© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Τρίτη 7 Μαΐου 2013

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2013 [σε 7 γλώσσες]


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα εὐσεβῆ καὶ φιλόθεα τῆς Ἐκκλησίας,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἡ ἀναγγελία τῆς Ἀναστάσεως ὑπὸ τῶν Μυροφόρων πρὸς τοὺς Μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ ἐθεωρήθη ὑπὸ αὐτῶν παραλήρημα. Καὶ ὅμως ἡ εἴδησις, ἡ ἐκληφθεῖσα ὡς παραλήρημα, ἐβεβαιώθη ὡς Ἀ λ ή θ ε ι α. Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς ἐνεφανίσθη εἰς τοὺς Μαθητὰς Του ἐπανειλημμένως.
Εἰς τὴν ἐποχήν μας τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως ἀκούεται καὶ πάλιν ὡς παραλήρημα διὰ τοὺς ὀρθολογιστάς. Ἐν τούτοις, οἱ πιστοὶ ὄχι μόνον πιστεύομεν, ἀλλὰ καὶ βιοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν ὡς γ ε γ ο ν ὸ ς ἀληθέστατον. Τὴν μαρτυρίαν μας ἐπισφραγίζομεν, ἐὰν χρειασθῇ, διὰ τῆς θυσίας τῆς ζωῆς μας, διότι ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ὑπερβαίνομεν τὸν θάνατον καὶ ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὸν φόβον αὐτοῦ. Τὸ στόμα μας εἶναι πλῆρες χαρᾶς ἐν τῷ λέγειν Ἀ ν έ σ τ η  ὁ  Κ ύ ρ ι ο ς. Οἱ Ἅγιοί μας, κατὰ κόσμον νεκροί, ζοῦν μεταξύ μας, ἀπαντοῦν εἰς τὰ αἰτήματά μας. Ὁ μεταθανάτιος κόσμος εἶναι ἀληθέστερος τοῦ προθανατίου. Ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ ζῇ μεταξὺ ἡμῶν. Ὑπεσχέθη ὅτι θὰ εἶναι μαζί μας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Καὶ πράγματι εἶναι. Φίλος καὶ ἀδελφὸς καὶ θεραπευτὴς καὶ χορηγὸς παντὸς ἀγαθοῦ.
Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ Ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ χαριζόμενος εἰς πάντας ζωὴν τὴν αἰώνιον. Ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος; Ἀνέστη ὁ Χριστός, "καὶ τὸν πάλαι ἄμετρα καυχώμενον, ὡς γελοῖον παιζόμενον ἔδειξε" (πρβλ. Κανὼν Σταυροανα-στάσιμος Δ΄ ἤχου, Θ΄ Ὠδή,ποίημα Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ). Τὰ πάντα πεπλήρωται Φωτὸς καὶ αἱ καρδίαι μας χαρᾶς ἀνυπερβλήτου.
Καὶ ὄχι μόνον χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ δ υ ν ά μ ε ω ς. Ὁ πιστεύων εἰς τὴν Ἀνάστασιν δὲν φοβεῖται τὸν θάνατον• καὶ ὁ μὴ φοβούμενος τὸν θάνατον εἶναι ψυχικῶς ἄκαμπτος καὶ ἀλύγιστος, διότι ὅ,τι διὰ τοὺς πολλοὺς καὶ ἀπίστους εἶναι ἡ φοβερωτέρα ἀπειλή, διὰ τὸν πιστὸν χριστιανὸν εἶναι μικρᾶς σημασίας γεγονός, διότι εἶναι ἡ  ε ἴ σ ο δ ο ς  εἰς τὴν ζωήν. Ὁ πιστὸς χριστιανὸς ζῇ τὴν ἀνάστασιν καὶ πρὸ τοῦ φυσικοῦ θανάτου του. 
Ἡ συνέπεια τοῦ βιώματος τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ  μ ε τ α β ο λ ὴ τοῦ κόσμου. Ἐνθουσιάζει τὴν ψυχήν. Καὶ ἡ ἐνθουσιώδης ψυχὴ ἑλκύει εἰς τὸν δρόμον της τὰς ἄλλας ψυχάς, αἱ ὁποῖαι συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ βιώματα τῆς χαρᾶς τῆς ἀθανασίας. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἰδικὴ μας ἀνάστασις δὲν εἶναι μία θεωρητικὴ ἀλήθεια. Εἶναι δ ό γ μ α τῆς πίστεώς μας. Εἶναι μία χειροπιαστὴ πραγματικότης. Εἶναι ἡ δύναμις ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, παρὰ τοὺς ἐναντίον της σκληροτάτους διωγμούς. "Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν"(Α΄ Ἰωάν. ε΄, 4) εἰς τὴν Ἀνάστασιν. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως ὁ ἄνθρωπος γίνεται κατὰ χάριν Θεός. Διὰ τῆς νίκης τοῦ ἀναστασίμου φωτὸς ἐπὶ τῶν ἀκαθάρτων παθῶν, ἐνιδρύεται εἰς τὴν ψυχήν μας ἔρως θεῖος καὶ ἀγάπη τις ξένη, τὸν ἀνθρώπινον ὅρον ὑπερβαίνουσα.
Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν! Αἱ καρδίαι μας εἶναι πλημμυρισμέναι ἀπὸ τὸ Ἀναστάσιμον φῶς καὶ τὴν ἀναστάσιμον χαράν. Προσερχόμεθα μὲ γνησιότητα καὶ ἁπλότητα εἰς τὸν Ἀναστάντα Χριστόν. Διότι, ὡς λέγει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ, ὁ ἐπόπτης τῶν καρδιῶν μας ἄνωθεν Θεός "καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπει-νωμένην οὐκ ἐξουδενώσει" (Ψαλμ. Ν΄,19).
Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἡ δύναμίς μας, ἡ ἐλπίς μας, ἡ χαρά μας, τὸ ἀγαλλίαμά μας. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως ὑπερβαίνομεν τὸν πόνον καὶ τὴν θλῖψιν δι' ὅλα τὰ κακὰ τῆς φυσικῆς ἐπιγείου ζωῆς. Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ πληγωμένου ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου ἀνθρώπου. 
Εἰς τὰς δυσκολίας καὶ τὰ παθήματα, τὰ ὁποῖα διέρχεται σήμερον ὁ κόσμος, ἡμεῖς δὲν ἀποκάμνομεν. Ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύναξις τῶν φοβισμένων Μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἰς τὸ Ὑπερῷον τῆς Σιὼν μᾶς ἐνδυναμώνει. Δὲν φοβούμεθα, διότι ἀγαπῶ-μεν τοὺς πάντας, ὅπως ἠγάπησεν ἡμᾶς Ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχὴν Αὐτοῦ ἔθηκεν ὑπὲρ ἡμῶν. Θεανδρικῶς ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἀοράτως μᾶς  συνοδεύει. Ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν, -καὶ ἔχομεν-  ἀ γ ά π η ν. Καὶ μὲ τὴν ἀγάπην ἐπιγινώσκομεν τοῦ Μυστηρίου τὴν δύναμιν. Τοῦ  Μυστηρίου!
Καὶ ἂν ἄλλοι διστάζουν ἀνθρωπίνως καί "δράγματα στοιβάζουν πράξεων τὰς θημωνίας" (πρβλ. Στιχηρὰ Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀσώτου), ἡμεῖς καυχώμεθα. Καὶ ἐὰν ἡμεῖς δὲν "ἀπολικμίζωμεν φιλευσπλαγχνίᾳ τὸ ἄχυρον τῶν ἔργων τῆς ἀδικίας καὶ τὰ πάθη μας καὶ δὲν καταστρώνωμεν ἅλωνα μετανοίας", ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι Ἀγάπη καὶ διαλύει τὸ κάθε εἴδους σκότος καὶ τὸν φ ό β ο ν γύρω μας  καὶ εἰσέρχεται ἐντὸς ἡμῶν καὶ εἰς τὸν κ ό σ μ ο ν, τῶν θυρῶν τῶν καρδιῶν μας πολλάκις κεκλεισμένων.  Καί "μένει μεθ΄ ἡμῶν" μονίμως διὰ τοῦ σ τ α υ ρ ο ῦ τῆς ἀ γ ά π η ς.  Τὸ  κάλεσμά Του εἶναι ἡ  ε ἰ ρ ή ν η.  Τὴν Ἑαυτοῦ εἰρήνην χαρίζει εἰς ἡμᾶς. Οἱ ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου τούτου ἐπαγγέλλονται καὶ ὑπόσχονται εἰρήνην, μηδέποτε ἐμπειρικῶς πραγματοποιουμένην. Ἡ δύναμις τῆς Θείας Ἀγάπης καὶ Εἰρήνης καὶ Σοφίας μένει ἔξω ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινον πανικόν. Δὲν εὑρίσκεται εἰς τὸ περιθώριον τῆς πραγματικότητοςοὔτε εἰς τὴν περιφέρειαν κάποιων ἀτομικῶν δοξασιῶν. Εἶναι ἡ καρδία καὶ τὸ κέντρον τῶν γεγονότων. Εἶναι ἡ κ α ρ δ ί α τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι τὸ  κ έ ν τ ρ ο ν  τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ κυριεύουσα ζώντων καὶ νεκρῶν. Εἶναι ἡ  Ἀ λ ή θ ε ι α. 
Ἡ ἀδιαφιλονίκητος ὑπεροχὴ τῆς Δ υ ν ά μ ε ω ς κρατεῖ ἀοράτως τὰ  ἡ ν ί α  καὶ κατευθύνει τὰ π ά ν τ α, καθ' ἣν ὥραν πολλοὶ ἐπώνυμοι κατ΄ ἄνθρωπον "σκότος εἰς τὰς φρένας ἔχουν".
Τὴν περίοδον τῆς σημερινῆς γενικῆς  ἀ π ο σ υ ν θ έ σ ε ω ς παγκοσμίως, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ π α ρ ο υ σ ί α τῆς οὐρανίας  σ υ ν θ έ σ ε ω ς  καὶ ἁρμονίας. Τὸν καιρὸν τῆς  κ α τ α ρ ρ ε ύ σ ε ω ς  καὶ τοῦ προσδοκωμένου θανάτου ὑπάρχει τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς πεποιθήσεως ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ἡ εἰρήνη τοῦ θανάτῳτὸν θάνατον διὰ τῆς κενώσεως Αὐτοῦ πατήσαντος καὶ ἡ χαρὰ τῆς ἀ γ ά π η ς  διαχέονται καὶ θεραπεύουν τὸν στενάζοντα καὶ ὀδυνώμενον πάντοτε σύγχρονον "ἄ ν θ ρ ω π ο ν"  καὶ τὴν συνωδίνουσαν καὶ συστενάζουσαν μετ' αὐτοῦ κτίσιν, τήν "ἀπολύτρωσιν καὶ τὴν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχομένους"(πρβλ. Ρωμ. η΄,20-23) τῆς "ἐλευθερίας τῆς δόξης τῶν τέκνωντοῦ Θεοῦ". 

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος, πατέρες καὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα!

Ἅγιον Πάσχα 2013

†Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα                                                                                                
εὐχέτης πάντων ὑμῶν


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Osterbotschaft des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios,
durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,
und Ökumenischer Patriarch
allem Volk der Kirche Gnade, Friede und Erbarmen
von Christus, dem in Herrlichkeit auferstandenen Erlöser


Geliebte Mitbrüder und liebe gottliebende Kinder der Kirche,


Christus ist auferstanden!

Die Botschaft der Auferstehung, welche die salbentragenden Frauen, die Myrophoren, den Jüngern Christi verkündeten, wurde von diesen als reine Phantasie aufgefasst. Und doch erwies sich die für ein Märchen gehaltene Nachricht als Wahrheit. Mehrfach erschien der auferstandene Christus seinen Jüngern.

Auch in unserer Zeit halten die Rationalisten die Botschaft von der Auferstehung für ein Märchen. Im Gegensatz dazu beschränken wir Gläubigen uns nicht darauf, nur zu glauben, sondern wir erfahren die Auferstehung als ein unumstößliches Ereignis in unserem Leben. Wenn es nötig ist, besiegeln wir unser Zeugnis durch die Preisgabe unseres Lebens. Denn im auferstandenen Christus überwinden wir den Tod und werden von der Furcht vor ihm befreit. Unser Mund füllt sich mit Freude, wenn wir sagen: Christus ist auferstanden! Unsere Heiligen, die für die Welt tot sind, leben unter uns und antworten auf unsere Bitten. Die Welt nach dem Tod ist realer als die Welt vor dem Tod. Christus ist auferstanden und lebt mitten unter uns. Er hat uns versprochen, bis zum Ende der Welt bei uns zu bleiben. Und tatsächlich: Er ist bei uns - als Freund, als Bruder, als Arzt und als Spender jeglichen Gutes.

Gepriesen sei unser Gott, der von den Toten auferstanden ist und allen das ewige Leben schenkt. Wo ist, Tod, Dein Sieg? Christus ist auferstanden und hat „den einst maßlos Prahlenden als lächerlich dem Spott preisgegeben“ (s. 9. Ode des Kreuz-Auferstehungskanons im vierten Ton, Dichtung des hl. Johannes von Damaskus). Alles ist von Licht erfüllt und unsere Herzen von grenzenloser Freude.

Und nicht nur von Freude, sondern auch von Kraft. Wer an die Auferstehung glaubt, fürchtet den Tod nicht. Und die Seele dessen, der den Tod nicht fürchtet, ist unerschrocken und unzerbrechlich; denn was für die vielen und die Ungläubigen die schrecklichste Herausforderung bedeutet, ist für den gläubigen Christen ein Geschehen von geringer Bedeutung, denn es ist ja der Eingang zum Leben. Der gläubige Christ erlebt die Auferstehung auch schon vor seinem physischen Tod.

Die Folge des Erlebens der Auferstehung ist die Verwandlung der Welt. Die Auferstehung begeistert die Seele. Und die begeisterte Seele zieht die anderen Seelen mit sich, denselben Weg zu gehen, jene Seelen, die von den wahren Erfahrungen der Freude über die Unsterblichkeit berührt werden. Die Auferstehung ist Grundstein unseres Glaubens. Sie ist die Kraft, die die Welt besiegt hat, trotz der gegen sie gerichteten harten Verfolgungen. „Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube“ (1 Jo 5,4) an die Auferstehung. Durch die Auferstehung wird der Mensch Gott der Gnade nach. Durch den Sieg des Lichtes der Auferstehung über die unreinen Leidenschaften wird unseren Seelen die göttliche Liebesglut verliehen, eine fremdartige Liebe, die das menschliche Maß übersteigt.

Christus ist also auferstanden! Unsere Herzen werden von dem Licht und der Freude der Auferstehung überströmt. Lasst uns mit Aufrichtigkeit und Einfalt vor den auferstandenen Christus treten. Denn Gott, der – wie der Prophetenfürst David sagt – vom Himmel her unsere Herzen erkennt, „wird ein zerschlagenes und demütiges Herz nicht verachten“ (Psalm 50/51, 19).

Die Auferstehung ist unsere Kraft, unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Frohlocken. Durch die Auferstehung überwinden wir den Schmerz und die Trauer über alle Übel des natürlichen irdischen Lebens. Die Auferstehung ist die Antwort Gottes auf die Verzweiflung des von den Schrecknissen der Welt verwundeten Menschen.

Angesichts der Schwierigkeiten und Leiden, welche die Welt heute quälen, lassen wir den Mut nicht sinken. Das Zusammenkommen der verängstigten Jünger des Herrn im Obergemach zu Jerusalem schenkt uns Kraft. Wir haben keine Angst, denn wir lieben alle Menschen eben so, wie uns der geliebt hat, der sein Leben für uns dahingegeben hat. Unser als Gott und als Mensch auferstandener Herr ist unsichtbar unter uns. Es genügt, dass wir Liebe haben; und wir haben sie. Und mit der Liebe erkennen wir die Kraft des Mysteriums. Was für ein Mysterium! 

Selbst wenn andere nach Menschenart zögern und „mit den Garben ihrer Taten die Kornhügel aufhäufen“ (vgl. das erste Sticheron der Vesper am Sonntag des Verlorenen Sohns) – wir rühmen uns. Und selbst wenn wir „die Spreu der Taten der Ungerechtigkeit und unsere Leidenschaften“ nicht „im Windhauch der Menschenliebe vom Korn trennen“ und „die Garben unserer Taten nicht ausbreiten auf der Tenne der Reue“, so ist doch der Auferstandene Christus die Liebe und vertreibt das Dunkel jeglicher Art und die Angst, die um uns herum herrscht, und kommt zu uns und in die Welt, auch wenn die Türen unserer Herzen oftmals verschlossen sind. Und er bleibt unverbrüchlich bei uns wegen des Kreuzes der Liebe. Er ruft uns auf zum Frieden. Er schenkt uns seinen Frieden. Die Mächtigen dieser Welt verkünden und versprechen einen Frieden, der niemals erfahrbare Wirklichkeit geworden ist. Die Kraft der Liebe, des Friedens und der Weisheit Gottes übersteigt aber jegliche menschliche Angst. Sie ist nicht innerhalb der vorhandenen Realität oder in einzelnen Meinungsäußerungen zu finden. Sie ist das Herz und die Mitte der Ereignisse. Sie ist das Herz der Menschheit. Sie ist der Mittelpunkt des Lebens. Sie herrscht über Lebende und Tote. Sie ist die Wahrheit. 

Die unbestreitbare Überlegenheit dieser Kraft hält unsichtbar die Zügel und lenkt alles zu einer Zeit, in welcher der Geist vieler – im weltlichen Sinn -  „Mächtiger“ verfinstert ist.

In dieser Zeit eines allgemeinen weltumspannenden Auseinanderbrechens ist die Hoffnung aller Enden der Erde, die Weisheit Gottes, das Vorhandensein des Zusammenfügens und der Harmonie. Im Moment des Zerfalls und des bevorstehenden Todes existiert die Auferstehung und das Wachsen des Vertrauens auf den Herrn.

Der Friede Dessen, der durch seine Entäußerung den Tod im Tod zertreten hat und die Freude über die Liebe strömen hervor und heilen den stets bedrängten und gequälten Menschen unserer Zeit und die mit ihm mitgequälte und mitbedrängte Schöpfung, die „die Erlösung und die Annahme an Sohnes Statt erwarten“ … „zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes“ (vgl. Röm 8,20-23).

Väter, Brüder und Kinder, der Herr ist wahrhaftig auferstanden!

Ostern 2013
+ Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel
Euer aller inständiger Fürbitter bei Christus, dem Auferstandenen


ΙΣΠΑΝΙΚΑ

+BARTOLOME
POR LA MISERICORDIA DE DIOS ARZOBISPO
DE CONSTANTINOPLA-NUEVA ROMA
Y PATRIARCA ECUMENICO
A TODO EL PLEROMA DE LA IGLESIA, GRACIA, PAZ Y MISERICORDIA DE CRISTO GLORIOSAMENTE RESUCITADO


La proclamación de la Resurrección por la miroforas a los discípulos de Cristo fue considerada por ellos un desvarío. Y no obstante la noticia, que había sido tomada como un devaneo, fue refrendada como verdad. Y así Jesús resucitado se apareció a sus discípulos en reiteradas oportunidades. 

En nuestra época la proclamación de la Resurrección se escucha nuevamente como un delirio por los racionalistas. Sin embargo, los fieles no solamente creemos, sinó que vivimos la resurrección como un evento más que verdadero. Nuestro testimonio sellamos, si es necesario, por el sacrificio de nuestra vida, pues en Cristo resucitado trascendemos la muerte y nos liberamos de su miedo. Nuestra boca se llena de alegría al decir que resucitó el Señor. Nuestros santos, en el mundo muertos, viven entre nosotros, responden a nuestros pedidos. El mundo más allá de la muerte es más verdadero que aquel antes de la muerte. Cristo resucitó y vive entre nosotros. Prometió que ha de estar entre nosotros hasta el fin del siglo. Y verdaderamente está. Amigo y hermano y terapeuta y dador de todo bien.

Bendito es Dios, quien resucitó de entre los muertos y concede a todos vida eterna. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? Resucitó Cristo y “a aquella que antaño infinitamente se jactaba, como ridícula reveló” (Cánon cruz-resurreccional IIII modo, 9ª Oda, Poesía de Juán Damasceno) Todas las cosas se llenan de luz y nuestros corazones de júbilo insuperable. 

Y no solamente de júbilo, sino de fuerza. El que cree en la resurrección no teme a la muerte; y aquel que no teme a la muerte es anímicamente fuerte e indeleble, pues, aquello que para los muchos y no creyentes es una tremenda amenaza, para el creyente cristiano es un evento de poca importancia, pues es la entrada a la vida. El creyente cristiano vive la resurrección ya antes de su muerte natural. 

La consecuencia de la vivencia de la resurrección es la transformación del mundo. Entusiasma el alma. Y el alma entusiasmada atrae a su camino a otras almas, las cuales se sensibilizan a causa de las verdaderas vivencias de la alegría de la inmortalidad. La resurrección de Cristo -y nuestra propia resurrección- no es una verdad teórica. Es un dogma de nuestra fe. Es una realidad tangible. Es la fuerza que vence al mundo, a pesar de las fuertes persecuciones en su contra. “Esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe” (I Jn. 5:4)  en la resurrección. Por la resurrección el hombre se convierte en Dios por Gracia. Por la victoria de la luz de la resurrección sobre las pasiones impuras, se instaura en nuestra alma el divino éros y el ágape misterioso que trasciende el humano límite.

Cristo resucitó, pues!  Nuestros corazones están llenos de la luz y de la alegría de la resurrección. Nos acercamos con legitimidad y simpleza a Cristo resucitado. Pues, como dice el Profeta David, Dios que sondea nuestros corazones desde lo alto “no desprecia un corazón contrito y humillado” (Sal. 50:19).

La resurrección es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro júbilo. Por la resurrección trascendemos el dolor y la angustia por todas las cosas malas de la vida natural sobre la tierra. La resurrección es la respuesta de Dios a la duda del hombre azuzado por los sufrimientos del mundo. 

En las dificultades y angustias que hoy sufre el mundo, nosotros no claudicamos. La reunión de los temerosos discípulos del Señor en el monte de Sión nos fortalece. No tememos, pues amamos a todos, como nos amó Aquel que sacrificó su alma por nosotros. Teándricamente el Señor resucitado invisiblemente nos acompaña. Basta que tengamos –y tenemos- amor. Y con el amor conocemos del misterio la fuerza. Del misterio! 

Y si algunos hombres dudan humanamente  y “dragmas atiborran con raudales de acciones” (Stichirá del Vespertino del Domingo del hijo pródigo), nosotros nos gloriamos. Y si nosotros “no quitamos a través de la misericordia la hojarasca de las obras de la injusticia y nuestras pasiones y no extendemos la era de la metanoia”, Cristo resucitado es amor y disipa todo tipo de oscuridad y el miedo que nos circunda, y entra en nosotros y al mundo, aunque las puertas de nuestros corazones estén cerradas. Y permanece “en nosotros” permanentemente a través de la cruz del amor. Su invitación es la paz. Su paz nos concede. Los fuertes de este mundo proclaman y prometen paz, nunca realizada en la práctica. La fuerza del divino amor y paz y sabiduría queda fuera de todo pánico humano. No se encuentra en el márgen de la realidad ni en la periferia de las opiniones individuales. Es el corazón y el centro de los sucesos. Es el corazón de la humanidad. Es el centro de la vida. Es la que rige a vivos y muertos. Es la Verdad. 

La indiscutible superioridad de la fuerza mantiene invisiblemente las bridas y dirige todas las cosas, que en esta hora muchas celebridades según el hombre “oscuridad tienen en la sensatez”. 

En este periodo de desintegración general al nivel mundial, la esperanza de todos los confines de la tierra, la sabiduría de Dios, es la presencia de la celestial síntesis y armonía. En el tiempo del colapso y de la esperada muerte existe el tiempo de la resurrección y el fortalecimiento de la confianza en el Señor.

La paz del que con la muerte pisoteó la muerte a través de su kénosis y la alegría del amor se difunden y curan al siempre suspirante y sufriente hombre moderno y a la co-suspirante y co-sufriente con él creación, “que reciben la salvación y la adopción” (Rom. 8: 20-23) “de la libertad de la gloria de los hijos de Dios”.

Verdaderamente resucitó el Señor, padres y hermanos e hijos!

Santa Pascua 2013-04-22
+B(artolomé) de Constantinopla
ferviente intercesor de todos vosotros
ante Cristo resucitado 


ΡΩΣΙΚΑ

+  В А Р Ф О Л О М Е Й
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ АРХИЕПИСКОП
КОНСТАНТИНОПОЛЯ – НОВОГО РИМА
И ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ
ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ЦЕРКВИ БЛАГОДАТЬ, МИР И МИЛОСТЬ
ОТ ПРЕСЛАВНО ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА


Братья сослужители и благочестные и боголюбивые чада Церкви,

Христос Воскресе!

Возвещение Воскресения мироносицами ученикам Христа было воспринято ими как несуразность. И однако весть, пришедшая как нелепость, утвердилась как Истина. Воскрешенный Иисус неоднократно явился Ученикам Его.

В нашу эпоху проповедь Воскресения воспринимается рационалистами и ныне как нелепость. При этом, мы, верующие, не только веруем, но и живем Воскресение как наиподлиннейший факт.  Запечатлеваем свидетельство наше, по необходимости, через жертву жизни нашей, ибо во Христе Воскресшем мы преодолеваем смерть и избавляемся от страха ее. Уста наши исполнены радости, когда говорим «Воскрес Господь». Святые наши, умершие для мира, живут с нами, и отвечают на наши молитвы. Посмертный мир есть более подлинный, нежели предсмертный. Христос воскрес и живет с нами. По обетованию Он пребудет с нами до скончания века. И воистину так и есть. Друг и брат и целитель и даятель всякого блага.

Благословен Бог, Воскресший из мертвых и даровавший всем жизнь вечную. Смерть, где твоя победа? Христос воскрес и «и древле безмерно хвалящагося яко смех ругаема явил еси» (см. Канон Крестовоскресный 4 гласа, 9 песнь, творение Иоанна Дамаскина). Все исполнилось Света и сердца наши радостью преизбыточествуют.

И не только радостью, но и силою. Верующий в Воскресение не боится смерти. И не боящийся смерти – душевно непоколебим и непреклонен, ибо то, что для многих неверующих есть наистрашнейшее прещение, для верующего христианина суть малозначимый факт, ибо это есть вхождение в жизнь. Верующий христианин живет воскресение прежде своей естественной смерти.

Следствием переживания Воскресения является преображение мира. Воодушевление души. И воодушевленная душа влечет на свою стезю и другие души, которых трогает истинная жизнь в радости бессмертия. Воскресение Христа и наше личное воскресение не есть теоретическая истина. Это есть догмат веры нашей, осязаемая реальность, сила, победившая мир, несмотря на жесточайшие преследования ее. «Cия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4) в Воскресение. Через Воскресение человек становится богом по благодати. Через победу света воскресения над нечистыми страстями, водворяя в душе нашей божественный эрос и любовь неземную, превосходящую человеческие меры.

Итак, Христос воскресе! Сердца наши преисполнены Света Воскресения и радости пасхальной. Приблизимся благочестно и просто к Воскресшему Христу. Ибо, как глаголет пророк Давид, Вышний сердцеведец Бог наш «сердце сокрушенно и смиренно не уничижит» (Пс. 50, 19).

Воскресение есть сила наша, надежда, радость и веселие наши. Через воскресение мы преодолеваем боль и скорбь о всем зле естественной земной жизни. Воскресение есть ответ Бога на апорию человека, пораженного болезнями мира.

В трудностях и страданиях, через которые проходит сегодня мир, мы не изнемогаем. Собрание убоявшихся Учеников Господних в Сионской горнице наполняет нас силой. Не убоимся, ибо мы любим всех, как возлюбил нас Он и положил душу Свою о нас. Богочеловечно Восставший Господь нам невидимо сопутствует. Довлеет нам иметь любовь, которую мы и имеем. И с любовью познаем мы силу Тайны. Именно, Тайны!

И если другие колеблются по-человечески и  «рукоятием связав деяний снопы» (см. Стихира на Вечерне Недели блудного сына), мы хвалимся. И хотя мы «не развеваем любоблагоутробием плеву дел неправедности и страсти наши не постилаем на гумне покаяния», Воскресший Христос есть Любовь, и рассеет всякого рода мрак и страх вокруг нас и приидет – и в нас, и в мир – вратами сердец наших, хотя зачастую и затворенными. И «пребудет с нами» неизменно через крест любви. Его призыв – мир. Мир свой Он даруем и нам. Сильные мира сего возвещают и обещают мир, который, однако, никогда не реализовался в реальности. Сила Божественной Любви и Мира и Премудрости пребывает чуждой всякому человеческому смятению. Она не находится ни где-то на закраях реальности, ни где-то в периферии неких индивидуальных доктрин. Это есть сердце и суть реальности. Это есть сердце человечества. Это есть центр жизни. Это есть то, что обладает живыми и мертвыми. Это есть Истина.

Неоспоримое преимущество Силы сей удерживает невидимо бразды и всем правит, тогда как сознание многих знатных среди человеков «одержимо мраком».

В эпоху современного общего и повсеместного разложения, упование всех концов земли, Премудрость Божия есть присутствие небесного сложения и гармонии. Одновременно с разрушением и ожидаемой смертию существует факт Воскресения и исполнение силою утверждения в Господе.

Мир Поправшего чрез истощание Его смертию смерть и радость любви изливаются и исцеляют стенающего и присно страждущего современного «человека» и со-страждущее и со-стенающее с ним творение, «чающего избавления и сыноположения» (см. Рим. 8, 20-23) «свободы славы чад Божиих». 

Воистину воскресе Господь, отцы и братья и чада!

Святая Пасха 2013
+ Константинопольский
пламенный ко Христу Воскресшему
молитвенник о всех вас


ΙΤΑΛΙΚΑ

+  B A R T O L O M E O

PER GRAZIA DI DIO
ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA
E PATRIARCA ECUMENICO
A TUTTO IL PLEROMA DELLA CHIESA, GRAZIA,  PACE E MISERICORDIA
DA CRISTO GLORIOSAMENTE RISORTO


Fratelli concelebranti e Figli fedeli e devoti della Chiesa,

Cristo è Risorto!

L’annuncio della Resurrezione da parte delle donne Mirofore ai Discepoli di Cristo, è stata considerata da questi un delirio. E tuttavia la notizia definita come delirio, si è confermata come Verità. Il Cristo risorto, si è manifestato ai Suoi Discepoli ripetutamente.

Nella nostra epoca, la proclamazione della Resurrezione è avvertita ancora una volta come un delirio per i razionalisti. Ciò nonostante, noi credenti non solo crediamo, ma anche viviamo la Resurrezione come il fatto più veritiero. Suggelliamo la nostra testimonianza, se c’è bisogno,  col sacrificio della nostra vita, in quanto nel Cristo Risorto, superiamo la morte  e siamo liberati  dalla paura di essa.  La nostra bocca è piena di gioia nel dire: E’ risorto il Signore. I nostri Santi, morti per il mondo, vivono tra noi, rispondono alle nostre richieste. Il mondo oltre la morte è più vero di quello prima della morte. Cristo è risorto e vive tra noi.  Ha promesso che sarà con noi fino alla fine dei tempi. E veramente lo è. Amico e fratello e terapeuta e datore di ogni bene.

Benedetto sia Dio, il Risorto dai morti e che dona a tutti la vita eterna. Dov’è o morte la tua vittoria? E’ risorto Cristo “e ha mostrato colui che si gloriava senza misura come un giocatore ridicolo  (v. Canone Stavroanastasimo del 4° tono, IX Ode, poema di Giovanni Damasceno). Ogni cosa è riempita di Luce ed i nostri cuori sono riempiti di  una gioia straordinaria.

E non solo di gioia, ma anche di forza. Colui che crede nella Resurrezione, non teme la morte; e colui che non teme la morte è psicologicamente inflessibile e irriducibile, in quanto ciò che per i molti e i non credenti è la più temibile minaccia, per il cristiano credente è un fatto  di poca importanza, in quanto essa è l’ingresso nella vita. Il credente cristiano vive la Resurrezione anche prima della sua morte naturale.

La  conseguenza del vivere la Resurrezione è la trasformazione del mondo. Entusiasma l’anima. E l’anima entusiasta attrae sul suo percorso le altre anime, le quali si commuovono  nel vivere in verità la gioia della Resurrezione. La Resurrezione  di Cristo e la nostra  propria resurrezione  non sono una verità teorica.  Sono dogma della nostra fede. Sono un realtà palpabile. Sono la forza che ha vinto il mondo, nei confronti delle più dure persecuzioni contro di essa. “Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede” (1 Gv. 5,4) nella Resurrezione. Per mezzo della Resurrezione  l’uomo diviene per grazia Dio. Per mezzo della vittoria della luce della resurrezione sulle passioni umane, si stabilisce nella nostra anima un fuoco divino ed un certo strano amore che supera la condizione umana.

Cristo è risorto, dunque! I nostri cuori sono straripanti di Luce e di gioia di Resurrezione .  Ci presentiamo con naturalezza e semplicità al Cristo Risorto. Perché come dice il Profeta Davide, “un cuore contrito ed umiliato, non lo disprezzerà” (Sal. 50,19).

La Resurrezione è la nostra forza, la nostra speranza, la nostra gioia, il nostro annuncio.  Attraverso  la Resurrezione  superiamo il dolore  e l’afflizione  per  tutte le cose tristi della vita naturale terrena. La Resurrezione è la risposta di Dio al dubbio dell’uomo ferito dai mali del mondo.

Nelle difficoltà e nelle disavventure che vive  oggi il mondo, noi non cediamo,
La riunione su ciò degli impauriti Discepoli del Signore  nella stanza superiore di Sion, ci rafforza. Non abbiamo paura, perché amiamo tutti, come ci ha amato Colui che ha offerto la Sua anima per noi. In un modo divino e umano, il Signore Risorto ci accompagna invisibilmente. Basta avere – e ne abbiamo – amore. E con l’amore siamo testimoni della forza del Mistero. Del Mistero!

E se altri sono incerti umanamente, e “ hanno ammassato mucchi di covoni delle opere” (stichirà del Vespero della Domenica del Figliol Prodigo), noi ci gloriamo. E anche se noi “non disperdiamo  con benevola compassione  la pula delle opere dell’ingiustizia e le nostre passioni e non distendiamo  aie di conversione”, il Cristo Risorto è Amore e scioglie ogni sorta di tenebra e la paura attorno a noi  ed entra in noi e nel mondo, spesse volte pur essendo chiuse le porte dei nostri cuori.  E “resta con noi” stabilmente attraverso la croce dell’amore. Il suo invito è la pace. Offre a noi la Sua pace.  I potenti di questo mondo  assicurano  e  promettono pace, ma mai essa si è attuata in pratica. La forza del Divino Amore,  della Pace e della Sapienza, resta fuori da ogni sgomento umano . Non si trova né a margine della realtà né nel cerchio di certe opinioni individuali. E’ il cuore il centro dei fatti.  E’ il cuore dell’umanità. E’ il centro della vita. Esercita la signoria sui vivi e sui morti. E’ la Verità.

La incontestabile superiorità della Potenza tiene invisibilmente le redini, dirige ogni cosa , nello stesso tempo in cui molti uomini  “hanno il buio nella mente”: Nel periodo del generale odierno sfacelo mondiale, la speranza di tutti i confini della terra, la Sapienza di Dio,  è la presenza della sintesi  e  dell’armonia celeste. Nel momento del crollo e della attesa della morte, vi è la realtà della Resurrezione  e il conforto della fede nel Signore.

La pace di colui che ha calpestato la morte con la morte  attraverso il suo annientamento e la gioia dell’amore rallegrano e guariscono l’”umanità” attuale che geme e soffre in ogni momento  e con essa anche la natura che geme e soffre, “attendendo la rivelazione e l’adozione della libertà della gloria dei figli di Dio.”(Rom. 8,20-23).

Veramente il Signore è risorto, padri e fratelli e figli!

Santa Pasqua 2013

Il Patriarca di Costantinopoli
Fervente supplice di tutti voi
Verso il Cristo Risorto.

ΑΓΓΛΙΚΑ
† BARTHOLOMEW
By God’s mercy 
Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch
To the plenitude of the Church
Grace, peace and mercy from Christ risen in glory

Beloved concelebrants and devout, god-loving children of the Church,

Christ is Risen!

The proclamation of the Resurrection by the myrrh-bearing women to the disciples of Christ was considered delirious. Yet, the word, formerly conceived as delirious, was confirmed as Truth. The risen Lord appeared to His disciples on several occasions.

In our time, the proclamation of the Resurrection is again considered delirious by rationalists. Nonetheless, we faithful not only believe in but also experience the Resurrection as a profoundly truthful fact. Indeed, if necessary, we seal our testimony with self-sacrifice because in the risen Christ we transcend death and are liberated from its fear. Our hearts are filled with joy when we repeat: The Lord has risen. Our saints, who have died according to the world, continue to live among us, responding to our petitions. The world that follows death is truer than the world that precedes death. Christ has risen and dwells among us. He has promised to be with us to the end of the world. And so He is – as our friend, brother, healer, who bestows all good things.

Blessed is our God, who has risen from the dead, granting eternal life to all people. O death, where is your sting? Christ has risen, revealing and ridiculing the one who formerly boasted without end to be a mockery. (See the Canon of St. John Damascene, 4th tone, 9th ode) Everything is filled with light and our hearts are replete with limitless joy.

And more than joy, they are filled with strength. For whoever believes in the Resurrection is unafraid of death; and whoever is unafraid of death is spiritually unyielding and unbending inasmuch as what may be the most terrible threat for the majority and for the disbelievers is of little significance to the Christian; for it is the entrance to life itself. The faithful Christian lives the Resurrection even prior to his or her natural death.

The consequence of experiencing the Resurrection is the transformation of the world. It inspires the soul. And an inspired soul also attracts other souls to its ways, when these souls are moved by the genuine joyous experience of immortality. Christ’s Resurrection and our own resurrection are not simply an abstract truth. They are a dogma of faith. They are a tangible reality. They are a force that overcomes the world despite the extremely harsh persecutions waged against it. “This is the victory, which has conquered the world, namely our faith” (1 John 5.4) in His Resurrection. Through the Resurrection, humanity is called to divinity through grace. Through the victory of the light of Resurrection over the impure passions, divine eros and a strange love, which surpasses human boundaries, are established in our souls.

Therefore, Christ is Risen! Our hearts are filled with the light and joy of the Resurrection. We approach the Risen Lord with authenticity and simplicity. For, as the royal Prophet David says, our God, who supervises our hearts from above, “will not despise a broken and contrite heart.” (Psalm 50.19)

The Resurrection is our strength, hope, joy, and delight. Through the Resurrection, we transcend pain and sorrow for all the evils of this natural, worldly life. The Resurrection is God’s response to the helplessness of wounded humanity before the suffering of worldly humanity.

We do not surrender to the difficulties and challenges of the modern world. The gathering of the Lord’s fearful disciples in the upper room in Jerusalem encourages us. We are not afraid because we love everyone, even as He loved us and gave His life for our sake. Mysteriously and invisibly, the Lord accompanies us. We only need to have – and we do have – love. For though love, we understand the power of the Mystery; we know the Mystery itself.

If others hesitate, “garnering their actions in thick sheaves” (Vespers of the Prodigal Son), yet we boast. And if we do not “winnow the chaff of our [sinful and passionate] actions with the wind of His loving-kindness or on the threshing floor of repentance,” the Risen Lord is Love and disperses all forms of darkness and fear that surrounds us, entering our hearts and our world, even when the doors are closed. He “remains with us” permanently through the cross of love. His calling is peace, and He grants us His peace. The powerful of this world pledge and promise peace, but can never produce or realize it. Whereas the power of divine Love, Peace and Wisdom remains beyond all human panic. It is not found on the margins of reality or the surface of human convictions. Instead, it is the heart of humanity, the center of life, the lord of life and death. It is Truth.

The incontestable transcendence of Power invisibly controls the reigns and directs all things, especially at a time when “the minds of so many lie in darkness.”

At this time of widespread dissolution throughout the world, the hope of all throughout the universe, the Wisdom of God, is the presence of the heavenly solution and harmony. At a time of collapse and anticipated death, we have the reality of Resurrection and the strength of our conviction in Christ.

The peace that derives from Him who trampled down death by death through his self-emptying, together with the joy of love, flow and heal our contemporary humanity that sighs and suffers as well as all of creation that groans and laments with us, who “await adoption and redemption” as well as “the freedom of the glory of the children of God.” (Romans 8.20-23)

Truly the Lord is Risen, beloved fathers, brothers and sisters!

Holy Pascha 2013
† Bartholomew of Constantinople
Your fervent supplicant before God

ΓΑΛΛΙΚΑ
† BARTHOLOMAIOS
PAR LA GRÂCE DE DIEU
ARCHEVÊQUE DE CONSTANTINOPLE - NOUVELLE ROME 
ET PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE 
QUE LA GRÂCE, LA PAIX ET LA MISÉRICORDE 
DU CHRIST GLORIEUSEMENT RESSUSCITÉ, 
SOIENT AVEC TOUT LE PLÉRÔME DE L’ÉGLISE


Frères concélébrants et enfants fidèles de l’Église,

Christ est ressuscité !

L’annonce de la Résurrection apportée par les Myrophores aux disciples du Christ fut considérée par eux comme une divagation. Et pourtant, il s’est avéré que c’était la Vérité. Jésus ressuscité est apparu à Ses disciples plusieurs fois.

Aujourd’hui encore, l’annonce de la Résurrection est considérée par les rationalistes comme une élucubration. Cependant, nous les fidèles non seulement croyons, mais nous vivons la Résurrection comme un fait avéré. Nous scellons, si nécessaire, notre témoignage par le sacrifice de notre vie, car en Christ Ressuscité, nous transcendons la mort et nous sommes délivrés de la peur de la mort. Notre bouche exulte de joie en proclamant le Seigneur est ressuscité. Nos saints, bien que morts dans le monde, vivent parmi nous, répondent à nos suppliques. La vie après la mort est plus vraie que celle avant la mort. Christ est ressuscité et vit parmi nous. Il nous a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Et Il l’est vraiment. À la fois, ami et frère, guérisseur et dispensateur de tout bien.

Béni soit Dieu, ressuscité des morts et donnant au monde la vie éternelle. O Mort, où est ta victoire ? Christ ressuscité « tourna en dérision celui qui jadis sans mesure se vantait » (cf. Canon de la Résurrection, ton 4, ode 9, poème de Jean Damascène). Tout est rempli de Lumière et nos cœurs sont pleins de joie incommensurable.

Et non seulement de joie, mais de force aussi. Celui qui croit à la Résurrection ne craint pas la mort ; et rien ne saurait troubler ni ébranler l’âme de celui qui ne craint pas la mort. Pour la multitude et les incroyants, la mort est la plus redoutable menace, tandis que pour le chrétien croyant, un fait de peu d’importance, puisqu’il est l’entrée dans la vie. Le croyant vit la résurrection même avant sa mort naturelle.

Le vécu de la Résurrection a pour conséquence la transformation du monde. Il exalte l’âme. Et une âme enthousiaste attire dans son sillage les autres âmes émues par l’expérience de la joie de l’immortalité. Tant la Résurrection du Christ, que notre résurrection, n’est pas une vérité théorique. C’est un dogme de notre foi. C’est une réalité tangible. C’est la puissance qui a vaincu le monde, malgré les persécutions acharnées menées contre elle. « La victoire qui a vaincu le monde, c’est notre foi » (I Jn 5,4) en la Résurrection. Par la Résurrection, l’homme devient Dieu par grâce. Par la victoire de la lumière pascale sur les passions impures, un éros divin, un amour étrange s’établit dans notre âme, transcendant la condition humaine.

Chantons donc : Christ est Ressuscité ! Nos cœurs sont remplis de la Lumière et de la joie pascales. Nous venons vers le Christ ressuscité en toute pureté et simplicité. Car, comme dit David, le roi prophète, Dieu qui scrute d’en haut nos cœurs « ne rejette pas un cœur brisé et broyé » (cf. Ps 51 [50], 19).

La Résurrection c’est notre force, notre espérance, notre joie, notre exultation. Par la Résurrection, nous surmontons la douleur et l’affliction causées par les maux de notre vie sur terre. La Résurrection est la réponse de Dieu à la perplexité de l’homme blessé par les malheurs du monde.
Les difficultés et les souffrances du monde présent ne nous accablent pas. Nous sommes réconfortés par les disciples apeurés du Seigneur réunis dans la chambre haute de Sion. Nous n’avons pas peur, car nous aimons le monde entier comme Il nous a aimés, sacrifiant sa vie pour nous. Dieu-homme, le Seigneur ressuscité nous accompagne invisiblement. Il nous suffit d’avoir de l’amour, et nous en avons. Et grâce à l’amour nous connaissons la puissance du Mystère.

Si d’autres êtres humains hésitent « mettant en tas les gerbes de leurs actions » (cf. Dimanche du Fils prodigue, Lucernaire des vêpres), nous y plaçons notre gloire. Si nous, par manque de miséricorde, ne secouons pas l’ivraie des œuvres d’injustice et nos passions pour les déposer sur l’aire du repentir », étant Amour, Christ ressuscité dissipe toute sorte de ténèbres et la peur autour de nous, et Il pénètre dans notre for intérieur et dans le monde, malgré les portes souvent fermées de nos cœurs. Et « Il reste avec nous » en permanence par la Croix de l’amour. Christ nous accorde Sa paix, tandis que les puissants de ce monde annoncent et promettent une paix empiriquement irréalisable. La puissance de l’Amour, de la Paix et de la Sagesse de Dieu bannit toute panique humaine. Elle n’est pas en marge de la réalité ni à la lisière de telle ou telle croyance individuelle. C’est le cœur et le centre des événements. C’est le cœur de l’humanité. C’est le centre de la vie. C’est la dominante des vivants et des morts. C’est la Vérité.

La suprématie incontestée de la Puissance tient invisiblement les rênes et dirige tout, au moment où plusieurs célébrités de ce monde se laissent obnubiler.

En cette période de décomposition générale qui sévit aujourd’hui au niveau mondial, l’espérance des confins de la terre, la Sagesse de Dieu, est la présence de la composition et de l’harmonie célestes. Au temps de l’effondrement et de la mort attendue, il y a l’événement de la Résurrection et le renforcement de la foi en le Seigneur.

La paix de Celui qui, en se dépouillant, a vaincu la mort par sa mort et la joie de l’amour se répandent, guérissant « l’humanité » contemporaine qui ne cesse de gémir et s’affliger avec la création partageant ses lamentations et ses souffrances ; « acceptant la délivrance et l’adoption par Dieu » (Cf. Rm 8, 20-23) pour avoir part « à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu ».
Mes bien-aimés concélébrants et enfants dévoués, le Seigneur est vraiment ressuscité !

Saintes Pâques 2013
+ Bartholomaios de Constantinople
votre fervent intercesseur dans le Christ RessuscitéRelated Posts with Thumbnails