© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ ΕΝ CARNUNTUM] (στα ελληνικά και γερμανικά)


Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Δεῖπνον ἐν Carnuntum
(7 Νοεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐλλογιμώτατε κ. Πέτρε Bordin,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Πλήρεις ἐντυπώσεων καὶ συναισθημάτων ἐκ τῆς ἐπισκέψεως ἡμῶν εἰς τὸν ἱστορικὸν χῶρον τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ πάρκου τοῦ Carnuntum, τὸν προσφάτως βραβευθέντα ὑπὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ὡς τόπον εὐρωπαϊκῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας, αἰσθανόμεθα βαθυτάτην τὴν ἀνάγκην νὰ εὐχαριστήσωμεν ὑμᾶς ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν ἀπευθυνθεῖσαν πρόσκλησιν νὰ ἐπισκεφθῶμεν τὸν τόπον τοῦτον τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ θαυμάσωμεν τὸ ἐξαίρετον ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη ἐνταῦθα ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῆς ἀρχαιολογικῆς ἀνασκαφῆς καὶ ἀναστηλώσεως μέρους τῆς ρωμαϊκῆς πόλεως Carnuntum, εἰς τρόπον ὥστε ὁ ἐπισκέπτης νὰ ἀποκομίζῃ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι κινεῖται ἐντὸς μιᾶς πραγματικῆς ρωμαϊκῆς πόλεως ἤ, ἐν ἄλλαις λέξεσιν, ὅτι δι᾽ αὐτῆς μεταφέρεται εἰς τὸ ἔτος 308 μ.Χ., ὅτε μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Διοκλητιανοῦ συνῆλθεν ἐνταῦθα ἡ σύνοδος τῶν συναυτοκρατόρων αὐτοῦ προκειμένου νὰ ρυθμίσῃ τὰ τῆς διαδοχῆς του καὶ τὰ τῆς διακυβερνήσεως τῆς μεγάλης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ σημασία τῆς συνόδου ταύτης διὰ τὴν ἐξέλιξιν τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν τύχην τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ διωκομένης πρὸ ὀλίγων, τότε, ἐτῶν πίστεως καὶ θρησκείας, θὰ ἀπέλαυεν ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν διὰ τοῦ διατάγματος τῶν Μεδιολάνων τὴν ἐλευθερίαν, προσδίδει ἰδιαιτέραν σημασίαν καὶ εἰς τὴν πόλιν καὶ τὸν ἐν τῇ ἱστορίᾳ ρόλον ταύτης. Διὸ καὶ συγχαίρομεν ἀπὸ καρδίας πάντας τοὺς ἐργασαμένους καὶ ἐργαζομένους διὰ τὴν ἀνάδειξιν τῆς ἱστορίας εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ὁ ὁποῖος δικαίως χαρακτηρίζεται ὡς τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὁποῖον συναντᾶται ἡ Ἀνατολὴ μετὰ τῆς Δύσεως καὶ ἐτέθησαν τὰ θεμέλια μιᾶς ἡνωμένης Εὐρώπης, στηριζομένης εἰς τὴν κοινὴν πολιτιστικὴν παράδοσιν καὶ σεβομένης τὴν διαφορετικότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ τοῦ χώρου τούτου, τοῦ πλήρους συμβολισμῶν, ἐπιθυμοῦμεν ἵνα ἀπευθυνθῶμεν πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνὰ χεῖρας τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας τῶν κρατῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν κρατῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου καὶ νὰ τονίσωμεν εἰς αὐτοὺς τὸν σημαντικὸν ρόλον τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία, πέραν τῆς ἐσχατολογικῆς αὐτῆς προοπτικῆς, συνέβαλε καὶ συμβάλλει εἰς τὸν ἐξευγενισμὸν τῶν ἀνθρωπίνων ἠθῶν, τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καὶ τὴν προβολὴν ἀρετῶν καὶ ἰδεωδῶν τὰ ὁποῖα συντελοῦν εἰς τὴν κοινωνικὴν εὐποιΐαν καὶ πρόοδον, ἅτινα πάντα ἀποτελοῦν στοιχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ἐπιθυμοῦμεν νὰ συγχαρῶμεν τὸν κ. Πέτρον Bordin, διευθυντὴν τοῦ καλλιτεχνικοῦ προγράμματος τοῦ Carnuntum, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μετὰ ζήλου διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καὶ ρωμαϊκοῦ δράματος διὰ συγχρόνων παραστάσεων εἰς τὸ ἐνταῦθα ἀμφιθέατρον, καὶ ἔχει τὴν εὐθύνην τοῦ καλλιτεχνικοῦ προγράμματος τὸ ὁποῖον παρηκολουθήσαμεν. Εὐχόμεθα δὲ ἀπὸ καρδίας ὅπως τὸ Ἀρχαιολογικὸν πάρκον τοῦ Carnuntum μεταδίδῃ πάντοτε εἰς τοὺς ἐπισκεπτομένους αὐτὸ τὸ πολύτιμον καὶ ὠφέλιμον μάθημα τῆς ἱστορίας, ἄνευ τῆς ὁποίας ἡ ἀνθρωπότης δὲν θὰ δύναται νὰ εὐδαιμονήσῃ.

*          *          *

Grußworte Seiner Allheiligkeit
des Ökumenischen Patriarchen
Bartholomaios beim Abendessen in Carnuntum
am 7. November 2014

Geliebter Bruder in Christus, Mitzelebrant und hochwürdigster Metropolit Arsenios von Austria,
Hochwürdigste Brüder in Christus,
Hochgeschätzter Herr Bordin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben diesen historischen Ort des Archäologischen Parks Carnuntum mit Interesse besucht, welcher vor kurzem zu einem Ort des europäischen kulturellen Erbes deklariert wurde. Wir verspüren die Notwendigkeit, Ihnen von Herzen für die geschätzte Einladung zu danken, diesen Ort der Geschichte und Kultur zu besichtigen sowie das Werk zu bewundern, welches hier unter der Leitung des Direktors und der Mitarbeiter der archäologischen Grabung an der Stelle der römischen Stadt Carnuntum geleistet wurde. Dies wurde dermaßen vollbracht, daß der Besucher den Eindruck hat, sich in einer wahrhaftigen römischen Stadt zu befinden oder, mit anderen Worten, daß er sich in das Jahr 308 nach Christus versetzt fühlt, als sich nach dem freiwilligen Rückzug des Kaisers Diokletian von der Macht seine Mitherrscher hier eingefunden haben, um dessen Nachfolge zu regeln und die Regierung über das große Römische Reich zu ordnen.

Die Bedeutung dieser Zusammenkunft der Mitherrscher steht in engster Verbindung mit der Weiterentwicklung des Römischen Reiches und mit dem Schicksal des Christentums, welches nach Zeiten der versteckten Glaubensausübung und Verfolgung durch heidnische Kaiser durch das Mailänder Toleranzedikt des Jahres 313 die Freiheit erhielt und dadurch eine eigene, bedeutende Rolle in dieser Stadt und in dessen Geschichte spielte.

Aus diesem Grund haben wir heute ein Gebet zu Ehren der christlichen Märtyrer gesprochen, um für all jene Menschen – Männer, Frauen und Kinder – zu beten, welche im festen Glauben an Gott und die Worte des lebenspendenden Evangeliums in den Märtyrertod gegangen sind, solange das Christentum von den Anhängern des Vielgötterglaubens als gefährliche und bedrohliche Entwicklung angesehen wurde. Nicht durch Zufall offenbarten sich das göttliche Licht und das Kreuz Christi dem Mitherrscher Konstantin dem Großen vor der Schlacht an der Milvischen Brücke, wodurch eine neue Epoche der christlichen Glaubensausübung in Liebe und Freiheit im Römischen Reich begann.

Von Herzen beglückwünschen wir alle Mitarbeiter, die an der Darstellung der Geschichte an diesem Ort mitwirken, welcher wahrhaftig als Zeichen dient, an welchem der Osten und der Westen einander begegnen und die Fundamente eines vereinten Europa gelegt wurden, welches die gemeinsame kulturelle Überlieferung fördert und die Verschiedenartigkeit der Menschen achtet.

Von diesem Ort, der reich an Symbolik ist, richten wir an jene, welche die politische Verantwortung im vereinten Europa tragen, aber auch an jene in den übrigen Ländern Europas, die Botschaft, indem wir betonen, daß für ganz Europa die Lehre unseres Herrn Jesus Christus eine bedeutende und integrale Rolle besitzt, welche, abgesehen von ihrer eschatologischen Dimension, beigetragen hat und beiträgt zu einer Entfaltung und Veredelung des menschlichen Ethos, zu einer Verkündigung von Tugenden und von Inhalten, welche der sozialen Entwicklung dienen, weil diese Aspekte stets Teil der europäischen Kultur waren.

Schließlich möchten Wir Herrn Bordin, dem Leiter des künstlerischen Programmes in Carnuntum danken, welcher mit Eifer daran arbeitet, das antike griechische und römische Drama einem zeitgenössischen Publikum in diesem Amphitheater zu vermitteln, und welcher die Verantwortung für das musikalische Programm innehatte, welchem Wir heute beigewohnt haben.

Wir wünschen dem Archäologischen Park Carnuntum von Herzen, den Besuchern immer diesen wichtigen und wertvollen Geschichtsunterricht zu vermitteln, ohne den die Menschlichkeit nicht wohl leben kann.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails