© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕ ]

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν Συνάντησιν Αὐτοῦ
μετά τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς

(14 Μαΐου 2014)

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Ἡ συνάντησις ἡμῶν μετά τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς τῆς Γερμανίας, πραγματοποιεῖται ἐν αἰσθήμασι συγκινήσεως καί χαρᾶς, καθώς εἰς τήν φιλόξενον χώραν Σας διαβιοῦν σήμερον περί τό ἕν ἑκατομμύριον ὀρθοδόξων πιστῶν, εἴτε μεταναστῶν,  εἴτε γηγενῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἕν ζωντανόν καί δημιουργικόν -θέλομεν νά πιστεύωμεν- τμῆμα τῆς κοινωνίας αὐτῆς.

Ἐπιθυμοῦμεν, λοιπόν, νά εὐχαριστήσωμεν διά μέσου Ὑμῶν ἅπασαν τήν Βουλήν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας διά τήν φιλοξενίαν τήν ὁποίαν προσφέρει αὕτη εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί διά τήν δυνατότητα τήν ὁποίαν δίδει εἰς αὐτήν νά ἐπιτελῇ εἰς τήν Γερμανίαν τό ποιμαντικόν ἔργον αὐτῆς, τήν πνευματικήν διακονίαν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Εἶναι γνωστόν, Ἐξοχώτατε, ὅτι τό καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ  Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη  Ἐκκλησία, κατά τήν ἐπί δεκαεπτά αἰῶνας συνεχῆ καί συνεπῆ προσφοράν αὐτῆς πρός τόν Χριστιανισμόν καί πρός τόν κόσμον,  οὐδέποτε διέκρινε τούς ἀνθρώπους κατά φυλάς καί ἔθνη, ἀλλά ἐκινήθη πάντοτε ὑπό οἰκουμενικόν ἑνοποιητικόν ἐν Χριστῷ πνεῦμα καί διηκόνησε καί διακονεῖ διαφορετικούς κατά τήν φυλετικήν, πολιτιστικήν, κοινωνικήν καί μορφωτικήν κατάστασιν ἀνθρώπους καί λαούς, ἐκπολιτῖσασα κατά Χριστόν αὐτούς, ὡς τούς γεινονικούς Σας τσέχους καί σλοβάκους, καί  μορφώσασα αὐτούς νά εἶναι νομοταγεῖς πολῖται τῶν χωρῶν ἔνθα διαβιοῦν.

Εἴμεθα, λοιπόν, σήμερον εὐτυχεῖς ὡς ὁ ἀπό εἰκοσαετίας καί πλέον συνεχιστής καί ἐκφραστής τῆς παραδόσεως ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συναντώμενοι μετά τῆς Ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς τῆς Γερμανίας, καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἡ συνάντησίς μας αὕτη μᾶς παρέχει τήν εὐκαιρίαν ἀνταλλαγῆς μεθ᾿ ὑμῶν λόγων καί ἀπόψεων καί ἐκτιμήσεων, ὥστε καί τοιουτοτρόπως νά συμβάλλωμεν τό ἐφ᾿ ἡμῖν, πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί καί πνευματικοί ἡγέται, εἰς τήν προσέγγισιν καί τήν ἀλληλογνωριμίαν προσώπων καί λαῶν.

Κατά τήν παραμονήν ἡμῶν καί τήν φοράν αὐτήν εἰς τήν φιλόξενον Χώραν Σας, ἔχομεν τήν εὐκαιρίαν νά διαπιστώσωμεν τήν συντελουμένην πρόοδον εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἀνθρωπίνης δραστηριότητος, πνευματικῆς, πολιτικῆς, πολιτισμικῆς, οἰκονομικῆς καί εὐρύτερον κοινωνικῆς. Χαίρομεν ἰδιαιτέρως διά τά ἐπιτεύγματα τοῦ λαοῦ Σας καί διά τόν σημαντικόν καί ὑπό πάντων ἀναγνωριζόμενον σημερινόν διεθνῆ καί πανευρωπαϊκόν ρόλον τόν ὁποῖον διαδραματίζει ἡ Γερμανία.

Χαίρομεν, ἐπίσης, διά τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας καί διά τόν δραστήριον ποιμενάρχην της, τόν Ἱερώτατον ἀδελφόν Μητροπολίτην Γερμανίας κύριον Αὐγουστῖνον, καί διά τούς ὀρθοδόξους πιστούς μας, οἱ ὁποῖοι παροικοῦν εἰς τήν φίλην Χώραν σας. Ἐργατικοί, δραστήριοι, προοδευτικοί συμβάλλουν εἰς τήν καθόλου πρόοδον τῆς Γερμανίας, ἀσχολούμενοι πολλοί ἐξ αὐτῶν μετά τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τέχνης. Συγχρόνως ὅμως δίδουν καί μαρτυρίαν τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς ταυτότητός των. Ὁμιλοῦμεν ἰδιαιτέρως διά τούς ἑλληνορθοδόξους πιστούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἑορτάζει τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτῆς. Τήν ἐπέτειον ταύτην πανηγυρίζομεν καί ἑορτάζομεν ἐδῶ καί εἰς τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς προωτόθρονος μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία, ἀσκεῖ καθαρῶς πνευματικόν ἔργον. Δέν ἀσκεῖ «πολιτικήν» ὑπό τήν τρέχουσαν σημασίαν καί ἔννοιαν τῆς λέξεως. Τοῦτο ὅμως δέν σημαίνει ὅτι τό Ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον καί ἡμεῖς ὁ Προκαθήμενος καί Πατριάρχης αὐτοῦ ἀγνοοῦμεν ἤ ἀδιαφοροῦμεν διά τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπον, τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Προβλήματα,  ὅπως, μεταξύ ἄλλων, τῆς εἰρήνης, τῆς πείνης, τῶν ἀσθενειῶν, τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς ἐπαπειλουμένης οἰκολογικῆς καταστροφῆς, ἀπασχολοῦν ἐντόνως τήν Ἐκκλησίαν μας. Εἰδικῶς διά τό τελευταῖον ζήτημα, τό οἰκολογικόν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔλαβε καί λαμβάνει, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς οἰκουμενικῆς του ἀποστολῆς, πρωτοβουλίας εἰς παγκόσμιον κλίμακα. Ἡ ἐπαπειλουμένη οἰκολογική καταστροφή τοῦ πλανήτου μας, πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι ἀποτελεῖ σοβαρόν κατά τοῦ Δημιουργοῦ καί τῆς κτίσεως Αὐτοῦ ἁμάρτημα, ἀποβαίνει καί εἰς βάρος ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ὑπαιτίων.

Αἴτια τοῦ κακοῦ τούτου εἶναι ἡ ἀχαλίνωτος φιλοκτημοσύνη προσώπων καί λαῶν. Εἰς τήν σκέψιν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλά καί πολλῶν διανοητῶν τῆς Δύσεως καί τοῦ Γερμανικοῦ πνεύματος καί πολιτισμοῦ, ἡ ἄμετρος ἀνάπτυξις καί ὁ ὑπέρμετρος πλουτισμός ἐνέχουν στοιχεῖα ὑπεροψίας καί ἀσεβείας πρός αὐτόν τοῦτον τόν Δημιουργόν τοῦ παντός καί χαρακτηρίζονται  ὡς «ὕβρις».

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, λοιπόν, πέραν καί πλήν τῶν ἰδικῶν του πρωτοβουλιῶν, συντάσσεται καί συμπαρατάσσεται  πρός πάντα φορέα ἤ διεθνεῖς ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι στοχεύουν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων, δέν παύει δέ εἰς τάς δεήσεις καί προσευχάς τοῦ νυχθημέρου νά δέηται ὑπέρ τῆς θείας παρεμβάσεως πρός διαφύλαξιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γερμανίας, ἡ ὁποία ὑπό τήν διοίκησιν ἐμπνευσμένων Ἱεραρχῶν καί ἀπό τριακονταετίας περίπου ὑπό τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην κύριον Αὐγουστῖνον προσέφερε καί συνεχίζει νά προσφέρῃ μέγα ἐκκλησιαστικόν καί θρησκευτικόν ἔργον, συνεσπείρωσε τούς Ὀρθοδόξους καί ἀποτελεῖ μέγαν πολιτιστικόν καί ἐκσυγχρονιστικόν πνευματικόν παράγοντα εἰς τόν χῶρον τῆς εὐλογημένης Γερμανίας, ἀκολουθεῖ δέ τό παράδειγμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαχείου,  καλλιεργοῦσα ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς τάς ἀξίας τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως καί τῆς ὑπερβάσεως τῶν φυλετικῶν καί ἄλλων διακρίσεων. Συνεργοῦμεν δηλαδή, Ἐξοχώτατε, οἱ Ὀρθόδοξοι πάντες εἰς τό ἔργον καί εἰς τήν ὑψηλήν ἀποστολήν Σας διά τῆς προσευχῆς καί τῆς  ἐκτενοῦς δεήσεως ἀλλά καί διά τῆς καθ᾿  ἡμέραν διακονίας τῶν ἐνταῦθα διαβιούντων Ὀρθοδόξων. Καί εὐχόμεθα τό Κοινοβούλιόν Σας νά ἀποτελῇ πάντοτε μίαν ἱστορικήν καί σύγχρονον ἐλαίαν, μεταγγίζουσαν ἔλαιον ἀγαλλιάσεως καί εἰρήνης καί ἐν τέλει σωτηρίας πρός ἅπαντα τόν Γερμανικόν Λαόν.

Ἡμεῖς ἀπό τοῦ καί ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, ἀκολουθοῦντες τόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τό μοναδικόν πρότυπον εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν μας πορείαν, συνεχίζομεν τήν προσφοράν τῆς οἰκουμενικῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία, ἐπαναλαμβάνομεν,  δέν ἀποτελεῖ οὔτε πολιτικόν μόρφωμα, οὔτε φιλοσοφικήν δοξασίαν ἀλλά εἶναι ἡ ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια, ἡ καλοπροαίρετος γνῶσις τῆς ὁποίας δύναται νά τήν καταστήσῃ πηγήν αἰωνίου ζωῆς διά πάντας ἀνθρώπους, «τούς θέλοντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (πρβλ. Α΄ Τιμ. β΄ 4-5). Προσευχόμεθα δέ ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέρως ὑπέρ τοῦ Γερμανικοῦ Λαοῦ, δεόμενοι ὑπέρ τῆς εὐημερίας καί κατά Θεόν προόδου καί ἀκμῆς αὐτοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας διά τήν ὡραίαν ταύτην καί λίαν ἐποικοδομητικήν συνάντησιν. Παρακαλοῦμεν, Ἐξοχώτατε, διαβιβάσατε τάς εὐχαριστίας καί τάς εὐχάς τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς ἅπαντα τά μέλη τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Κοινοβουλίου τῆς Γερμανίας.

Ἐγκαρδίως εὐχόμεθα ὁ Ἀναστάς Κύριος νά εὐλογῇ ἅπαντας Ὑμᾶς μετά τοῦ λαοῦ τόν ὁποῖον ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖτε καί διά τόν ὁποῖον διαβουλεύεσθε μετά τῶν συνεργατῶν Σας καί νομοθετεῖτε καί νά Σᾶς φωτίζῃ, ὥστε νά ἐργάζησθε διά τό ἀγαθόν  τοῦ μεγάλου καί εὐγενοῦς καί φιλοπροόδου Γερμανικοῦ Ἔθνους καί  ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων Σας νά συμβάλλητε οὐσιαστικῶς εἰς τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί ἀλληλοσεβασμόν τῶν λαῶν τῆς Γῆς, τοῦ ἠγαπημένου ἀλλά καί τοσοῦτον ἀπειλουμένου πολυτρόπως Πλανήτου μας.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου εἴη μετά τοῦ Οἴκου τούτου. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails