© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Dr. Heinz Fischer] (στα ελληνικά και γερμανικά)

Πρόποσις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατὰ τὸ Ἐπίσημον Γεῦμα τοῦ Προέδρου τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας Dr. Heinz Fischer 
(7 Νοεμβρίου 2014)


Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Αὐστρίας,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἐκφράζομεν τὴν εἰλικρινῆ χαρὰν καὶ συγκίνησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διότι εὑρισκόμεθα διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν εἰς τὴν ὡραίαν καὶ ἱστορικὴν πρωτεύουσαν τῆς Αὐστρίας, τὴν Βιέννην, μετὰ τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως συνδέεται διὰ πολλῶν καὶ μακρῶν ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν δεσμῶν. Κυρίως, διότι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, τοῦ ἀγαθοῦ καὶ συνετοῦ καὶ πεπροικισμένου διὰ πολλῶν προσόντων καὶ ταλάντων Προέδρου τῆς Αὐστρίας, μὲ μεμαρτυρημένην προσφοράν, ἐνώπιον μιᾶς προσωπικότητος δηλαδὴ ἡ ὁποία ὄντως ἀποτελεῖ τὴν ἐν ἀγαθότητι καὶ συνέσει ἀσφάλειαν τῆς μεγάλης Αὐστρίας∙ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς ἀπὸ πάσης πλευρᾶς, ἐθνικῆς, πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, εὐσταθείας καὶ εὐημερίας τοῦ λαοῦ αὐτῆς. Εὐχαριστοῦμεν δὲ ὁλοκαρδίως τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα διὰ τὴν τιμητικὴν πρόσκλησιν καὶ ὑποδοχὴν καὶ διὰ τὸ γεῦμα τοῦτο τῆς ἀγάπης, τὸ ὁποῖον παρέχει τὴν εὐκαιρίαν τῆς μετ᾽ ἀλλήλων συναντήσεως καὶ ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων ἐπὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὀλίγον πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ εὐφήμως γνωστοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente.


Ἡ φιλοξενοῦσα ἡμᾶς πόλις πέραν τῶν ἄλλων εἶναι εὐφήμως γνωστὴ καὶ ὡς ἕδρα πλείστων ὅσων ὀργανισμῶν ἐργαζομένων διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς συνεργασίας καὶ τῆς συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν λαῶν. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐκφράζει καὶ ἀντανακλᾷ εὐρέως καὶ δὴ καὶ παγκοσμίως τὰ εὐγενῆ καὶ ἀνώτερα αἰσθήματα καὶ τὸ ἐπίπεδον πολιτισμοῦ τῶν κατοίκων αὐτῆς. Ἓν ἐκ τῶν εὐφήμως γνωστῶν εἰς τὰς Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν Θεολογίαν Ἱδρυμάτων ἀποτελεῖ καὶ τὸ Ἵδρυμα Pro Oriente, δημιούργημα τοῦ ἀοιδίμου Καρδιναλίου Franz König, ἑνὸς πνευματικοῦ ἡγέτου σχόντος βαθεῖαν συναίσθησιν τῆς εὐθύνης αὐτοῦ τόσον διὰ τὴν μεταξὺ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἑνότητα, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν μεταξὺ αὐτῶν εἰλικρινοῦς καὶ ἐντίμου διαλόγου, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ διὰ τοῦ βιώματος τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτοῦ θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἑνότης αὕτη. Τὸ ζωηρὸν αὐτοῦ ἐνδιαφέρον «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» καὶ τῆς πορείας τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente, τὸ ὁποῖον τὸν διέκρινε μέχρι τοῦ τέλους τῆς ἐπιγείου αὐτοῦ ζωῆς, ἐκφράζεται χαρακτηριστικῶς διὰ τῆς φράσεως αὐτοῦ «Die Ökumene muss weitergehen», ἀποτελούσης τὸ ἔμβλημα καὶ τὴν προμετωπίδα (μότο) τοῦ Ἱδρύματος.


Αἱ ἀξίαι τῆς συνεννοήσεως καὶ τῆς συνεργασίας καὶ χριστιανικῆς καταλλαγῆς διὰ τοῦ θεολογικοῦ λόγου καὶ διὰ τοῦ ἐν γένει ἔργου αὐτοῦ, τὰς ὁποίας καλλιεργεῖ τὸ Ἵδρυμα Pro Oriente, ἀποτελοῦν ἐπείγουσαν προτεραιότητα διὰ τὸν σύγχρονον κόσμον, ἰδιαιτέρως κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας, κατὰ τὰς ὁποίας ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς καὶ ἡ μισαλλοδοξία ἀναπτύσσονται ραγδαίως ἐπὶ παγκοσμίου ἐπιπέδου καὶ καθίστανται ἄκρως ἐπικίνδυνοι διὰ σύμπασαν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐλπίζομεν ὅμως ὅτι καὶ ἡ ἐπετειακὴ αὕτη συνάντησις τῶν μελῶν τοῦ Pro Oriente θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν προαγωγὴν τῆς ἀλληλοκατανοήσεως καὶ τῆς συνεργασίας ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ κόσμου.


Εὐχαριστοῦντες καὶ αὖθις τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα προπίνομεν ὑπὲρ ὑγείας καὶ εὐημερίας αὐτῆς καὶ τοῦ φίλου Αὐστριακοῦ λαοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς εὐοδώσεως τῶν σκοπῶν τοῦ Pro Oriente καὶ ὑπὲρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ἐν τῷ κόσμῳ εἰρήνης.


Ἔρρωσθε ἐν Κυρίῳ, Ἐξοχώτατε!*          *          *


Grußworte Seiner Allheiligkeit des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios aus Anlaß des festlichen Mittagessens des Bundespräsidenten der Republik Österreich Dr. Heinz Fischer 
am 7. November 2014 

 
Eure Exzellenz, sehr geehrter Herr Bundespräsident Österreichs,

Sehr geehrte Gäste,

Wir bringen hiermit Unsere aufrichtige Freude und Rührung zum Ausdruck, weil Wir uns ein weiteres Mal in der schönen und geschichtsträchtigen Hauptstadt Österreichs, in Wien, befinden, mit welcher die Kirche Konstantinopels durch viele und tiefschürfende historische und kulturelle Bande verbunden ist.


Dies ist im besonderen der Fall, weil Wir Uns in Gegenwart Eurer Exzellenz befinden, des guten und weisen und mit vielen guten Eigenschaften sowie Talenten ausgestatteten Präsidenten Österreichs. Wir bezeugen also die Ehrerbietung gegenüber Ihrer Persönlichkeit, welche die Stabilität des bedeutenden Österreich im Guten und mit Klugheit verfolgt, nämlich die Sicherheit Österreichs aus jeder Perspektive, der nationalen, der politischen, der wirtschaftlichen, der Beständigkeit und des Wohlergehens des österreichischen Volkes.


Wir danken Eurer Exzellenz von ganzem Herzen für die ehrenvolle Einladung und den Empfang sowie für dieses Gastmahl der Liebe, welches die Gelegenheit der gegenseitigen Begegnung und des Umganges miteinander und des Austausches von Ansichten zu Themen des gemeinsamen Interesses bietet, da vor kurzem die festlichen Veranstaltungen zum fünfzigjährigen Jubiläum seit der Gründung der allseits bekannten Stiftung Pro Oriente eingesetzt haben.


Diese gastfreundliche Stadt ist unter anderem dafür berühmt, Sitz einer großen Anzahl von Organisationen zu sein, welche an der Bestärkung der Zusammenarbeit und des Einvernehmens zwischen den Völkern wirken.


Dieses Ereignis bringt weltweit die edlen und hohen Empfindungen sowie das kulturelle Niveau der Bewohner Österreichs zum Ausdruck und spiegelt diese deutlich wider. 


Eine unter den Kirchen und Theologischen Stiftungen allseits bekannte Stiftung ist auch Pro Oriente, ein Werk des verewigten Kardinals Franz König, eines geistigen Oberhauptes mit einer tiefen Empfindung für die Verantwortung, wie für die Einheit unter den Christen und den christlichen Kirchen, so auch für die Entfaltung des aufrichtigen und respektvollen Dialogs unter den Christen, durch welchen und durch dessen Resultate die besagte Einheit Wirklichkeit werden wird.


Sein lebendiges Interesse „für die Einheit aller“ und für den Weg der Stiftung Pro Oriente, welches ihn bis zum Ende seines irdischen Lebens ausgezeichnet hat, wird charakteristisch durch den folgenden Ausspruch zum Ausdruck gebracht: „Die Ökumene muß weitergehen.“, welcher zum Wahlspruch und Motto der Stiftung wurde.


Der Wert des Einvernehmens, der Zusammenarbeit und des christlichen Austausches auf der Basis des theologischen Wortes und von dessen Werk im allgemeinen, den die Stiftung Pro Oriente pflegt, hat in der zeitgenössischen Welt dringliche Priorität, im besonderen an diesen Tagen, an denen sich der Glaubensfanatismus und die Intoleranz heftig und ungestüm auf internationalem Niveau entfalten und sich als außerordentlich gefährlich für die gesamte Menschheit erweisen.


Wir hoffen jedoch, daß diese Jubiläumszusammenkunft der Mitglieder von Pro Oriente zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen und der Welt beitragen werden.


Wir danken Eurer Exzellenz abermals und bringen einen Toast aus auf die Gesundheit und auf das Wohlergehen sowohl Eurer Exzellenz als auch des befreundeten österreichischen Volkes sowie auf das Gedeihen der Ziele von Pro Oriente und auf die Vorherrschaft des Friedens auf der Welt.  


Auf Ihre Gesundheit im Herrn, Eure Exzellenz!     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails