© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ Δεῖπνον
τοῦ Προκαθημένου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας
ἐν Γερμανίᾳ
(14 Μαΐου 2014)

Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε κύριε Nikolaus Schneider, Πρόεδρε τῆς ἐν Γερμανίᾳ Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας,
Sehr geehrte Frau Präses Dr. Schwaetzer,
Ἱερώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Γερμανίας κύριε Αὐγουστῖνε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἐν εὐχαριστίᾳ πολλῇ ἀπεδέχθημεν τὴν εὐγενῆ πρόσκλησιν τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος εἰς τὸ πρὸς τιμὴν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος παρατιθέμενον τοῦτο δεῖπνον, τὸ προσφέρον εἰς ἡμᾶς τὴν δυνατότητα μιᾶς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων ἐπὶ τῶν ἀπασχολούντων τὰς ἐν Γερμανίᾳ χριστιανικὰς Ἐκκλησίας ζητημάτων καὶ θεμάτων, ὡς καὶ τὴν σύγχρονον κοινωνίαν τῆς μεγάλης ταύτης χώρας ὑμῶν, ἐν τῇ ὁποίᾳ αὗται δραστηριοποιοῦνται καὶ διακονοῦν. Εἶναι δὲ λίαν εὐχάριστον τὸ γεγονὸς ὅτι πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν τοιούτων θεμάτων ὑφίσταται ἤδη στενοτάτη συνεργασία μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας ἧς προΐστασθε καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Ἡ τοιαύτη ἀγαστὴ συνεργασία ὀφείλεται ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν εἰς τὴν ἀγαθὴν διάθεσιν ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν καὶ τὸν κοινὸν στόχον ἐνισχύσεως καὶ ἐπιστηρίξεως τῶν ἀνθρώπων, ἰδίᾳ δὲ τῶν ἐχόντων ἀνάγκην, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ εἰς τὴν ἱστορικὴν σχέσιν μεταξὺ τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀρξαμένην ἀπὸ τοῦ 16ου αἰῶνος, ὅτε ἡ νεοπαγὴς Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία ἐπεκοινώνησε πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς τὸν θεματοφύλακα τῆς θεοπαραδότου ἀκαινοτομήτου πίστεως, ἀναζητοῦσα ἐν τῇ ἀποστολικῇ καὶ πατερικῇ παραδόσει τὰς πηγὰς τῆς πίστεως, τὰς ἀρδευσάσας τὴν πρὸ τοῦ σχίσματος ἑνιαίαν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ ἐὰν ἀτυχῶς αἱ προσπάθειαι ἐκεῖναι μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ τὸν Πατριάρχην Ἱερεμίαν τὸν Β´ τὸν ἐπονομαζόμενον Τρανὸν καὶ τῶν Γερμανῶν Μεταρρυθμιστῶν Martin Crusius, Stephen Gerlach καὶ ἄλλων Λουθηρανῶν τῆς Τυβίγγης δὲν εὐωδώθησαν, ἡ συμπόρευσις ὑμῶν καὶ ἡμῶν εἰς τὸ πεδίον τῆς κοινωνικῆς προνοίας καὶ εὐποιΐας, ἰδίᾳ δὲ διὰ τοὺς κατὰ τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν μετοικήσαντας ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρώπης εἰς Γερμανίαν, πρὸς ἀναζήτησιν ἐργασίας καὶ τόπου διαμονῆς καὶ ἀπαρτίσαντας ἀρχικῶς τὸ ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, συνέβαλεν οὐσιαστικῶς εἰς τὴν καλλιέργειαν πνεύματος ἀλληλεγγύης καὶ ἀλληλοκατανοήσεως καὶ εἰς συνεργασίαν μεταξὺ ἀμφοτέρων.

Δραττόμεθα δὲ τῆς εὐκαιρίας ταύτης ὅπως εὐχαριστήσωμεν ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν τὴν Εὐαγγελικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Γερμανίας διὰ τὴν κατὰ καιροὺς καὶ τόπους συμβολὴν αὐτῆς πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν καὶ ἄλλων ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ καλῆς θελήσεως, στοιχείων ἅτινα ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιον παντὸς εἰλικρινοῦς καὶ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους ἀμφότεροι ἐτάχθημεν ὅπως διακονῶμεν, ἅμα δὲ καί «ὑπὲρ εἰρήνης καὶ καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου», ὡς πάντοτε εὔχεται ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία.

Εὐχαριστοῦντες καὶ αὖθις ὑμᾶς διὰ τὴν εὐγένειαν τῶν αἰσθημάτων σας καὶ τὴν ἐγκάρδιον καὶ πρόφρονα φιλοξενίαν, εὐχόμεθα ὑπὲρ ὑγείας καὶ πάσης πνευματικῆς προόδου ἁπάντων τῶν συνανακειμένων ἡμῖν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails