© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ"]


Χαιρετισμὸς 
 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατὰ τὸ ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ Συνέδριον μέ θέμα: 
«Ἐξερευνώντας τὴν πόλη μου … 
Περιβάλλον, ἄνθρωπος καὶ κοινωνία στὰ ἀστικὰ κέντρα τοῦ 21ου αἰώνα - Ἑλλάδα καὶ Τουρκία» 
(24 Ὀκτωβρίου 2014) 


Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐλλογιμωτάτη Διευθύντρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς,
Ἐλλόγιμοι Ἐκπαιδευτικοί,
Ἀγαπητοὶ μαθηταὶ καὶ μαθήτριαι,

Μὲ πολλήν χαρὰν χαιρετίζομεν τὴν ἐμπνευσμένην πρωτοβουλίαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς νὰ διοργανώσῃ τὸ μαθητικὸν αὐτὸ Συνέδριον μὲ θέμα: «Ἐξερευνώντας τὴν πόλη μου … Περιβάλλον, ἄνθρωπος καὶ κοινωνία στὰ ἀστικὰ κέντρα τοῦ 21ου αἰώνα - Ἑλλάδα καὶ Τουρκία», καὶ νὰ συγχαρῶμεν ἀπὸ καρδίας δι᾽ αὐτὴν τόσον τὴν Διευθύντριαν τῆς Σχολῆς, Ἐλλογιμωτάτην κυρίαν Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, ὅσον καὶ τοὺς συντελέσαντας εἰς τὴν διοργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου, τοὺς καθηγητὰς καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐφορείας αὐτῆς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην.

Ἡ πρωτοβουλία αὐτή, τῆς ὁποίας ζῶμεν ἀπὸ σήμερα τὴν πραγματοποίησιν, εἶναι ὄντως ἐμπνευσμένη, διότι συγκεντρώνει εἰς τὴν ὡραίαν αὐτὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς ἱστορικῆς Σχολῆς μας μαθητὰς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκίαν διὰ νὰ συζητήσουν καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις, διὰ νὰ εἰσφέρουν προτάσεις καὶ νὰ προβληματισθοῦν διὰ δύο σημαντικοὺς παράγοντας τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς: τὸ φυσικὸν καὶ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον καὶ τὴν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μετ᾽ αὐτῶν, σχέσιν ἡ ὁποία καθορίζει τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς ζωῆς του. Καὶ πάντα ταῦτα θὰ ἐξετασθοῦν εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα τόσον τῆς Τουρκίας ὅσον καὶ τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα διὰ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς δομῆς των καθιστοῦν τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει τὸ περιβάλλον, φυσικὸν καὶ κοινωνικόν, ὀξύτερα, καὶ τὴν ἄμεσον διευθέτησίν των ἐπιβεβλημένην ἀνάγκην.

Ἡ διοργάνωσις τοῦ παρόντος συνεδρίου τυγχάνει ὅμως εὐπρόσδεκτος καὶ ἀξιέπαινος πρωτοβουλία καὶ διὰ δύο ἀκόμη λόγους: ὁ πρῶτος εἶναι ἡ παρεχομένη εὐκαιρία συναντήσεως καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων ἐπὶ τῆς προβληματικῆς τοῦ Συνεδρίου μεταξὺ μαθητῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καὶ ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἀλληλογνωριμίας αὐτῶν, πρὸς ὄφελος καὶ τῶν δύο πλευρῶν. Διὸ καὶ μὲ πολλὴν πατρικὴν στοργὴν καὶ ἀγάπην καλοσωρίζομεν τοὺς ἐξ Ἑλλάδος προερχομένους μαθητάς, ἡ παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῶν ὁποίων εἰς τὸ μαθητικὸν τοῦτο Συνέδριον μᾶς δίδει μεγάλην χαράν, καὶ γεμίζει τὴν καρδίαν μας μὲ αἰσιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον ἐν γένει, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ φυσικὸν καὶ κοινωνικὸν περιβάλλον, μέσα εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ζήσετε καὶ ἐσεῖς καὶ οἱ συνομίληκοί σας.

Εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγκειται καὶ ὁ δεύτερος λόγος ὁ ὁποῖος καθιστᾷ ἐμπνευσμένην τὴν πρωτοβουλίαν διοργανώσεως τοῦ Συνεδρίου τούτου.

Τὰ προβλήματα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ προστασία του, ὡς καὶ τὰ ζητήματα τὰ συνδεόμενα μὲ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον, ὅπως εἶναι τὰ φαινόμενα τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ρατσισμοῦ, τῆς ἀποξενώσεως τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῆς περιθωριοποιήσεως ὡρισμένων ἐξ αὐτῶν λόγῳ ἰδιαιτέρων συνθηκῶν τῆς ζωῆς των, ἀπασχολοῦσαν μέχρι τοῦδε μόνον τοὺς μεγαλυτέρους, οἱ ὁποῖοι καὶ φέρομεν ἐν πολλοῖς τὴν εὐθύνην τόσον διὰ τὴν μόλυνσιν καὶ καταστροφὴν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὅσον καὶ διὰ τὰ ὑπάρχοντα εἰς τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον προβλήματα, τὰ ὁποῖα δυναμιτίζουν πολλὲς φορὲς τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν κοινωνίαν. Διὰ τοῦ παρόντος ὅμως συνεδρίου τὰ ζητήματα αὐτὰ γίνονται ἀντικείμενον προβληματισμοῦ καὶ προτάσεων καὶ τῶν νεωτέρων, τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων μας, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει τὴν εὐαισθητοποίησιν αὐτῶν καὶ γεννᾷ τὴν ἐλπίδα διὰ τὸ μέλλον, ὅτι θὰ εἶναι καλλίτερον τοῦ σήμερον.

Τὸ τοιοῦτον μᾶς χαροποιεῖ μεγάλως διότι ὡς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀπὸ δεκαετιῶν ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς ἀνάγκης προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸν κοινὸν οἶκον τὸν ὁποῖον ἐχάρισεν εἰς ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους ὁ Δημιουργὸς Θεός, καὶ τὸν ὁποῖον ἔχομεν τὴν εὐθύνην καὶ τὸ χρέος νὰ προστατεύωμεν ὡς καὶ τὸν προσωπικόν μας οἶκον ἕκαστος. Ἐκ παραλλήλου πρὸς τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δὲν παύει νὰ κηρύττῃ καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν κοινὴν ἀξίαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ• πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. γ΄ 28-29), καὶ νὰ ἀγωνίζεται παντοιοτρόπως διὰ τὴν ἄρσιν πάσης διακρίσεως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἀπᾳδούσης καὶ ἀντιστρατευομένης τὸ θέλημα καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀπὸ δεκαετιῶν ἐργάζεται διὰ τὴν ἀνάπτυξιν διμερῶν καὶ πολυμερῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς κύριον στόχον τους τὴν καλλιέργειαν τῆς ἰδέας τῆς ἀνοχῆς τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφορετικοῦ, καὶ τὴν προβολὴν τοῦ ὁράματος τῆς ἐπιτεύξεως τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως μεταξὺ ἀνθρώπων διαφορετικῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καὶ ἰδεολογικῶν τοποθετήσεων. Ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης πολλάκις ἔχομεν εἴπει καὶ τονίσει, ὅτι ὁ πόλεμος ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας εἶναι πόλεμος ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς θρησκείας. Δυστυχῶς, τὰς ἡμέρας αὐτὰς γινόμεθα καὶ πάλιν μάρτυρες πολεμικῶν συρράξεων αἱ ὁποῖαι ἔχουν τὴν αἰτίαν των εἰς τὰς διαφορετικὰς θρησκευτικὰς πεποιθήσεις, διὸ καὶ συγχαίρομεν πρωτοβουλίας ὅπως εἶναι ἡ παροῦσα, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τὴν  καλλιέργειαν τῆς ἰδέας τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ συμμετοχή σας, λοιπόν, εἰς τὸ μαθητικὸν τοῦτο Συνέδριον ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν τῆς συστρατεύσεώς σας εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν προσπάθειαν, ἡ ὁποία ἐλπίζομεν καὶ εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας νὰ ἀποβῇ ὠφέλιμος καὶ καρποφόρος, ἡ δὲ ἐν τῇ Πόλει παραμονή σας καὶ τὸ προσκύνημά σας εἰς ἕνα τόπον εἰς τὸν ὁποῖον τὰ ἴχνη τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους μας παραμένουν ἀνεξίτηλα, νὰ εἶναι μία ἀλησμόνητος ἐμπειρία δι᾽ ὅλους σας, τὴν ὁποίαν θὰ ἐπιθυμῆτε νὰ ζήσετε καὶ πάλιν ἐπανερχόμενοι ἐδῶ, ὅπου καὶ σᾶς ἀναμένομεν πάντοτε μετὰ πολλῆς ἀγάπης. Τοῦτο ἰσχύει τόσον δι᾽ ἐσᾶς, τοὺς μαθητὰς ἐξ Ἑλλάδος, πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ ὑποδεχώμεθα καὶ εἰς τὸ Φανάριον καὶ εἰς τὰ διοργανούμενα τὰ τελευταῖα ἔτη καθ᾽ ἑκάστην ἄνοιξιν ὑπὸ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου μαθητικὰ συνέδρια, ὅσον καὶ τοὺς φοιτητάς, ὡς εἶναι οἱ παρόντες σήμερον εἰς τὸ Συνέδριον φοιτηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σᾶς ὑποδεχόμεθα καὶ σᾶς, Ἐλλόγιμοι φοιτηταί, μὲ πολλὴν πατρικὴν ἀγάπην, καὶ χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως διὰ τὴν παρουσίαν σας εἰς τὸν ἱστορικὸν αὐτὸν χῶρον τῆς Παιδείας, τὸν ἀποτελοῦντα προέκτασιν τῆς Ἱερᾶς αὐλῆς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ μεριμνᾷ καὶ νὰ φροντίζῃ διὰ τὴν προώθησιν καὶ προαγωγὴν τῆς παιδείας, ἰδίᾳ δὲ διὰ τοῦ προκατόχου ἡμῶν καὶ ἱδρυτοῦ, πρὸ 560 ἐτῶν, τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης Σχολῆς, λογίου Πατριάρχου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου, εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένον τὸ ἐντὸς ὀλίγων ἑβδομάδων πραγματοποιούμενον ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς σας Συνέδριον εἰς τὸν χῶρον τοῦτον καὶ πάλιν.

Σᾶς καλωσορίζομεν λοιπὸν ὅλους, μαθητὰς καὶ φοιτητάς, εἰς τὴν Πόλιν μας καὶ σᾶς εὐλογοῦμεν πατρικῶς, εὐχόμενοι πλούσιον τὸν παρὰ Θεοῦ φωτισμὸν διὰ τὰς σπουδὰς καὶ τὴν ζωήν σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails