisses, dass wir die erste Göttliche Liturgie in dieser uns geschenkten heiligen Kirche feiern dürfen und fordert uns auf, das Licht aus dem ewigen Licht der Auferstehung zu empfangen, “indem wir prüfen, was dem Herren wohlgefällig ist” (Eph. 5, 10-11).

Der heilige Nektarios, der sich mühte, schwer arbeitete und als ein guter und treuer Arbeiter am Weinberg des Herrn wirkte, ruft uns, die kirchlichen Arbeiter, dazu auf, dass wir uns zusammen mühen im Kampfe für die Pflege der Herde. Er selbst pflegte und tränkte die Fülle unserer Kirche, indem er sie bewässerte mit den reinen und die Seele ernährenden Quellen seiner Taten und seiner Lehren, und mit seinen heiligen Reliquien und den Wundern, welche Gott auch nach seinem Tod wirkte.

Die heutige Perikope des Evangeliums, liebe Brüder und Schwestern, bezieht sich auch auf die Offenbarung eines wunderhaften Lebens und Lichtes. Der Tod ist nach der Lehre unserer Kirche Finsternis, aus welcher der Herr uns durch das Licht seiner Auferstehung befreit hat. Das Wunder der Auferstehung der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, welches der “zeitlose Vater und Geist”, das Wort Gottes, unser Herr Jesus Christus, vollbrachte, ist ein Vorgeschmack des Sieges des Lichtes über die Finsternis. Mächtig war der Herr des Lebens und des Todes und machtvoll waren seine Worte: “Und er sagte zu ihr und rief: Mädchen, steh auf!” (Lk 8, 4-55). Im Gegensatz dazu legte sich der “im Flammenwagen stehende Wagenlenker”, der Prophet Elias, bei der Auferweckung des Sohnes der Witwe von Sarepta “drei Mal auf das Kind, rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass doch das Leben in dieses Kind zurückkehren” (1Kön 17,21).

Der Herr selbst, durch seinen fleischgewordenen Heilsplan, seine Apostel, Heiligen und Märtyrer, die Bekenner und Gerechten, der Apostel Paulus und der Heilige Nektarios, dessen Gedächtnis wir heute feiern, rufen uns zum Kampf auf, damit wir den Tod in unserem sterblichen Fleisch besiegen. Damit wir durch die Erfüllung der Gebote Christi, das ganze Leben lang die Kraft der Auferstehung der Seele kennen, zu welcher er uns ruft. Das ist nur möglich, wenn wir bekleidet sind mit dem Körper der Zerstörung und der menschlichen Schwäche, welche Er selbst trug, da “die Seele nach dem Tod nicht in der Lage ist, irgendein heilsames Werk zu tun und sich von den unlösbaren Ketten des Adam zu befreien”, wie der Heilige Nektarios selbst charakteristisch schreibt, sondern “nur die göttlichen Liturgien, die Gebete der Familie und der Gerechten, welche für sie gebetet werden und die Almosen werden der Errettung und der Befreiung von den Fesseln des Adam dienen” (s. Metropolit Nektarios Kefalas, Studien über die Unsterblichkeit der Seele, Athen 1901, S. 196).

In dieser uns heute übergebenen Kirche, wo das ewige Licht der Auferstehung des Herrn verkündet wird, beten, bitten und flehen wir Ihn an, der für uns ins Grabe hinabgestiegen ist, zu den Toten gerechnet wurde und unsere Auferstehung vorbereitet hat, dass Er die Herde der Metropolis von Austria behüte und zur lebendigen Geistlichkeit führe, die Herde, deren Fürsorge die Mutter Kirche Ihnen, geliebter Hirte und Bruder, Metropolit Arsenios anvertraut hat, und wir wünschen Ihnen im Dienste und im Ringen Unterstützung und Mut. Wir hoffen auch, dass alle Christen dieser Stadt diese Kirche als ein geistliches Zuhause sehen und dort weiterhin unserem Herrn Jesus Christus und seiner Mutter, der Jungfrau Maria, deren Ikone, die immerwährende Hilfe, in dieser Kirche zur Verehrung ausgestellt ist, begegnen mögen.

Wir loben den Herrn unseres Glaubens, danken aus tiefstem Herzen und gratulieren Allen, die am Geschenk dieser Heiligen Kirche beteiligt sind, Klerikern und Laien, und in erster Linie dem Provinzial des Ordens der Redemptoristen, Pater Lorenz Veith. Wir freuen uns, diese Kirche, in der Ihr Orden jahrzehntelang wirkte und betete und den Weg zum Reich Gottes suchte, heute als Geschenk übernehmen zu dürfen. Wir beten, dass diese Kirche von Anfechtungen verschont bleibe, dass sie Bürger des Reiches des Himmels hervorbringe und dass sie zur Gottesschau der Glieder der Gemeinde in Leoben beiträgt, wie der Apostel Paulus uns sagt: “Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen” (Eph. 5, 19).

Die Gnade und der Segen und die Erleuchtung unseres in der Dreiheit angebeteten Gottes, sei durch die Fürbitten der wunderwirkenden Heiligen Hierarchen Nektarios, des Bischofs der Pentapolis, und Martins, des Bischofs von Tours, mit Ihnen, Schwestern und Brüder im Herrn, “die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung” (Hebr 3, 1). Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails