© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Κυριακή 11 Απριλίου 2021

«Κατευθυνθήτω η προσευχή μου…». Βιώνοντας την πνευματική διάσταση της Θ. Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων


ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

Στόν παπα-Βασίλειο Θ. Θερμό, φιλάδελφος ὀφειλή

Μέσα στὸ τόσο εὐωδιαστὸ καὶ συνάμα δροσερὸ καὶ  ἡλιόφωτο πρωϊνό, τελοῦμε καὶ πάλι τὴν Προηγιασμένη. Σὲ πυκνοντυμένες μὲ τὰ μώβ σαρακοστιανὲς ἡμέρες, ποὺ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὴν κορύφωση τοῦ ἱεροκατάνυκτου αὐτοῦ δρόμου: Τὴν σταυροαναστάσιμη δωρεά. Δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ὅπως δωρεὰ εἶναι κι ἡ Λειτουργία αὐτή. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Μιὰ ἱεροπραξία ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ λιτὲς κινήσεις. Κινήσεις φειδωλές, ποτισμένες μὲ εὐκατάνυκτα ἐαρινὰ μῦρα, ποὺ τὰ στέλνει  ἡ γύρω μας ἀνθισμένη φύση, ὥστε νὰ συναντήσουν τὴν εὐωδιὰ τοῦ μοσχολίβανου, γιὰ νὰ κατευθυνθοῦν, ὅλα μαζὶ «ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν» Του. Ὡς προσευχή, ἱκέσιο λόγο γιὰ παραμυθία ψυχῆς, ποτισμένο λόγο μὲ ταπεινώσεως ρήματα, μὲ δοξολογία, ἀλλὰ καὶ ποικίλα αἰτήματα. Μὲ πένθος, ἀλλὰ καὶ συγκρατημένη χαρὰ Ἀναστάσιμης ἀναμονῆς. 

Οἱ ἀκτίνες τοῦ ἀνοιξιάτικου ἥλιου σεμνὰ εἰσοδεύουν στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ φωτίζουν ἔντονα τὴν Ἁγία Τράπεζα. Ἀκτινοβολεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Σταυρὸς καὶ τὰ κηροπήγια. Κι αὐτὲς οἱ φωτεινὲς ἀναύγειες ἔρχονται νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸ φῶς τῆς λαμπάδας ποὺ κρατάει ὁ ἱερέας. Ὕστερα κατευθύνονται, ὥστε νὰ τονίσουν μὲ θαυμάσια ἀσπρογάλανα χρώματα τὴν ἀνάσα τοῦ θυμιάματος ποὺ ἀνεβαίνει ἀπὸ τὸ θυμιατό. Τὸ θυμιατό, ποὺ ἁπαλὰ καὶ χωρὶς θόρυβο κινεῖ ὁ ἱερέας, καθὼς ψάλλει τὸ θεῖο ὕμνο «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή». 

Εἶναι ὄντως ἕνα ἱεροπρεπὲς πρόσταγμα αὐτὸς ὁ εὔλαλος ψαλμός. Πρόσταγμα στοὺς πιστοὺς νὰ μετανοήσουν συμπροσευχόμενοι. Νὰ ἱκετεύσουν μὲ δέος καὶ μὲ ἀνοιχτὲς τὶς καρδιές τους, ὥστε νὰ εὐφρανθοῦν οἱ ψυχές, νὰ ἑτοιμασθοῦν, γιατὶ σὲ λίγο φτάνει ἡ στιγμὴ ὅπου «εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης».   

Οὐράνιες οἱ στιγμές. Γιατὶ ζωγραφίζουν μὲ αἰσιοδοξία τὴν χαρμολυπικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Σαρακοστῆς. Τὴ ζωγραφίζουν καὶ παράλληλα ἀποφορτίζουν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ νοῦ ἀπὸ κάθε φαρμακερὸ λογισμό, ἀπὸ κάθε ἔγκοπο φορτίο, ποὺ θὰ πληγώσουν τὸ εἶναι. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ ἡ θεοκατάνυκτη αὐτὴ μελωδία, δὲν ἐπισκέπτεται μονάχα τὶς τέσσερις διαστάσεις τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ θραύει μυστικὰ τὸ κάθε ἐμπόδιο καὶ ξεχύνεται στὴν ἡλιόλουστη ἐαρινὴ φύση. Ξεχύνεται κι ἐπισκέπτεται ὁλόγυρα τὴν ἀνθισμένη γῆ, τά φρεσκοασβεστωμένα σπίτια, τοὺς δρόμους, μέχρι τ’ ἀκρογιάλια, ποὺ εὐωδιἀζουν φρέσκο φὐκι κι ἁρμύρα. 

Στ’ ἀλήθεια, πόσο συγκινητικὲς εἶναι αὐτὲς οἱ ἐμεπιρίες γιὰ ἕνα ἁπλὸ ἐπαρχιώτη παπᾶ, ποὺ συλλαβίζει μὲ ὑγρὰ τὰ μάτια τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ. Τὰ συλλαβίζει, ἐνῶ ἀπὸ μέσα του, ξετυλίγεται τὸ εἰλητάριο ἑνὸς ἄλλο ψαλμοῦ, ποὺ συμπληρώνει τὸν προηγούμενο. 

«Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς. 4 αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν. 6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται. 7 αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι· 8 πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ· 9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι· 10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά· 11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς· 12 νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων· 13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου…» ( Ψαλμ. 148, 1-13). Ἀμήν.

Μ. Σαρακοστὴ 2021, π. κ. ν. κ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails