© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ EISENSTAGT] (στα ελληνικά και γερμανικά)

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἑορτίου Ρωμαιοκαθολικῆς
Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ Μνήμῃ
τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου Eisenstadt
(11 Νοεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε, Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ συνεπίσκοποι,
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας κύριε Ägidius Zsifkovics,
Ἐντιμότατε κύριε......, Δήμαρχε τῆς ἱστορικῆς ταύτης πόλεως τοῦ Eisenstadt,
Ἐντιμότατοι καὶ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ, πάντες οἱ παρακολουθοῦντες τὴν ἱερὰν ταύτην ἀκολουθίαν,

Χαιρόμεθα διότι παρέχεται σήμερον εἰς ἡμᾶς ἡ δυνατότης παρουσίας εἰς τὴν πόλιν σας, κατὰ τὴν ἑόρτιον ἡμέραν ταύτην, τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, προστάτου καὶ πολιούχου σας, εὐφροσύνως διαπιστοῦντας τὸ φιλοπρόοδον τῶν κατοίκων καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἐπιτοπίων ἀρχῶν διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἰδιαιτέρας φυσιογνωμίας αὐτῆς.

Χαιρόμεθα διότι ἡ παρουσία μας ἐνταῦθα συμπίπτει πρὸς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, ἑνὸς ἐκ τῶν σημαντικωτέρων Ἁγίων τῆς ἑνιαίας Ἐκκλησίας τῆς πρώτης μετὰ Χριστὸν χιλιετίας καὶ μιᾶς ἐκ τῶν ἀξιολογωτέρων μορφῶν τῆς χριστιανικῆς Δύσεως. Ἡ προσφορὰ αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπισκοπήν του, αὐτὴν τῆς Τουρώνης (Tour), πρὸς ὁλόκληρον τὴν Γαλατίαν (σημερινὴν Γαλλίαν) ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Δύσιν ἅπασαν κρίνεται καὶ εἶναι ἀνεκτίμητος.

Εἰς τὸν Ἅγιον Μαρτῖνον οἱ κάτοικοι τῆς Ἐπισκοπῆς του ἐν Τουρώνῃ ὤφειλον, καὶ ὀφείλουν μέχρι σήμερον, τὴν χριστιανικὴν ταυτότητά των, διότι πρόκειται περὶ ἑνὸς ἰσαποστόλου ὁ ὁποῖος μὲ τὰς ποιμαντικὰς περιοδείας του ἐπέτυχε τὴν μεταστροφὴν αὐτῶν εἰς τὸν Χριστιανισμόν. Διὰ τοῦτο ὁ μέγας ἱεράρχης τῆς Τουρώνης τιμᾶται εἰς τὴν Δύσιν μὲ πλῆθος Ναῶν, τὸ δὲ ὄνομα αὐτοῦ τυγχάνει ἓν ἐκ τῶν πλέον συνηθισμένων βαπτιστικῶν ὀνομάτων εἰς τοὺς λαούς της, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔχουν προστάτην καὶ μεσίτην πρὸς τὸν Θεόν.

Ὁ Ἅγιος Μαρτῖνος, κατηχούμενος εἰσέτι, ἐνδύων τὸν πτωχὸν μὲ τὸ ἥμισυ τοῦ στρατιωτικοῦ μανδύου του, ἠξιώθη θεοπτίας, δηλαδὴ τῆς θέας τοῦ παγκάλλου προσώπου Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος εἶπεν: «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄, 40-41). Ἔκτοτε θὰ ἐνέδυεν ὁ ἴδιος πλειάδα συνανθρώπων αὐτοῦ μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας καὶ τοῦ φωτός, τὸ ὁποῖον παρέχει ἡ χριστιανικὴ πίστις διὰ τοῦ βαπτίσματος. Καὶ ὄχι μόνον μὲ τὸ βάπτισμα τοῦ ὕδατος ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας, καθ᾿ ὅσον ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος οὗτος ἔθεσε τὰς βάσεις διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ μοναχισμοῦ εἰς τὴν Δύσιν, βιώσας καὶ ὁ ἴδιος τὴν «ἀγγελικὴν πολιτείαν» ὡς μοναχὸς καὶ κτίτωρ τῆς Μονῆς Μαρμουτιὲ (Marmoutier). Κατὰ τὰς μαρτυρίας τοῦ βιογράφου του, ὁ Ἅγιος Μαρτῖνος πάντοτε προσηύχετο (semper orabat), ἐκτελῶν τὴν ἐντολὴν τοῦ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», καὶ εἶχε τὰ ὄμματα τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδίας του συνεχῶς ἐστραμμένα πρὸς τὸν οὐρανὸν (animus caelo semper intentus), ὅπερ ἀποτελεῖ στοιχεῖον τῆς μυστικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, λοιπόν, ἀποκτᾷ ἰδιαιτέραν σημασίαν: 

Σήμερον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου καὶ Στεφανίδος, καθὼς καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὁ ὁποῖος «παιδιόθεν τὸν ἐνάρετον βίον ἑλόμενος, γράμμασιν ἐκπαιδεύεται καὶ εἰς τὸ ἀκρότατον ὕψος τῆς γνώσεως ἀνήχθη... πᾶσαν δὲ ἰδέαν ἀρετῆς κατορθώσας, χρίσματος καὶ ἱερωσύνης» (πρβλ. Συναξαριστὴν αὐτοῦ) ἀξιοῦται καὶ τῆς ὁμολογίας.

Οἱ Ἅγιοι Μηνᾶς, Βίκτωρ καὶ Βικέντιος καὶ ἡ Στεφανὶς διὰ τοῦ μαρτυρίου «θυμὸν ἀρχόντων μὴ δειλιάσαντες», ὁ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης διὰ τῆς ὁμολογίας «ἐν θεωρίαις πρακτικός, ἐν πράξεσι θεολόγος, ἀσκητὴς διδακτικός, ἱερομάρτυς ἔνδοξος, Ὀρθοδοξίας στῦλος, τῆς Ἐκκλησίας ἑδραίωμα» καὶ ὁ Ἅγιος Μαρτῖνος «διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς μοναχικῆς ἀσκήσεως» ἀποτελοῦν γέφυραν μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, κοινὴν πνευματικὴν κληρονομίαν εἰς τὴν κοινὴν οἰκουμενικὴν πορείαν μας.

Ἐντὸς ἀσφαλῶς τοῦ πλαισίου τούτου στροφῆς πρὸς τὴν κοινὴν πνευματικὴν παράδοσιν τῶν δύο κόσμων, Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἐντάσσεται καὶ ἡ σημερινὴ προσπάθεια προσεγγίσεως αὐτῶν. Ἡ συνεργασία καὶ ὁ διάλογος ἡμῶν ἀγάπης καὶ ἀληθείας μετὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναπτυχθῆ κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας, δημιουργοῦν καλλιτέρας προϋποθέσεις διὰ τὴν βαθυτέραν ἀλληλογνωριμίαν καὶ προσέγγισιν ὅλων τῶν χριστιανῶν μεταξύ των καὶ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τῶν ἀναφυομένων συγχρόνων προβλημάτων, ὡς ἐπὶ παραδείγματι τῶν διώξεων τὰς ὁποίας ὑφίστανται ἅπαντες οἱ χριστιανοί, ἀνεξαρτήτως δόγματος, ἐν Μέσῃ κυρίως Ἀνατολῇ ἀλλὰ καὶ ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης, παρὰ τὴν φαινομενικὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ σεβασμοῦ τῶν λεγομένων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τῆς ταυτότητος δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου, λόγῳ τῆς ἀλογίστου ἐξάψεως τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας καὶ τῶν παθῶν τῆς ἀφιλαδελφίας καὶ ἐκδικήσεως, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη.

Εἶναι δὲ αἱ εὐθῦναι ἡμῶν ὡς χριστιανῶν λίαν ὑψηλαί, διότι ὀφείλομεν τὸν παλαιὸν οἶνον τῆς πίστεως νὰ τὸν μεταγγίσωμεν εἰς τοὺς συγχρόνους ἀσκοὺς τοῦ ἀγωνιῶντος λαοῦ τοῦ Θεοῦ, βαρυνομένου ὑπὸ πλήθους προβλημάτων καὶ καθημερινῶν δυσκολιῶν παντὸς ἐπιπέδου. 

Ἐν τῷ πλαισίῳ δὲ τούτῳ τῆς προσπαθείας ἀλληλοκατανοήσεως καὶ καλλιεργείας τῶν σχέσεων ἐντάσσεται ἀσφαλῶς καὶ ἡ λίαν εὐχαρίστως γενομένη, ὡς μαρτυρία καὶ ὁμολογία καὶ ἱεραποστολὴ σύγχρονος τῆς δωρεᾶς πρὸς ἡμᾶς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνεργοῦντος κατὰ τὸ Αὐτοῦ Θέλημα, παραχώρησις ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας οἰκοπέδου εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας, δηλαδὴ εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διὰ τὴν οἰκοδόμησιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς. Ὀφείλονται θερμαὶ εὐχαριστίαι εἰς τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα, τὸν ἀγαπητὸν Ἐπίσκοπον Εisenstadt κύριον Ägidius, ὁ ὁποῖος κατανοεῖ τὴν σημασίαν τῆς συστάσεως καὶ ὑπάρξεως μιᾶς τοιαύτης Μονῆς, προκειμένου νὰ συνεχισθῇ ἡ ἰδία ἐκείνη προσευχητικὴ καὶ μυστικὴ ζωή, τὴν ὁποίαν ἔζησεν ὁ προστάτης τῆς πόλεώς σας Ἅγιος Μαρτῖνος καὶ ἡ ὁποία τὸν ἠξίωσε νὰ ἐπιτελέσῃ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα θαύματα, νὰ καταπλήξῃ ἀνθρώπους, ἀγγέλους καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας. Ὡσαύτως, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς καὶ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία παρέσχε τὴν συγκατάθεσιν αὐτῆς διὰ τὴν ἐν λόγῳ παραχώρησιν καὶ ἐκ καρδίας εὐχόμεθα ὅπως ὁ κοινὸς προστάτης αὐτῆς καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἀνταποδίδῃ πλούσιον τὸν μισθὸν τῆς ἀγάπης αὐτῆς, διαφυλάττων τοὺς ἐνταῦθα χριστιανοὺς ἀπὸ παντὸς κινδύνου.

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

Ἡμεῖς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἐρχόμενοι πρὸς ὑμᾶς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, μιᾶς πόλεως ἥτις ἐπὶ μίαν χιλιετηρίδα καὶ πλέον ἀπετέλεσε τὴν καρδίαν τοῦ παγκοσμίου τότε γίγνεσθαι, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐπεκτείνωμεν τὸν λόγον περὶ μαρτυρίου καὶ ὁμολογίας καὶ ἀπὸ μιᾶς ἑτέρας, διαφόρου, σκοπιᾶς: Ὅτι δηλαδὴ τὸν ἠθικόν, θρησκευτικόν, πνευματικόν καὶ ποιμαντικὸν ρόλον μαρτυρίας καὶ ὁμολογίας τῆς ταυτότητός της προβάλλει μέχρι σήμερον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ κυρίως καὶ πρωτίστως τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον παγκοσμίως διὰ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων αὐτοῦ. 

Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ἐξ ἑτέρου, πέραν τῆς εὐθύνης αὐτῆς ὑπὲρ τῆς ἑνότητος καὶ τῆς εὐσταθείας τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μεριμνᾷ ὥστε ὁ πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, παραδόσεως καὶ πνευματικότητος νὰ γίγνηται κτῆμα κοινὸν ὅσον γίνεται περισσοτέρων ἀνθρώπων ἀνὰ τὴν οἰκουμένην, πιστεύουσα ὅτι τοιουτοτρόπως συμβάλλει θετικῶς, πέραν τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν, καὶ εἰς τὴν ἐπικράτησιν κλίματος καταλλαγῆς καὶ συνεργασίας μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν αὐτῶν, ἰδίᾳ μετὰ τῶν ἀδελφῶν ρωμαιοκαθολικῶν χριστιανῶν, κλίματος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀνθρωπότης ἔχει τόσον μεγάλην ἀνάγκην σήμερον, ἂν ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν ἡ ἀπογοήτευσις -διὰ νὰ μὴ εἴπωμεν ἡ ἀπόγνωσις εἰς πολλὰς περιπτώσεις-, ἡ ἀγωνία καὶ ὁ πόνος τῶν πασχόντων ἀνθρώπων, ὡς εἴμεθα καθημερινῶς θεαταὶ εἰς τὰς ὀθόνας τῆς τηλεοράσεως, λόγῳ τῶν σκληρῶν συγκρούσεων παγκοσμίως, αἱ βάσεις τῶν ὁποίων εἶναι κυρίως πνευματικαὶ καὶ θρησκευτικαὶ καὶ ἠθικαί.

Κατατονεῖτε, ἀδελφοί, ὅτι ἡ θέσις ἐν τῇ παγκοσμίῳ Ὀρθοδοξίᾳ, τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ὅπως καὶ τοῦ Προκαθημένου τῆς σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ἀδελφοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν καὶ θρησκευτικῶν λειτουργῶν, εἶναι τόσον καιρία καὶ καθίσταται ὁσημέραι πολυευθυνοτέρα, ὑπὸ τὰς συνθήκας τῶν συγχρόνων καιρῶν κατὰ τοὺς ὁποίους «κατελύθησαν μὲν αἱ γεωγραφικαὶ ἀποστάσεις», «ἐψύγη ὅμως ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν», διὸ καὶ ἀπαιτεῖται ἐγρήγορσις, σύνεσις καὶ σοφία Θεοῦ, ὥστε ἡ θέσις καὶ ἡ εὐθύνη ἡμῶν νὰ εἶναι μαρτυρία καὶ ὁμολογία, ἐνεργούμεναι διὰ τῶν ὅπλων τῆς ἀληθείας, ὥστε νὰ κηρύττωμεν Χριστὸν τὸν Θεόν, σαρκὶ ἐλθόντα εἰς τὸν κόσμον, θεανθρωπίνως ἐργασθέντα καὶ σώσαντα τὸν κόσμον, «πληρώσαντα τὴν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ» (πρβλ. Κοντάκιον ἑορτῆς Θείας Ἀναλήψεως), ἑνώσαντα τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια, ἀναληφθέντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ καταπέμψαντα εἰς ἡμᾶς τὸ Παράκλητον Πνεῦμα διὰ νὰ μᾶς ὁδηγῇ «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν», ὄχι βεβαίως κατὰ τὴν ἡμετέραν πεπερασμένην βουλὴν ἀλλὰ κατὰ τὴν προαιώνιον «βουλὴν τοῦ Κυρίου», ὅτε Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος «τῶν οὐρανίων ἀψίδων καταπτὰς εἰς Ναζαρὲτ ἐπέστη πρὸς Παρθένον Μαρίαν βοῶν αὐτῇ συλλήψῃ Υἱὸν τοῦ Ἀδὰμ ἀρχαιότερον, τὸν ποιητὴν τῶν ἁπάντων καὶ λυτρωτὴν» (πρβλ. Αἴνους Ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου).

Ὅπως δηλαδὴ θὰ κηρύττουν χαρὰν καὶ ἀνάπαυσιν μὲ τὴν βιοτὴν καὶ πολιτείαν αὐτῶν καὶ οἱ μοναχοὶ τῆς ὑπὸ ἵδρυσιν Ὀρθοδόξου Μονῆς εἰς τὴν πόλιν ταύτην καὶ θὰ καταβάλλουν προσπαθείας διὰ τὴν διακονίαν παντὸς ἀνεξαιρέτως ἀνθρώπου, δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, «εἰς ζωὴν» καὶ ὄχι «εἰς ἀπώλειαν».

Αὐτὴν τὴν θείαν χαρὰν τῆς ἀνακουφίσεως καὶ τῆς γαλήνης, τῆς ἐν ἀγάπῃ συνεργασίας καὶ ἀλληλοκατανοήσεως καὶ συγχρόνως πορείας διὰ τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀληθείας πρὸς τὴν ἑνότητα εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν, ὅταν ὁ Κύριος εὐδοκήσῃ, καταβάλλομεν προσπαθείας νὰ μεταφέρωμεν πρὸς τὸν κόσμον καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἡμεῖς ἐκ τῆς Νέας Ρώμης καὶ ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἡμᾶς λίαν προσεχῶς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἰς τὸ Φανὰριον, κατὰ τὴν Θρονικὴν Ἑορτὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θείᾳ βουλῇ κινούμενος ἀσφαλῶς, Ἁγιώτατος Πάπας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης Φραγκῖσκος, ὁ ἁπλοῦς, ὁ ταπεινός! Τὸν ἀναμένομεν μετὰ χαρᾶς καὶ συγκινήσεως διὰ νὰ συνεχίσωμεν τὴν προσπάθειαν, τὸν ἀγῶνα, τὴν ἀγωνίαν, διὰ τὴν καταλλαγὴν καὶ τὴν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ ἐνισχύσωμεν τὴν πορείαν πρὸς τὴν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἰς Μίαν κατὰ τὴν πίστιν καὶ τὸ δόγμα Ἐκκλησίαν, ὡς ἐκείνην τῆς πρώτης μετὰ Χριστὸν χιλιετίας. Καὶ εἴμεθα ἀποφασισμένοι, ἡμεῖς καὶ ἐκεῖνος, συμπαριστάμενοι καὶ ἐνισχυόμενοι ὑπὸ τῶν ὅπου γῆς Ἐπισκόπων, λοιπῶν κληρικῶν καὶ πιστῶν, νὰ συνεχίσωμεν ἄχρι τέλους τὴν καθαρῶς πνευματικὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἱστάμενοι ἐνσυνειδήτως ἐπὶ τὸ πηδάλιον τῆς εὐθύνης τοῦ Κυρίου, ὡς ἐγνώκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν τὸν Χριστόν: ἀεὶ ἐσταυρωμένον καὶ ἀεὶ ἀνιστάμενον. Ἀεὶ εἰρηνοποιὸν καὶ ἀεὶ ἐνδυναμοῦντα. Ἀεὶ παρόντα καὶ ἀναπληροῦντα θαυμαστῶς τὰ ἀνθρώπινα ὑστερήματα ἡμῶν. Ἀεὶ συνέχοντα ἀδελφικῶς τοὺς εἰς Αὐτὸν βεβαπτισμένους καὶ ἀεὶ μεταμορφοῦντα ἡμᾶς ἐντεῦθεν εἰς υἱοὺς καὶ ἐργάτας τῆς ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν εἰρήνης. Καὶ ἡ ἱδρυομένη ἐπὶ τοῦ παραχωρουμένου οἰκοπέδου Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θὰ ἀποτελέσῃ ἀσφαλῶς λιθάριον ἐν Αὐστρίᾳ, τὸ ὁποῖον θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἑνότητος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν καὶ ἀγγελικὴν ἀξίωσιν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἀμήν.

*           *          * 

Predigt
Seiner Allheiligkeit
Des Ökumenischen Patriarchen
Bartholomaios
am Ende der Feier der Römisch-katholischen Messe
anlässlich des Gedenkens an den Heiligen Martin von Tours in Eisenstadt 
(11. November 2014)


Ehrwürdiger Metropolit von Austria Arsenios, Hirte der von Gott behüteten, heiligen Metropolie unseres Ökumenischen Patriarchates,
Eure Exzellenz, Bischof Ägidius, lieber Bruder im Herrn,
Ehrwürdige Eminenzen und Exzellenzen, heilige Brüder im Amte,
Geschätzter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister dieser historischen Stadt, 
Geschätzte und Geliebte in Christus, Ihr alle, die diesem Gottesdienst beiwohnen,

Wir freuen uns, dass uns heute die Möglichkeit gegeben wird, hier, in Ihrer Stadt, anwesend zu sein. Nach unserer Teilnahme an dem heutigen Fest, des Gedenkens an den Heiligen Martin, den Beschützer und Patron Ihrer Stadt, sind wir voll Freude und haben Vertrauen und Zuversicht in den Fortschritt der Bevölkerung dieser Stadt und in den Fleiß der hiesigen Regierung für die Erhaltung des außergewöhnlichen Erscheinungsbildes Ihrer Stadt. 

Wir freuen uns auch, weil unsere Anwesenheit hier mit der Feier des Heiligen Martin zusammenfällt, einer der wichtigsten Heiligen der gesamten Kirche des ersten Jahrtausends und eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des christlichen Westens. Sein Werk, das er an der Diözese von Tour tat, an ganz Galatien, dem heutigen Frankreich, aber auch am ganzen Westen, ist unschätzbar.

Die Bevölkerung seiner Diözese in Tour verdankten dem Heiligen Martin und verdanken ihm bis heute ihre christliche Identität, denn es handelte sich beim Heiligen Martin um einen Missionar, welcher mit seinen missionarischen Reisen die Bekehrung der Bevölkerung zum Christentum bewirkte. Deshalb wird dieser große Hierarch von Tour im Westen mit zahlreichen Kirchen geehrt und sein Name findet sich unter den beliebtesten Taufnamen in seinem Volk, welches ihn als Beschützer und Mittler zu Gott preist.

Der Heilige Martin bekleidete, noch als Katechumene, einen Bettler mit der Hälfte seines Umhanges und wurde daraufhin einer göttlichen Vision gewürdigt, des Anblicks des unbeschreiblich schönen Angesichtes des Herrn, der da sprach: “Was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du an mir getan” (Mt. 25, 40-41). Sodann bekleidete Martin selbst viele seiner Mitmenschen mit dem Gewand der Unvergänglichkeit und des Lichtes, welches der christliche Glaube durch die Taufe verleiht. Aber nicht nur durch die Taufe mit Wasser, sondern auch durch die Taufe der Umkehr wirkte dieser Heilige Bischof, da er die Grundlagen für die Entwicklung des Mönchtums im Westen legte, indem er selbst als Mönch und Erbauer des Klosters von Marmoutier das „engelsgleiche Leben” führte. Laut seiner Vita war der Heilige Martin stets im Gebet (semper orbat), wodurch er das Gebot “Betet ohne Unterlass!” erfüllte. Er hatte die Augen seiner Seele und seines Herzens stets gen Himmel gerichtet (animus caelo semper intentus), was ein Teil des mystischen Lebens in Christus ist. 

Der heutige Tag hat aber noch eine andere Bedeutung:

Heute gedenkt die Orthodoxe Kirche der Heiligen Märtyrer Minas, Viktor, Vincent und Stefanie, sowie unseres Heiligen Vaters und Bekenners Theodors des Studiten, welcher “von Kindheit an zum tugendhaften Leben erwählt, in der Heiligen Schrift erzogen und in höchstem Grade zur Erkenntnis emporgeführt worden war... der in jeder Form der Tugend gestärkt und gewürdigt wurde der Salbung und des Priestertums” (s. seine Heiligenvita im Synaxarion) und des Bekenntnisses.

Die Heiligen Minas, Viktor und Vincent, sowie die Heilige Stefanie, die durch das Martyrium “nicht die Wut der Herrschenden fürchteten”, zusammen mit dem Heiligen Theodor dem Studiten, welcher durch das Bekenntnis “ein Handelnder in der Theorie, in den Taten ein Theologe, ein fähiger Asket, gepriesener Erzmärtyrer, Säule der Orthodoxie, Grundfeste der Kirche” war, bilden mit dem Heiligen Martin, “wegen seiner Lehre und der mönchischen Askese”, eine Brücke zwischen Osten und Westen und ein gemeinsames geistliches Erbe auf unserem ökumenischen Weg.

In diesem Rahmen findet die Wende zu der gemeinsamen geistlichen Tradition zweier Welten statt – der Welt des Ostens und des Westens - und so soll auch der heutige Versuch ihrer Annäherung eingeordnet werden. Die  Zusammenarbeit und unser Dialog der Liebe und der Wahrheit mit der Römisch-katholischen Kirche, welcher sich in den letzten Jahrzehnten entwickelte, schafft beste Voraussetzungen sowohl für das gegenseitige Verständnis aller Christen und ihrer gegenseitigen Annäherung, als auch für die gemeinsame Bekämpfung der neu auftauchenden Probleme unserer Zeit. Ein Beispiel hierfür ist die Verfolgung, welche alle Christen - unabhängig vom Bekenntnis – erleiden, vor allem natürlich im Mittleren Osten, aber darüber hinaus auch auf der ganzen Welt. Trotz der scheinbaren Freiheit, der Entfaltung der Würde der sogenannten Menschenrechte, der Religionsfreiheit und der Identität des Menschen kommt es in den letzten Jahre zum irrationalen Aufkommen des religiösen Fanatismus, zu Intoleranz, zu Leiden auf Grund mangelnder Bruderliebe und zu Rachegelüsten. 

Unsere Verantwortung als Christen ist sehr groß, da wir es dem alten Wein des Glaubens schulden, diesen umzugießen in heutige Krüge des kämpfendes Volkes Gottes, welches von zahlreichen Problemen und alltägliche Schwierigkeiten aller Art erdrückt wird. 

In diesen Rahmen der Bemühungen um gegenseitiges Verständnis und Verbesserung der Beziehungen ordnet sich natürlich die mit großer Dankbarkeit verbundene Schenkung eines Grundstückes seitens der römisch-katholischen Kirche an die orthodoxe Metropolis von Austria, und damit an das Ökumenische Patriarchat, zur Errichtung eines orthodoxen Klosters ein; gleichsam als Zeugnis, Bekenntnis und Mission, entsprechend den Gaben an uns durch unseren Herrn Jesus Christus, der nach Seinem Heiligen Willen wirkt. 

Wir schulden Eurer Exzellenz, dem geliebten Bischof von Eisenstadt Ägidius, tiefsten Dank, da Sie die Wichtigkeit der Gründung und Existenz eines solchen Klosters zur Fortführung jenes mystischen und vom Gebet getragenen Lebens verstehen, welches bereits der Patron Ihrer Stadt, der Heilige Martin, führte und welches ihn würdigte, solch große Wunder zum Erstaunen der Menschen, der Engel und sogar der Dämonen zu vollbringen. In diesem Sinne bedanken wir uns herzlich auch bei der römisch-katholischen Gemeinde des Heiligen Andreas, welche für die besagte Schenkung ihre Zustimmung gab. Von Herzen wünschen wir, dass der gemeinsame Patron dieser Kirchengemeinde und des Ökumenischen Patriarchates, der Apostel Andreas, reichen Lohn für Ihre Liebe schenke, indem er die hiesigen Christen vor jeder Gefahr beschützen möge.

Geliebte Brüder und Schwestern in Christus,

Wir, der Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom und Ökumenischer Patriarch, kommen zu Ihnen aus Konstantinopel, einer Stadt, welche seit mehr als einem Jahrtausend das Herz des Weltgeschehens darstellt. Wir wünschen, dass sich das Wissen vom  Martyrium und vom Bekenntnis des Glaubens sowie von einer anderen, unterschiedlichen, Sichtweise verbreitet: Dass nämlich die Orthodoxe Kirche bis heute die ethische, religiöse, geistliche und pastorale Rolle des Martyriums und des Bekenntnisses in ihrer Identität betont.

In erster Linie tut dies das Ökumenische Patriarchat auf der ganzen Welt im Wege seiner Heiligen Metropolien.

Die Kirche von Konstantinopel kümmert sich neben ihrer Verantwortung für die Einheit und Stabilität der orthodoxen Ortskirchen darum, dass der Reichtum des Orthodoxen Glaubens, der Tradition und der Spiritualität ein gemeinsames Erbe für immer mehr Menschen auf der Welt wird. Sie ist überzeugt, dass sie, abgesehen von anderen Wohltaten, positiv dazu beiträgt, ein gutes Klima der Versöhnung und der Zusammenarbeit zwischen den Ortskirchen und deren religiösen Überzeugungen, genauso wie mit den Brüdern und Schwestern der römisch-katholischen Kirche zu schaffen, ein Klima, welches die Menschheit heute so sehr benötigt. Wenn wir die Enttäuschung– um nicht von Verzweiflung zu sprechen - sowie die Angst und den Schmerz der gepeinigten Menschen, welche aus den weltweiten Konflikten entspringen, ernst nehmen, die wir tagtäglich auf den Bildschirmen der Fernseher sehen können, so sind deren Ursachen vor allem geistlicher, religiöser und ethischer Natur.  

Versteht, Brüder und Schwestern im Herrn, dass meine Position in der weltweiten Orthodoxie, ebenso wie die des Vorstehers der ehrwürdigen Kirche von Rom, unseres Bruders Papst Franziskus und der anderen kirchlichen und religiösen Zelebranten, unter den Voraussetzungen der heutigen Zeit so entscheidend ist und jeden Tag verantwortungsvoller wird. In einer Zeit, in welcher “die geografischen Distanzen nicht mehr existieren” und “die Liebe der Meisten kalt geworden ist”, ist deswegen die Wachsamkeit, Besonnenheit und Weisheit Gottes notwendig. So sei unsere Position und Verantwortung ein Zeugnis und Bekenntnis, die durch die Waffe der Wahrheit verwirklicht werden, damit wir Christus, unseren Gott, verkünden, der im Fleische in die Welt gekommen ist, gottmenschlich wirkte und die Welt rettete “indem er für uns Menschen den Heilsplan Gottes erfüllte.” Er vereinigte das Weltliche mit dem Himmlischen, fuhr in den Himmel auf und sandte uns den Paraklet, den Heiligen Geist, damit er uns “zur ganzen Wahrheit” führe - nicht nach unserem beschränkten Willen, sondern nach dem schon vor allen Zeiten dagewesenen “Ratschluss des Herrn”; als der Erzengel Gabriel „hinab kam von den Himmeln, nach Nazareth, um sich der Jungfrau Maria zu nahen und ihr zuzurufen, dass sie den Sohn, der vor Adam war, empfangen werde, den Schöpfer Aller und den Erlöser” (s. Hymnen des Festes der Verkündigung der Gottesgebärerin). Ebenso werden die Mönche des in der Gründung begriffenen Orthodoxen Klosters in Ihrer Region die Freude und Ruhe in der Gemeinschaft der Menschen des Burgenlandes verkünden und sie werden sich bemühen, durch ihre Diakonie jeden Menschen ohne Ausnahme als ein Geschöpf Gottes „zum Leben“ und nicht „zur Verdammnis“ zu führen. 

Auch wir aus dem Neuen Rom bemühen uns, der Welt und den Menschen diese göttliche Freude der Linderung, der Seelenruhe, der Zusammenarbeit in Liebe und des gegenseitigen Verständnisses zu überbringen und gleichzeitig den Weg des Dialoges der Liebe und der Wahrheit zu gehen, welcher, wenn der Herr es will, zur Einheit in einer Kirche führen wird. In gleicher Weise bemüht sich Seine Heiligkeit Papst Franziskus von Rom, der Einfache, der Demütige, welcher - von Gottes heiligem Willen bewegt - anlässlich des Festes des Thrones des Ökumenischen Patriarchates in Kürze zu uns nach Konstantinopel in den Phanar kommen wird. Wir erwarten ihn mit Freude und Rührung, um die Bemühungen, den Kampf und das Ringen um die Versöhnung und die Einheit des menschlichen Geschlechtes fortzusetzen, aber auch um den Weg zur Vereinigung unserer Kirchen zu einer Kirche zu bekräftigen, gemäß dem Glauben und dem Dogma der Kirche des ersten Jahrtausends. 

Wir sind beide fest entschlossen, unter den Bischöfen auf der Welt, den Klerikern und den Gläubigen zu verkünden und zu bekräftigen, dass wir diese geistliche Aufgabe der Kirche unverfälscht bis zum Ende fortführen werden, in vollem Bewusstsein am Steuer der Verantwortung des Herrn stehend, auf dass wir Christus preisen und bekennen: den allzeit Gekreuzigten, den allzeit Auferstandenen. Den allzeit Frieden Schaffenden und allzeit Kraft Gebenden. Den allzeit Anwesenden und auf wundersame Weise die menschlichen Verfehlungen auf sich Nehmenden. Den allzeit den in seinem Namen Getauften brüderlich Helfenden und allzeit uns zu Söhnen und Mitwirkenden des Friedens Verwandelnden zur Erringung der menschlichen Einheit. Das Kloster der Metropolis von Austria des Ökumenischen Patriarchates, welches auf dem geschenkten Grundstück gegründet wird, wird einen festen Grundstein in Österreich bilden, welcher zur Erreichung der Einheit des Leibes Christi beitragen wird, gemäß dem Ausspruch des Evangeliums und der Engel: “Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen Wohlgefallen”. Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails