© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΙΡΑΝΩΝ]

Πρόποσις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸ Ἐπίσημον Γεῦμα μετὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Τιράνων (1 Ἰουνίου 2014)

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀλβανίας,
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Τιράνων, Δυρραχίου, Ἐμλπασὰν καὶ πάσης Ἀλβανίας, πεφιλημένε ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ καὶ ἀμφιτρύων τῆς τραπέζης ταύτης κύριε Ἀναστάσιε, μετὰ τῆς περὶ Ὑμᾶς σεβασμίας Ἱεραρχίας,
Μακαριώτατοι καὶ τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Προκαθήμενοι καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Σχόντες τὴν εὐλογίαν νὰ ἐγκαινιάσωμεν τὸν μεγαλοπρεπῆ Ναὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν καὶ τὴν ἕδραν ἐν τοῖς ἐφεξῆς τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου ἐν Ἀλβανίᾳ Ἐκκλησίας, τῆς προελθούσης ἐκ τῶν σπλάγχνων τῆς Μητρὸς αὐτῆς, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον ἐποδηγέτησεν αὐτὴν καὶ ἀνέδειξεν εἰς τὴν αὐτοκέφαλον ἀξίαν, παρακαθήμεθα νῦν πέριξ τῆς τραπέζης ταύτης τῆς ἀγάπης, τῆς ἑνότητος καὶ τῆς κοινωνίας, ἀπολαμβάνοντες τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς.

Χαίρομεν δὲ εἰλικρινῶς ἐκ τῆς συνειδητοποιήσεως ὅτι ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἐπισφραγίζει τὸ ἐπιτελεσθὲν κολοσσιαῖον ἔργον τῆς ἐκ τῆς τέφρας Ἀναστάσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Ἕν ἔργον, τὸ ὁποῖον παρακολουθοῦμεν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετὰ προσοχῆς ἀπὸ τῶν πρώτων δυσχερῶν καὶ ἀγωνιωδῶν βηματισμῶν μέχρι καὶ τῶν σταδιακῶς ἐπιτευχθέντων ἀνελπίστων ἀνθρωπίνως κατορθωμάτων, τῶν ἔργων καὶ τῶν λόγων. Ἔργον, τὸ ὁποῖον βλέπομεν καὶ τὸ θαυμάζομεν οἱ πάντες. Ἰδιαιτέρως, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον χαίρει καὶ συγχαίρει, διότι ἐπέλεξεν ἐν τῇ εὐθύνῃ αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλεν ἐνταῦθα τὸν πλέον κατάλληλον γεωργόν, τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, ἥτις ἐγεώργησεν ὡς ἀληθῶς εἰς τὸ ἀγαθόν, τὸ ἐναπομεῖναν ἐκ τῆς «λαίλαπος» μικρόν «λῆμμα» καὶ τὸ ἀνέδειξεν εἰς Ἐκκλησίαν ζῶσαν. Τὸ ἔργον τοῦτο μεγάλως προσπορίζει τῇ ἡμετέρα Μετριότητι καὶ πᾶσι καὶ τὴν ὠφέλειαν καὶ τὴν οἰκοδομήν.

Ἀσφαλῶς, Μακαριώτατε, τὸ ἔργον τοῦτο εἶναι ἔργον θεοκινήτου  ἀνθρώπου. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία Σᾶς τὸ ἐνεπιστεύθη πρὸ εἴκοσι τεσσάρων ἀκριβῶς ἐτῶν καὶ Ὑμεῖς τὸ ἐφέρατε ἐπαξίως εἰς πέρας, ἀποσκοποῦντες εἰς τὴν κοινὴν ὠφέλειαν τοῦ ἐν τῷ Ἱλλυρικῷ παροικοῦντος λαοῦ ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος. Ἐποτίσατε τὸν λαὸν Σας καὶ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μὲ εὐφροσύνην, ἐκ τῆς διαπιστώσεως τῆς πλουσίας καρποφορίας τοῦ ἔργου.

Ὁμιλεῖ σήμερον ἡ Ἐκκλησία Ἀλβανίας ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, ἀποκαλύπτουσα τὴν ἀλήθειαν καὶ τὰ μυστήρια τῆς μελλούσης ζωῆς, καὶ προσελκύουσα αὐτὰς εἰς τὰς αἰωνίους πηγάς, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ ἤντλουν ἀείποτε τὰς εὐγενεστέρας τῶν ἐμπνεύσεών των.

Ἡ κοινὴ πίστις καὶ τὸ κοινὸν πνευματικὸν βίωμα εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα βοηθοῦν τοὺς χριστιανοὺς νὰ δημιουργοῦν μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἓν βαθὺ καὶ ἀδελφικὸν αἴσθημα ἑνότητος καὶ συμπαρατάξεως. Καὶ εἶναι ἀσφαλῶς πανθομολογούμενον, ὅτι καθ᾿ ὅλον τοῦτο τὸ μακρὸν διάστημα τῆς ἐν Ἀλβανίᾳ θεοφιλοῦς ἀρχιερατείας Σας εἰργάσθητε ἐπιτυχῶς διὰ τὴν καλλιέργειαν μεταξὺ ὅλων τῶν κατοίκων, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συνεργασίας. Εἶναι ἀληθές, Μακαριώτατε, ὅτι διὰ τοῦ ἱστορικοῦ παραδείγματός Σας, ἀπεδείξατε τοῖς πᾶσιν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Ἀλβανίᾳ ἀγκαλιάζει ὅλους μὲ τὴν ἰδίαν μεγάλην ἀγάπην.

Εὐχόμεθα, μετὰ πάντων, ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ἁγίου ἰσαποστόλου Κοσμᾶ καὶ τῆς χρυσῆς σειρᾶς τῶν μαρτύρων, ἱερέων, ἀρχιερέων, ὁσίων καὶ ἁγίων τῆς πίστεως, οἵτινες ἐλάμπρυναν τὸν χιτῶνα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, νὰ ἐνισχύουν πάντας ὑμᾶς καὶ νὰ περιφρουροῦν διηνεκῶς αὐτήν.

Ἔχοντες, λοιπόν, θαυμάσει ἐκ τοῦ ἐγγὺς τὸ τέραστιον ἔργον τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ἐν Ἀλβανίᾳ Ἐκκλησίας ὑψοῦμεν ἐν συγκινήσει βαθείᾳ τὸ κύπελλον καὶ προπίνομεν ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως Ὑμῶν, πρὸς ἐπὶ μήκιστον συνέχισιν τοῦ θεαρέστου καὶ φιλανθρώπου ἔργου Σας, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῖν λαοῦ τῆς Ἀλβανίας. Γένοιτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails