© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ]

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἄφιξιν Αὐτοῦ
εἰς τὴν Κεντρικὴν Πλατεῖαν τῶν Σερρῶν
(17 Ἀπριλίου 2015)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ξάνθης κ. Παντελεῆμον, ἐκπρόσωπε τῆς Α. Μακαριότητος καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Πέτρε Ἀγγελίδη, Δήμαρχε Σερρῶν,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Δοξολογίαν ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον, διότι ἀξιώνει τὴν ἡμετέραν Μετριότητα νὰ εὑρίσκεται σήμερον εἰς τὰς εὐλογημένας Σέρρας, τῶν ὁποίων οἱ φιλοπρόοδοι καὶ φιλευσεβεῖς κάτοικοι, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς ἐπιτοπίους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἄρχοντας, ὑποδέχεσθε τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους εἰς τὴν κεκοσμημένην μὲ περιλάμπρους ναοὺς καὶ μοναστικὰ σεβάσματα πόλιν σας.

Χαιρόμεθα διότι εὑρισκόμεθα εἰς ἕνα τόπον ὁ ὁποῖος ἐδέχθη λίαν ἐνωρίς, ἀπὸ τὰς ἀποστολικὰς χεῖρας, τὸν σπόρον τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος ηὐξήθη καὶ ἐκαρποφόρησεν ἑκατονταπλασίως. Ἐρχόμενοι, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσαν δὲν ἔχομεν ἄλλο πολυτιμότερον νὰ σᾶς φέρωμεν, παρὰ μόνον τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία διατηρεῖ τὸν πατροπαράδοτον πλοῦτον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ μεριμνᾷ ὁ πλοῦτος αὐτὸς νὰ γίνῃ κτῆμα κοινὸν ὅσον γίνεται περισσοτέρων λαῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην.

Ἤλθομεν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, εἰς τὴν πόλιν σας, ὅπου ἔζησαν καὶ ἱερούργησαν ἐκλεκτοὶ καὶ ἅγιοι Πατριάρχαι, ὅπως ὁ ἐν ἁγίοις προκάτοχος τῆς ἡμετέρας Μετριότητος Κάλλιστος∙ ἔνθεν διῆλθον καὶ ὅπου ἔζησαν φιλόχριστοι αὐτοκράτορες καὶ βασιλεῖς, ὡς ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς τῶν Σερρῶν Ἰωάννης Οὔγγλεσης, ὁ ὁποῖος διετήρει πνευματικὸν σύνδεσμον μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἅγιον Φιλόθεον Κόκκινον∙ ὅπου ἐδίδαξαν, ἡγίασαν καὶ ἐστήριξαν τὸν λαὸν θεοφώτιστοι ἱεράρχαι.

Ἤλθομεν συγχρόνως εἰς ἕνα τόπον μαρτυρικόν, ὁ ὁποῖος μέχρι προσφάτως, κατὰ τὴν ξενικὴν κατοχήν, προσέφερε τὰ πάντα εἰς τὸν βωμὸν τῶν ἀγώνων ὑπὲρ τῆς πατρίδος καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ὁ λαός του ὑπέφερεν ὅσον ὁ λαὸς ὀλίγων περιοχῶν ἀπὸ τοὺς διαφόρους κατακτητάς, οἱ ὁποῖοι προσεπάθησαν νὰ ἀποκόψουν βιαίως αὐτὸν ἀπὸ τὰς ρίζας του, καὶ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ταυτότητά του, καὶ ὁ φόρος αἵματος καὶ ἄλλων καταστροφῶν τὸν ὁποῖον ἐπλήρωσεν ὑπῆρξε βαρύτατος.

Ὅμως ὁ φόρος αὐτὸς μᾶς δίδει καὶ σήμερον ἕνα μήνυμα. Ἂς μὴ λησμονῶμεν ὅτι ἡ πατρίς, ἡ σήμερον ἐμπερίστατος καὶ πανταχόθεν βαλλομένη, δὲν ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἡμᾶς αἵματα καὶ θυσίας διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν προτέραν αὐτῆς εὔκλειαν καὶ λαμπρότητα. Δὲν ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἡμᾶς νὰ ἀπαγχονισθῶμεν, νὰ σφαγιασθῶμεν, νὰ βασανισθῶμεν, ὅπως οἱ πρόγονοί μας• ἀπαιτεῖ μόνον νὰ θυσιάσωμεν τὰ πάθη μας, τὰ ὁποῖα βλάπτουν καὶ ἀτιμάζουν καὶ ἡμᾶς καὶ αὐτήν. Ἀπαιτεῖ εὐθύτητα, ἐντιμότητα καὶ δικαιοσύνην, διότι «δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παρ. 14, 34). 

Ἀπαιτεῖ νὰ ἔχωμεν πάντοτε κατὰ νοῦν ὅτι καὶ τὸ ἐλάχιστον τῶν συμφερόντων τῆς πατρίδος, τὸ ὁποῖον διαχειρίζεται καὶ ὁ ἔσχατος αὐτῆς λειτουργός, ἐξηγοράσθη μὲ ἁδρὰς καὶ μεγάλας θυσίας. Πρὸ πάντων ὅμως ἀπαιτεῖ σταθερὰν καὶ ἀκράδαντον ἐμμονὴν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν, εἰς τὴν πίστιν τῶν πατέρων μας, ἡ ὁποία ἔσωσεν εἰς τὸ παρελθὸν τὸ εὐσεβὲς Γένος μας καὶ θὰ τὸ σώσῃ καὶ σήμερον. Ἄνευ τῆς πίστεως εἰς τὸν Θεὸν δὲν ὑπάρχει σωτηρία.

Ἡ φωνὴ τῆς σεβαστῆς χορείας τῶν ἀϊδίων καὶ μακαρίων πνευμάτων, ὅσων ἐθυσιάσθησαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος εἰς αὐτὸν τὸν τόπον, ἔρχεται ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων: «Μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν Κύριον ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις. Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς Θεός ἐστιν» (Ἰησ. Ναυῆ 24, 16). Ἂς μὴ προδώσωμεν τοὺς ἀγῶνας, τὰ αἵματα, τὰ δάκρυα, τὰς θυσίας των.

Ἤλθομεν, λοιπόν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν ἐκ μέρους ὅλων σας πρόσκλησιν τοῦ ἀξίου Μητροπολίτου σας, λίαν ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν κυρίου Θεολόγου, νὰ προσφέρωμεν τὴν ἐπίσκεψιν καὶ παρουσίαν μας αὐτὴν ταπεινὸν ἀντίδωρον εὐχαριστίας πρὸς τὰς ἱερὰς μορφὰς ὅλων ἐκείνων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἱεραρχῶν καὶ λοιπῶν ἱερωμένων, πατέρων καὶ ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι διαχρονικῶς ἐθυσιάσθησαν διὰ τὴν πίστιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν, καὶ μάλιστα πρὸς τὸν πολιοῦχον τῆς πόλεώς σας ἅγιον νεομάρτυρα Νικήταν, τοῦ ὁποίου τὴν ἑορτὴν θὰ συμπανηγυρίσωμεν κατ᾿ αὐτάς. 

Μετὰ πολλῆς συγκινήσεως ἀποδεχόμεθα τὰς ἐκδηλώσεις αὐτὰς τῆς ἀγάπης σας, ἔχοντες ἤδη σχηματίσει ἀρίστας ἐντυπώσεις αἱ ὁποῖαι συμβάλλουν εἰς τὴν ἀναβίωσιν τῶν ἀγαθῶν ἀναμνήσεών μας ἐκ τῆς πρὸ δεκαπενταετίας ἐπισκέψεώς μας εἰς τὴν πόλιν σας. 

Εὐχαριστοῦμεν ὅλους ἐσᾶς καὶ ἰδιαιτέρως τὸν ἀξιότιμον κ. Δήμαρχον τῶν Σερρῶν διὰ τὴν γενομένην τιμητικὴν ὑποδοχήν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐπιβεβαιώνετε τὸν στενὸν πνευματικὸν σύνδεσμον, τὸν διαχρονικῶς συνδέοντα τὴν πατρίδα σας μὲ τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τοῦ ὁποίου τετιμημένη καὶ ἱστορικὴ κανονικὴ κληρουχία ὑπάρχει αὕτη, καὶ εἰς τὸ ὁποῖον μάλιστα ἔχει προσφέρει, -ἡ Μητρόπολις Σερρῶν-, μέχρι καὶ τὴν πρόσφατον ἱστορίαν αὐτοῦ καὶ Πατριάρχας.

Πιστεύομεν, ὅτι ἡ ὀλιγοήμερος παραμονή μας δὲν θὰ διαψεύσῃ τὰς σχηματισθείσας ἀρίστας ἐντυπώσεις μας καὶ τὰς ἀγαθὰς ἀναμνήσεις. Καὶ πάλιν εὐχαριστοῦντες καὶ εὐγνωμονοῦντες ἅπαντας, Ἄρχοντας καὶ λαόν, ὑψοῦμεν ἱκέτιδας χεῖρας πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον καὶ ἐξαιτούμεθα τὴν εὐλογίαν Του ἐπὶ πάντας τοὺς θεοφιλεῖς Σερραίους.

Εὑρισκόμενοι διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εἰς τὴν εὐλογημένην Ἑλλάδα ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀπευθύνωμεν θερμὸν προσωπικὸν χαιρετισμὸν καὶ τὴν εὐχὴν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὰς πολιτειακὰς καὶ πολιτικὰς ἀρχὰς τῆς Χώρας, μαζὶ μὲ τὴν διάπυρον προσευχὴν πρὸς τὸν Θεὸν τῶν πατέρων μας νὰ βοηθήσῃ αὐτὰς εἰς τὴν ταχεῖαν ὑπέρβασιν τῶν σημερινῶν δυσκολιῶν καὶ τὴν λύσιν τῶν πιεστικῶν προβλημάτων, μὲ τὴν συνεργασίαν καὶ τὴν συμβολὴν ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ὑποστήριξιν τῶν φίλων καὶ συμμάχων τῆς Ἑλλάδος.

Ὅλως ἰδιαιτέρως χαιρετίζομεν, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, καὶ ἀσπαζόμεθα ἐγκαρδίως τὸν Μακαριώτατον ἀδελφὸν ἐν Χριστῷ καὶ συλλειτουργὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριον Ἱερώνυμον Β΄ καὶ τὸν εὐχαριστοῦμεν διὰ τὸν ὁρισμὸν ὡς ἐκπροσώπου αὐτοῦ τε καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης κυρίου Παντελεήμονος, ἑνὸς παλαιοῦ φίλου καὶ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ, διὰ νὰ συνοδεύῃ τιμητικῶς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς ἐνταῦθα ἐπισκέψεώς μας.

Ἐπὶ τὴν ἀδελφὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἐπικαλούμεθα τὴν χάριν καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ὥστε νὰ δύναται νὰ ἐκπληρώνῃ αὕτη ἀνεμποδίστως καὶ ἀποτελεσματικῶς τὴν σωτηριώδη ἀποστολήν της, μάλιστα ὑπὸ τὰς σημερινὰς δυσχερεῖς καὶ ἀντιξόους συνθήκας. Ἄλλωστε, ὅ τε Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἀδελφοὶ Μητροπολῖται αὐτῆς ἔχουν ἀποδείξει ἐμπράκτως ὅλον τοῦτο τὸ διάστημα πόσον κοντὰ εὑρίσκονται εἰς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὰς ποικίλας ἀνάγκας τοῦ ὁποίου συμπαρίστανται πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως. Τοὺς μεταφέρομεν τὴν ἀναγνώρισιν καὶ τὸν ἔπαινον καὶ τὴν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἐκφράζομεν καὶ τὰ ἡμέτερα θερμὰ ἀδελφικὰ συγχαρητήρια. Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε πάντοτε ἡ κιβωτὸς τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι καὶ σήμερα.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, καλῶς σᾶς εὑρίσκομεν!
Χριστὸς Ἀνέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails