© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ Γεῦμα
τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Γερμανίᾳ

(14 Μαΐου 2014)


Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν τιμητικὴν πρόσκλησίν σας καὶ σᾶς μεταφέρομεν τὸν χαιρετισμὸν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκφράζομεν δὲ τὴν χαράν μας διότι σᾶς ἐπανασυναντῶμεν.

Οἱ κανονικοὶ δεσμοί, οἱ συνδέοντες τὰς κατὰ τόπους ὀρθοδόξους κοινότητας μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας εἶναι φυσικὸν νὰ ἐνισχύωνται διὰ τῶν ἀμοιβαίων ἐπισκέψεων, διότι αὗται παρέχουν τὴν δυνατότητα διὰ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐπικοινωνίαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας σφυρηλατοῦνται στενότεραι καὶ θερμότεραι σχέσεις μέσῳ τῆς ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετωπίσεως τῶν ἑκάστοτε ἀναφυομένων προβλημάτων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων ἐπὶ ζητημάτων γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος· διὸ καὶ ἐπιδιώκομεν ἀπὸ τῆς ἡμετέρας πλευρᾶς τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν συχνὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, εἴτε διὰ τῆς προσωπικῆς ἡμῶν παρουσίας εἰς διαφόρους ἐπετειακὰς καὶ λοιπὰς ἐκδηλώσεις εἴτε δι᾿ ἐκπροσωπήσεως ἡμῶν ὑπὸ ἀδελφῶν κληρικῶν.

Εἰς τὸ κλῖμα δὲ αὐτὸ τῆς ἀλληλοπροσεγγίσεως ἀπ᾿ ἀρχαιοτάτων χρόνων συνέβαλλε καὶ ἡ συνεστίασις, ἡ συνευωχία, ὡς κατάλληλον πλαίσιον διὰ φιλικὰς συζητήσεις καὶ δημιουργίαν γνωριμίας. Ἔτι δέ, ἡ συνεστίασις ἐξέφραζεν ἀνέκαθεν τὴν διάθεσιν νὰ μοιρασθῇ κανεὶς τὰ σημαντικὰ γεγονότα τοῦ ἰδιωτικοῦ αὐτοῦ βίου μετὰ τῶν οἰκείων καὶ γνωρίμων αὐτοῦ· διὸ καὶ ἡ παράθεσις γεύματος ὑπάρχει παλαιόθεν ἀπαραίτητον συμπλήρωμα τῶν μεγάλων στιγμῶν τῆς προσωπικῆς ζωῆς ἑκάστου. Προσέτι, ὑπὸ τὸ πνεῦμα τοῦτο ἀναφέρεται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην ὅτι ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, ὡς ἐξωτερικὸν δεῖγμα τῆς χαρᾶς διὰ τὴν κλῆσιν αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παραθέτει τράπεζαν εἰς τοὺς πρῴην συναδέλφους αὐτοῦ (Λουκ. ε΄ 27-29), ὁμοίως δὲ ἡ πρὸς τὸν Σωτῆρα εὐγνωμοσύνη διὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου ἐκδηλοῦται ὑπὸ τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ διὰ κοινοῦ δείπνου (Ἰωάν. ιβ΄ 1΄κ.ἑξ.).

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς καὶ ἐκτιμήσεως διὰ τὸ ἐνταῦθα ἐπιτελούμενον ἔργον προσήλθομεν, λοιπόν, σήμερον εἰς τὸ γεῦμα τὸ ὁποῖον ἡ φιλόφρων διάθεσις τῆς ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος, κύριε Πρέσβυ, παραθέτει ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος πρὸς τιμὴν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, ἀσφαλῶς δὲ καὶ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν γένει, ἥντινα ἐκπροσωποῦντες ἀφίχθημεν εἰς Γερμανίαν καὶ δὴ εἰς τὴν ἱστορικὴν πόλιν τοῦ Βερολίνου.

Ἡ θέσις τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ εἰς τὴν Γερμανίαν ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας εἶναι προφανῶς δύσκολος, καθὼς ὁμοιάζει πρὸς αὐτὴν ἄλλων ἐποχῶν, τῆς ἐποχῆς τῆς πρὸ πεντηκονταετίας ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, καθ᾿ ὅτι παρατηρεῖται ἕνα νέον κῦμα μεταναστεύσεως, λόγῳ τῆς σοβούσης ἐν Ἑλλάδι οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς διογκουμένης ἀνεργίας, μετὰ τῆς διαφορᾶς, ὡς πληροφορούμεθα, ὅτι οἱ νέοι μετανάσται δὲν τυγχάνουν ἁπλοῖ ἀνειδίκευτοι ἐργάται, ἀλλά, σημαντικὸν μέρος αὐτῶν, ἐπιστήμονες. Ὡς ἐκ τούτου καὶ ἡ ὑμετέρα ὑπηρεσία, κύριε Πρέσβυ, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖτε τὴν Ἑλληνικὴν Πολιτείαν εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν ταύτην μεγαλούπολιν, καθίσταται σημαντική, τόσον πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν ἀφικνουμένων ἐνταῦθα φερελπίδων νεοελλήνων ὅσον καὶ πρὸς αὐτὴν τῶν Γερμανικῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, δεδομένου ὅτι ἡ Γερμανία διαδραματίζει σημαντικὸν ρόλον εἰς τὸ οἰκονομικὸν γίγνεσθαι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς ἔχει, βεβαίως, πολλὰ νὰ προσφέρῃ εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν οἰκογένειαν ἐκ τῶν ἀκενώτων πηγῶν τῆς πνευματικότητος καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ αὐτῆς, ἀξιοποιοῦσα δημιουργικῶς τὴν βαρεῖαν αὐτῆς κληρονομίαν. Καὶ ἡ παροῦσα κρίσιμος καμπὴ τῆς ἱστορίας συνιστᾷ δι᾿ αὐτὴν μίαν πρόκλησιν διὰ νὰ ἀνασυγκροτήσῃ τὰς δυνάμεις αὐτῆς καὶ νὰ ὁδεύσῃ καὶ πάλιν πρὸς τὴν κατάκτησιν νέων στεφάνων ἐπιτυχίας.

Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν αἱ ἑλληνικαὶ παροικίαι τῆς Γερμανίας, καὶ ἐν προκειμένῳ τοῦ Βερολίνου, δύνανται ἐνεργῶς νὰ συνδράμουν, ὄχι μόνον διὰ τῆς προσευχῆς, ἐνδεχομένως δὲ καὶ τῆς οἰκονομικῆς συμπαραστάσεως εἰς τὴν χειμαζομένην γενέτειραν, ἀλλὰ κυρίως διὰ τῆς δημιουργίας εὐμενῶν ὑπὲρ αὐτῆς ἐντυπώσεων εἰς τὸν χῶρον ἐργασίας ἑκάστου τῶν ἐνταῦθα δραστηριοποιουμένων νεοελλήνων, διότι, ὅταν ἐπιδεικνύεται ἡ δέουσα συνέπεια καὶ εὐσυνειδησία, τὸ ἦθος τοῦ ἐργαζομένου, ὡς γνωστόν, τιμᾷ, πέραν τοῦ ἰδίου, καὶ τὸν τόπον τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ.

Ὅθεν, εὐχόμενοι ἀπὸ καρδίας ὑμῖν, κύριε Πρέσβυ, πλουσίαν τὴν ἄνωθεν ἀντίληψιν εἰς τὴν πολυεύθυνον διακονίαν σας, ἐπ᾿ ἀγαθῷ ὄχι μόνον τῶν δύο λαῶν, Ἑλληνικοῦ καὶ Γερμανικοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρυτέρας Εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκομεν ἅπαντες, ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον ὑπὲρ τῆς ἐν πᾶσιν εὐδοκιμήσεως τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῶν κυβερνώντων αὐτήν, ὑπὲρ ὑγιείας δὲ καὶ μακροημερεύσεως τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐξοχότητος μετὰ τῶν οἰκογενῶν καὶ συνεργατῶν σας, ὡς καὶ πάντων τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ διαβιούντων ὁμογενῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails