© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ] (29.11.2014) [σε 7 γλώσσες]
Προσλαλιά
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
πρός τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Φραγκίσκον
κατά τήν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ Δοξολογίαν
ἐπί τῇ Ἐπισήμῳ Ἐπισκέψει Αὐτοῦ
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
(29 Νοεμβρίου 2014)

Ἁγιώτατε,

Ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Πανάγαθον ἐν Τριάδι Θεόν ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς καί τήν τιμίαν Ὑμῶν Συνοδείαν εἰς τόν ἱερόν τοῦτον χῶρον, ἔνθα ἡ Καθέδρα τῶν ἐπισκόπων τῆς ἱστορικῆς καί μαρτυρικῆς ταύτης Ἐκκλησίας, τῆς ἐπιφορτισθείσης ὑπό τῆς Θείας Προνοίας μετά τοῦ πολυευθύνου λειτουργήματος τῆς Πρωτοθρόνου τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, τιμῇ καί εὐγνωμοσύνη, διότι ἠγαθύνθητε νά φέρητε τά βήματα Ὑμῶν ἀπό τῆς Παλαιᾶς εἰς τήν Νέαν Ρώμην, γεφυροῦντες διά τῆς κινήσεως Ὑμῶν ταύτης συμβολικῶς τήν Δύσιν καί τήν Ἀνατολήν, κομιστής τῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτοκορυφαίου πρός τόν Πρωτόκλητον αὐτάδελφον αὐτοῦ.

Ἡ ἐνταῦθα ἔλευσις Ὑμῶν, τό πρῶτον ἀπό τῆς προσφάτου ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος εἰς τόν θρόνον τῆς «προκαθημένης τῆς ἀγάπης», ἀποτελεῖ συνέχειαν ἀναλόγων ἐπισκέψεων τῶν τετιμημένων προκατόχων Ὑμῶν Παύλου του Ϛ΄, Ἰωάννου Παύλου τοῦ Β΄ καί Βενεδίκτου τοῦ ΙϚ΄, μαρτυροῦσα τήν βούλησιν Ὑμῶν καί τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ὅπως συνεχισθῇ ἡ ἀδελφική μετά τῆς ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σταθερά πορεία, πρός ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Χαιρετίζομεν, ὅθεν, μεθ᾿ ἱκανοποιήσεως καί ἐκτιμήσεως μεγάλης τήν ἐνταῦθα ἔλευσιν τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, ὡς γεγονός ἱστορικόν καί πλῆρες οἰωνῶν ἀγαθῶν διά τό μέλλον.

Ὁ ἱερός οὗτος χῶρος, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐπί αἰῶνας, ἐν μέσῳ ποικίλων ἱστορικῶν κλυδωνισμῶν, οἱ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι ἐτέλεσαν καί τελοῦν τό ἱερόν Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀποτελεῖ διάδοχον ἄλλων ἐπιφανῶν λατρευτικῶν χώρων ἐν τῇ Πόλει ταύτῃ, τούς ὁποίους ἐλάμπρυναν διαπρεπεῖς ἐκκλησιαστικαί μορφαί, ἀνήκουσαι ἤδη εἰς τήν χορείαν τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς κατά τήν οἰκουμένην Ἐκκλησίας. Τοιοῦτοι ὑπῆρξαν καί οἱ προκάτοχοι τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα ἀναπαύονται ἤδη ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ναῷ, ὁμοῦ μετ᾿ ἐκείνων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τῆς κυρωσάσης τόν Τόμον τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας καί ἄλλων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας – τοῦτο δέ χάρις εἰς τήν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης εὐγενῆ ἀπόδοσιν αὐτῶν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Ἄγοντες ἐφέτος τήν ἐπέτειον τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ εὐλογημένου τούτου γεγονότος ἐκφράζομεν πρός τήν Ὑμετέραν Ἁγιότητα τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας διά τήν φιλάδελφον χειρονομίαν ταύτην τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Οἱ ἱεροί οὗτοι Πατέρες, ἐπί τῆς διδασκαλίας τῶν ὁποίων ῲκοδομήθη ἡ κοινή κατά τήν πρώτην χιλιετίαν πίστις ἡμῶν, εἴησαν πρεσβευταί πρός Κύριον, ἵνα ἐπανεύρωμεν τήν πλήρη μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν κοινωνίαν, ἐκπληροῦντες οὕτω τό ἅγιον θέλημα Αὐτοῦ, εἰς καιρούς κρισίμους διά τήν ἀνθρωπότητα καί τόν κόσμον. Διότι, κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον, «τοῦτό ἐστιν ὅ μάλιστα συγκροτεῖ τούς πιστούς, καί τήν ἀγάπην συνέχει˙ διά τοῦτο, ἵνα ὧσιν ἕν φησίν ὁ Χριστός» (Εἰς πρός Φιλιπ. 4,3 P.G. 62, 208).

Ἐκφράζοντες καί αὗθις τήν χαράν καί εὐχαριστίαν τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐπί τῇ ἐπισήμῳ ταύτῃ καί φιλαδέλφῳ ἐπισκέψει τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, εὐχόμεθα Αὐτῇ καί τῇ τιμίᾳ Αὐτῆς Συνοδείᾳ εὐλογημένην κατά πάντα παρά Κυρίου τήν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν παραμονήν Σας εἰς περαιτέρω σύσφιγξιν τῶν ἀδελφικῶν ἡμῶν δεσμῶν πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Αὐτοῦ ὀνόματος.

«Χάρις δέ τῷ Θεῷ ἐπί τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ» (Β΄ Κορ. θ, 15).

Ὡς εὖ παρέστητε, ἠγαπημένε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ!


ΡΩΣΙΚΑ 

ОБРАЩЕНИЕ
ЕГО ВСЕБОЖЕСТВЕННЕЙШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА
ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА
Кира к. ВАРФОЛОМЕЯ
К ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАПЕ ФРАНЦИСКУ
НА СЛАВОСЛОВИИ В ПАТРИАРШЕМ ХРАМЕ
ВО ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА ЕГО
ВО ВСЕЛЕНСКУЮ ПАТРИАРХИЮ
(29 ноября 2014 года)

Ваше Святейшество,

В славословии Всеблагому в Троице Богу мы принимаем Вас и почтенных сопровождающих Вас лиц в сем священном месте, на епископской Кафедре исторической и мученической сей Церкви, на которую Божественный Промысл возложил весьма ответственное служение быть Первопрестолом поместных святейших Православных Церквей. Мы принимаем Вас с радостью, честью и благодарностью, потому что Вы сочли подобающим направить шаги Ваши из Старого в Новый Рим, в символичном движении подобно мосту между Востоком и Западом, разделяя любовь Первоверховного Апостола с Первозванным собратом его.

Это Ваш первый приезд сюда со времени недавнего избрания Вашего Святейшества на Трон «любви председательствующей». Он продолжает обычай аналогичных визитов Ваших многочестнейших предшественников: Павла VI, Иоанна Павла II и Бенедикта XVI и свидетельствует о Вашем желании и Святейшей Римской Церкви продолжать в братолюбии вместе нашей Православной Церковью неуклонно стремиться к восстановлению полноты общения между нашими Церквами. Потому, приветствуем приезд Вашего Святейшества с удовлетворением и с глубокой признательностью, как историческое событие, исполненное благих ознаменований для будущего.

В этом священном месте посреди различных исторических потрясений все Вселенские Патриархи совершали и совершают священное Таинство Божественной Евхаристии. Оно является преемником других мест, явленных в сем граде, осиянных достойными церковными деятелями, которые вошли уже в лик великих Отцов Вселенской Церкви. Таковые Отцы были предшественниками нашей Мерности: это святые Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Их святые мощи которых покоятся здесь в сем священном храме, благодаря безмерному великодушию Римской церкви, вернувшей их Вселенской Патриархии. В этом году исполняется десять лет со времени этого события и мы выражаем Вашему Святейшеству горячую благодарность за жест братолюбия Вашей Церкви к нашему Патриархату. Рядом с ними покоятся мощи Василия Великого, Великомученицы Евфимии, засвидетельствовавшей истинность постановлений Четвертого Вселенского Собора, и других святых. Священные сии Отцы, на учении которых была основана наша общая вера в первом тысячелетии, да будут ходатаями за нас ко Господу, чтобы мы смогли возродить полноту общения между нашими Церквами, исполняя таким образом волю Божию в критические времена для всего человечества и мира. Ибо, согласно Святому Иоанну Златоусту: «Это в особенности и соединяет верных, и поддерживает любовь. Потому Христос сказал: Чтобы они были едино» (Толкование на послание к Филиппийцам 4, 3, PG 62:208).

Выражая вновь нашу радость и благодарность святейшей Константинопольской Церкви и нашей Мерности по поводу официального и братского визита Вашего Святейшества, мы желаем Вам и всем сопровождающих Вас лицам благословенного во всем от Господа пребывания Вашего с нами ради дальнейшего укрепления наших братских уз во славу святого Его Имени. 

«Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2 Кор. 9, 2).

Добро пожаловать, возлюбленный о Господе брат!


ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

SALUDO DE SU SANTIDAD
EL PATRIARCA ECUMÉNICO BARTOLOMÉ
A SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO
DURANTE LA DOXOLOGÍA EN LA IGLESIA PATRIARCAL
EN OCASIÓN DE SU VISITA OFICIAL
AL PATRIARCADO ECUMÉNICO
(29 de Noviembre de 2014)

Santidad,

Dando gloria al Bondadoso Dios Trino os acogemos y a vuestro venerable Séquito en este lugar sagrado, donde está la Cátedra de los obispos de esta histórica y mártir Iglesia, que tiene asignado por la Divina Providencia el servicio tan responsable de la Primacía entre las Santísimas Iglesias Ortodoxas locales. Os acogemos con alegría, honor y reconocimiento, porque gustosamente habéis dirigido vuestros pasos desde la Antigua la Nueva Roma, unificando simbólicamente con este  movimiento vuestro el Occidente y el Oriente, portador del amor del Protocorifeo al Primer Llamado, su hermano carnal.

Vuestra venida aquí, por primera vez desde la reciente elevación de Vuestra Santidad al Trono de la “primacía del amor”, constituye una continuación a análogas visitas de vuestros venerables predecesores Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, testimoniando vuestra voluntad como también la de la Santísima Iglesia de Roma, de continuar el firme camino fraternal con nuestra Iglesia Ortodoxa para el restablecimiento de la plena comunión entre nuestras Iglesias. Saludamos, por eso, con mucha satisfacción y estima la venida aquí de Vuestra Santidad, como un evento histórico y lleno de buenos auspicios para el futuro.

Este sagrado lugar, en el cual durante siglos a través de muchísimas visicitudes históricas, cada uno de los Patriarcas Ecuménicos han celebrado y celebran el sagrado Misterio de la Divina Eucaristía, constituye un sucesor de otros distinguidos lugares de culto en esta Ciudad, que han iluminado ilustres figuras eclesiásticas que pertenecen ya al coro de los grandes Padres de la Iglesia universal. Tales eran también los predecesores de nuestra Humildad, los Santos Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo, las reliquias de los cuales descansan ya en este sagrado templo, junto con aquellas de Basilio el Grande, de la Gran Mártir Eufemia que convalidó el Tomos del V Concilio Ecuménico y otros santos de la Iglesia – eso gracias a la gentil restitución de ellas por parte de la Iglesia de Roma al Patriarcado Ecuménico. Este año cumplimos el décimo aniversario de este evento y expresamos a Vuestra Santidad nuestros calurosos agradecimientos por esto gesto fraternal de Vuestra Iglesia hacia nuestro Patriarcado Ecuménico. Que estos Padres sagrados, sobre la enseñanza de los cuales fue construida nuestra común fe durante el primer milenio, sean intercesores ante el Señor, para que encontremos nuevamente la plena comunión entre nuestras Iglesias, cumpliendo así Su santa voluntad en tiempos cruciales para la humanidad y el mundo. Porque, según el sagrado Crisóstomo “esto es lo que más sostiene a los fieles y constituye el amor; por eso, que sean una sola cosa, dice Cristo” (A los Filip. 4,3 P.G. 62,208).

Expresando de nuevo la alegría y el agradecimiento de la Santísima Iglesia de Constantinopla y de nuestra Humildad por esa visita oficial y fraternal de Vuestra Santidad, deseamos a Vos y a vuestro venerable Séquito todas las bendiciones de parte del Señor y sea Vuestra permanencia entre nosotros un mayor estrechamiento de nuestros lazos fraternales para gloria de Su santo Nombre.

“¡Gracias sean dadas a Dios por su don inefable!” (2 Cor 9,15).

¡Bienvenido amado Hermano en Cristo!


ΙΤΑΛΙΚΑ 

BREVE ALLOCUZIONE
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
BARTOLOMEO
A SUA SANTITA’ IL PAPA FRANCESCO
DURANTE LA DOSSOLOGIA NELLA CHIESA PATRIARCALE
IN OCCASIONE DELLA SUA VISITA UFFICIALE
AL PATRIARCATO ECUMENICO
(29 Novembre 2014)

Santità,

glorificando il Dio Trino più che Buono,  accogliamo Voi ed il Vostro venerabile Seguito, in questo luogo sacro, qui dove è la Cattedra dei vescovi di questa  storica Chiesa martire, incaricata dalla Divina Provvidenza  del ministero di alta responsabilità di Primo Trono delle Santissime Chiese Ortodosse Locali. Vi accogliamo con gioia, onore e riconoscenza, poiché avete avuto la bontà di portare i Vostri passi dalla Antica alla Nuova Roma, gettando un ponte simbolico, con questo Vostro gesto, tra  l’Occidente e l’Oriente, Voi latore di amore del Protocorifeo verso il suo proprio fratello, il Primo Chiamato.

La Vostra venuta qui, primo atto dalla recente ascesa  di Vostra Santità al trono di “colei che presiede nella carità”, costituisce un proseguo di analoghe visite dei Vostri venerabilissimi Predecessori, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, testimoniando così la volontà Vostra e della Santissima Chiesa di Roma, di proseguire il fraterno costante cammino con la nostra Chiesa Ortodossa, per il ristabilimento della completa comunione tra le nostre Chiese. Salutiamo dunque, con piacere e grande considerazione, la venuta di Vostra Santità qui, come un fatto storico e ricco di buoni auspici per il futuro.

Questo sacro luogo, nel quale da secoli, tra vari sconvolgimenti storici, i Patriarchi Ecumenici hanno sempre celebrato e celebrano il sacro Mistero della Divina Eucarestia, è erede di altri luoghi di culto illustri in questa Città, ai quali hanno dato lustro eminenti figure ecclesiastiche, appartenenti alla schiera dei grandi Padri della Chiesa Universale. Tra questi ci sono i predecessori della nostra Umiltà, i santi Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo, le cui sacre Reliquie riposano in questo sacro tempio, assieme a quelle di San Basilio il Grande, di Santa Eufemia megalomartire, colei che ha confermato il Tomo del Quarto Concilio Ecumenico e di altri santi della Chiesa – e ciò grazie alla nobile restituzione di esse al Patriarcato Ecumenico, da parte della Chiesa di Roma. Celebrando quest’anno il compimento del decimo anniversario di tale benedetto avvenimento, esprimiamo a Vostra Santità i nostri calorosi ringraziamenti per quel gesto fraterno della Vostra Chiesa nei confronti del nostro Patriarcato Ecumenico. Questi Santi Padri, sul cui insegnamento si è fondata  la nostra comune fede durante il primo millennio, siano intercessori presso il Signore, affinché possiamo ritrovare la piena comunione tra le nostre Chiese, compiendo così la Sua santa volontà, in tempi difficili per l’umanità ed il mondo. Poiché come dice San Giovanni Crisostomo: : “Questo è ciò che naturalmente salda insieme i fedeli e preserva l’amore; per questo il Cristo dice, ché siano uno”. (Ai Fil. 4,3 P.G. 62,208)

Esprimendo ancora la gioia e il ringraziamento della santissima Chiesa di Costantinopoli e della nostra Umiltà per tale visita ufficiale e fraterna di Vostra Santità, auguriamo a Voi ed al Vostro venerabile Seguito, che la Vostra permanenza in mezzo a noi sia benedetta in tutto dal Signore, per un ulteriore rinsaldamento dei nostri legami fraterni, a gloria del Suo santo nome.

“Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono” (2 Cor. 9,15)
Dunque, buona permanenza, amato fratello nel Signore!


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ANSPRACHE 
SEINER ALLHEILIGKEIT
DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN
BARTHOLOMAIOS
AN SEINE HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS 
BEIM DANKGOTTESDIENST IN DER PATRIARCHALKIRCHE
ANLÄSSLICH SEINES OFFIZIELLEN BESUCHS 
IM ÖKUMENISCHEN PATRIARCHAT 
(29. November 2014)

Eure Heiligkeit, 

Wir preisen unseren allguten dreifaltigen Gott und empfangen Sie und Ihre ehrwürdigen Begleiter an diesem heiligen Ort, an dem sich der Bischofssitz unserer historischen Märtyrerkirche befindet, die von der göttlichen Vorsehung den Auftrag erhalten hat, den verantwortlichen Dienst der ersten Kirche unter den Orthodoxen Kirchen weltweit wahrzunehmen. Wir empfangen Sie in Freude, Ehrerbietung und Dankbarkeit, weil Sie geruhten, Ihre Schritte vom Alten ins Neue Rom zu lenken, und dadurch gewissermaßen eine Brücke vom Westen in den Osten schlagen und die Liebe des Apostelfürsten seinem erstberufenen Bruder überbringen.

Ihr Besuch bei uns ist der erste seit dem nicht lange zurück liegenden Amtsantritt Eurer Heiligkeit auf dem Bischofsstuhl der „Vorsteherin der Liebe“  und ist eine Fortsetzung entsprechender Besuche Ihrer verehrten Vorgänger Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI.  Er bringt den Wunsch Eurer Heiligkeit und der heiligsten Kirche von Rom zum  Ausdruck, dass der brüderliche und kontinuierliche Weg mit unserer orthodoxen Kirche zur Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft zwischen unseren Kirchen fortgesetzt wird.  Deshalb begrüßen wir voller Freude und großer Wertschätzung den Besuch Eurer Heiligkeit bei uns als historisches und für die Zukunft vielversprechendes Ereignis.

Dieser heilige Ort, an dem jahrhundertelang unter unterschiedlichen historischen Bedingungen die jeweiligen Ökumenischen Patriarchen das Mysterium der heiligen Eucharistie gefeiert haben und feiern, steht in der Nachfolge anderer bedeutender Kirchengebäude in unserer Stadt, an welchen wichtigee kirchliche Gestalten ihren Dienst versehen haben, die bereits zur Schar der großen Kirchenväter des gesamten Erdkreises gehören.

Darunter befinden sich auch die Vorgänger unserer geringen Person Gregor der Theologe und Johannes Chrysostomus, deren heilige Reliquien in dieser Kirche ruhen, gemeinsam mit jenen des heiligen Basilius des Großen, der heiligen Großmärtyrerin Euphemia, die den Tomos des IV. 

Ökumenischen Konzils bekräftigt hat, und anderer Heiliger der Kirche. Dass erstere Reliquien hier ruhen, ist der freundlichen Übergabe derselben durch die Kirche von Rom an das Ökumenische Patriarchat zu verdanken. Wir feiern in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum dieses gesegneten Ereignisses und sprechen Eurer Heiligkeit noch einmal unseren herzlichen Dank für diese brüderliche Geste Ihrer Kirche gegenüber unserem Patriarchat aus. Diese heiligen Kirchenväter, auf deren Lehren unser gemeinsamer Glaube des ersten Jahrtausends aufbaut, mögen unsere Fürsprecher beim Herrn sein, damit wir die volle Gemeinschaft zwischen unseren Kirchen wiederfinden, und so - in für die Menschheit und die Welt schwierigen Zeiten - Seinen heiligen Willen erfüllen. Denn wie der heilige Johannes Chrysostomus sagt: «Das ist es, was die Gläubigen zusammenhält und die Liebe fortführt, dies geschieht, auf dass sie eins seien, wie Christus sagt» (Kommentar zum Philipperbrief 4,3 P.G. 62, 208).

Wir sprechen noch einmal die Freude und Dankbarkeit der heiligen Kirche von Konstantinopel und unserer geringen Person über den offiziellen und brüderlichen Besuch Eurer Heiligkeit aus und wünschen Ihnen und Ihren ehrwürdigen Begleitern einen vom Herrn in allem gesegneten Aufenthalt in unserer Mitte, zum weiteren Wachstum unserer geschwisterlichen Verbindungen, zur Ehre Seines heiligen Namens.

«Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk» (2 Kor 9,15).

Herzlich willkommen, im Herrn geliebter Bruder!


ΑΓΓΛΙΚΑ 

ADDRESS
By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew
To His Holiness Pope Francis
During the Doxology in the Patriarchal Church
On His Official Visit to the Ecumenical Patriarchate
(November 29, 2014)

Your Holiness,

In offering glory to the all-good God in Trinity, we welcome You and Your honorable entourage to this sacred place, the hierarchal See of the historical and martyric Church charged by divine providence with a profoundly responsible ministry as being the First-Throne among the local most holy Orthodox Churches. We welcome You with joy, honor and gratitude because You have deemed it proper to direct Your steps from the Old Rome to the New Rome, symbolically bridging West and East through this movement, while translating the love of the Chief Apostle to his brother, the First-Called Apostle.

Your advent here, being the first since the recent election of Your Holiness to the throne 
that “presides in love,” constitutes a continuation of similar visits by Your eminent predecessors Paul VI, John Paul II and Benedict XVI, but also bears witness to Your own will and that of the most holy Church of Rome to maintain the fraternal, stable advance with our Orthodox Church for restoration of full communion between our Churches. Therefore, it is with great satisfaction and appreciation that we greet the arrival here of Your Holiness as an historical event filled with favorable signs for the future.

This sacred space, where in the midst of diverse historical challenges Ecumenical Patriarchs have for centuries celebrated and celebrate the holy Mystery of the Divine Eucharist, constitutes a successor to other illustrious places of worship in this City, which have been brightened by renowned ecclesiastical personalities already adorning the choir of great Fathers of the universal Church. Such luminaries include our predecessors Saints Gregory the Theologian and John Chrysostom, whose sacred relics now lie in this holy church, thanks to their gracious return to the Ecumenical Patriarchate by the Church of Rome; their relics are alongside those of Basil the Great and Euphemia the Great Martyr, who validated the Tome of the Fourth Ecumenical Council, as well as other saints of the Church. This year marks the tenth anniversary since the blessed return of the relics of St. Gregory and St. John; wherefore, we express to Your Holiness our fervent thanks for this fraternal gesture on behalf of Your Church to our Patriarchate. May these holy Fathers, on whose teaching our common faith of the first millennium was founded, intercede for us to the Lord so that we may rediscover the full union of our Churches, thereby fulfilling His divine will in crucial times for humanity and the world. For, according to St. John Chrysostom: “This is what ultimately holds the faithful together and upholds love; indeed, this is precisely why Christ said that we should be one.” (Homily on Philippians 4.3 PG62.208)

We express once again the joy and gratitude of the most holy Church of Constantinople and of ourselves on this formal and fraternal visit of Your Holiness, and we wish You and Your honorable entourage an altogether blessed sojourn among us so that we may further increase our fraternal relations for the glory of His name.

“Thanks be to God for His inexpressible gift.” (2 Cor. 9.15)

Welcome, beloved brother in the Lord!


ΓΑΛΛΙΚΑ 

ALLOCUTION 
DE SA SAINTETÉ LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE BARTHOLOMAIOS
ADRESSÉE À SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS
LORS DE L’OFFICE D’ACTION DE GRÂCE 
CHANTÉ EN L’ÉGLISE PATRIARCALE
À L’OCCASION DE LA VISITE OFFICIELLE DE CELUI-CI 
AU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE 
(29 NOVEMBRE 2014)

Sainteté,

Nous rendons grâce au Dieu en la Trinité en vous recevant, Vous et les honorables personnes composant la délégation romaine, dans ce lieu sacré, siège des évêques de cette Église historique et martyre, chargée par la Providence divine d’assumer les nombreuses fonctions de premier siège parmi les très saintes Églises orthodoxes locales. Nous vous accueillons dans la joie, l’honneur et la gratitude, car vous avez bien voulu venir de l’Ancienne à la Nouvelle Rome, jetant par là même un pont symbolique entre l’Occident et l’Orient, portant l’amour du Premier coryphée à son frère le Premier appelé.

Votre venue ici, la première depuis l’installation de Votre Sainteté au siège de celle « qui préside dans la charité », fait suite à des visites analogues de vos vénérables prédécesseurs Paul VI, Jean-Paul II et Benoît VI, témoignant de Votre volonté et de celle de l’Église de Rome, de poursuivre, avec notre Église orthodoxe, la marche menant au rétablissement de la pleine communion entre nos Églises. Nous saluons donc avec grande satisfaction et estime la venue de Votre Sainteté en tant qu’événement historique et de bon augure pour l’avenir.

Ce lieu sacré, où durant des siècles, au milieu de tumultes historiques de toutes sortes, les Patriarches œcuméniques chaque fois en fonction ont célébré et célèbrent le sacrement de la divine Eucharistie, succède à d’autres lieux de culte renommés, illustrés par d’éminents ecclésiastiques appartenant déjà au chœur des Pères éminents de l’Église universelle. De tels personnages furent les prédécesseurs de notre humble personne, saints Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome, dont les reliques reposent dans cette église, avec celles de Basile le Grand, de la grande martyre Euphémie ayant ratifié le Tome du IVe concile œcuménique, et d’autres saints, l’Église de Rome ayant bien voulu les restituer au Patriarcat œcuménique. Fêtant aujourd’hui le dixième anniversaire de cet événement béni, nous exprimons à Votre Sainteté nos remerciements chaleureux pour ce geste fraternel de Votre Église envers notre Patriarcat. Souhaitons que ces saints Pères, sur la doctrine desquels fut construite notre foi commune durant le premier millénaire, soient des intercesseurs auprès du Seigneur, pour que nous puissions retrouver la pleine communion entre nos Églises, remplissant ainsi Sa sainte volonté dans des temps critiques pour l’humanité et le monde. Car, selon saint Chrysostome, « C’est là, en effet, le principe de la communion des fidèles, le principe qui contient la charité elle-même. Aussi Jésus Christ lui-même prie pour qu’ils soient un » (Commentaire sur l’épître aux Philippiens, homélie IV, 3, PG 62, 208).

Exprimant encore une fois la joie et les remerciements de la très sainte Église de Constantinople et de notre humble personne pour cette fraternelle visite officielle de Votre Sainteté, nous Lui souhaitons, ainsi qu’aux membres honorables de la délégation romaine, que votre séjour parmi nous soit en tout béni par le Seigneur pour resserrer davantage nos liens fraternels à la gloire de Son saint nom.

« Grâces à Dieu pour son don ineffable ! » (II Co 9, 15).

Soyez le bienvenu, frère bien-aimé dans le Seigneur !

Related Posts with Thumbnails