© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Κυριακή 19 Απριλίου 2015

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ]

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ 
εἰς τὸ Διοικητήριον Σερρῶν
(19 Ἀπριλίου 2015)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ξάνθης κ. Παντελεῆμον, ἐκπρόσωπε τῆς Α. Μακαριότητος καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Ἀπ. Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχα Κεντρικῆς Μακεδονίας,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀπὸ διημέρου εὑρισκόμενοι εἰς τὴν ἀγγελοφρούρητον καὶ μαρτυροφύλακτον πόλιν σας, τὴν ἔχουσαν μακρὰν καὶ ἔνδοξον ἱστορίαν, τὰ ἴχνη τῆς ὁποίας ἠδυνήθημεν νὰ ψηλαφήσωμεν καὶ νὰ θαυμάσωμεν κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς μαζὶ μὲ τὰς δραστηριότητας καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν συγχρόνων καὶ φιλοπροόδων κατοίκων τῶν Σερρῶν καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, ἰδοὺ σήμερον, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν εὐγενῆ καὶ πρόφρονα πρόσκλησιν τῆς ὑμετέρας Ἐξοχότητος, ἐπισκεπτόμεθα κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν τὸ Διοικητήριον τῶν Σερρῶν, τὸ ἐντυπωσιακὸν ἱστορικὸν αὐτὸ κτήριον, ἔργον τοῦ περιφήμου ἀρχιτέκτονος Ξενοφῶντος Παιονίδου, τὸ ὁποῖον συνδυάζει τὴν καλαισθησίαν τοῦ ἐκλεκτικισμοῦ μετὰ τοῦ συμβολισμοῦ τὸν ὁποῖον ὑποδηλώνει ἡ μορφὴ αὐτοῦ, ἔχουσα τὸ σχῆμα τοῦ γράμματος ἔψιλον, τοῦ ἀρχικοῦ τοὐτέστι γράμματος τῆς λέξεως Ἐλευθερία.

Σᾶς ἀνταποδίδομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν τιμὴν μὲ ὅλην τὴν πατρικήν μας καρδίαν, καὶ σᾶς μεταφέρομεν τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὴν ὁποίαν ἡ περιφέρεια τῶν Σερρῶν συνδέεται διὰ μακρῶν καὶ ἰσχυρῶν πνευματικῶν δεσμῶν. Οὗτοι δὲν ὀφείλονται μόνον εἰς τὴν γεωγραφικὴν ἐγγύτητα τῆς περιοχῆς μὲ τὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων ἢ εἰς τὴν μακραίωνα ἀδιάκοπον κανονικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν ἀναφορὰν αὐτῆς εἰς τὸν πάνσεπτον Οἰκουμενικὸν Θρόνον ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πρὸ ἐνενήκοντα περίπου ἐτῶν ἐγκατάστασιν ἐνταῦθα προσφύγων ἐκ τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾴκης καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀποτελούντων σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τὸ ἀνήσυχον καὶ φιλοπρόοδον πνεῦμα τῶν προσφύγων, συνδυασθὲν ἁρμονικῶς μετὰ τῆς ἐργατικότητος καὶ τῆς φιλοπονίας τῶν γηγενῶν κατοίκων, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν τῶν ἐπισυμβάντων εἰς τὴν πόλιν δεινῶν, καὶ τὴν ἐντυπωσιακὴν ἀνάπτυξιν αὐτῆς τὴν ὁποίαν σήμερον θαυμάζομεν. Καὶ τὴν θαυμάζομεν, διότι συνθέτει τὴν ἱστορίαν μὲ τὸ παρὸν καὶ ἀναδεικνύει τὰ μνημεῖα τοῦ παρελθόντος, τὰ ὁποῖα καθορίζουν τὴν ἰδιοπροσωπίαν τῆς πόλεως, διὰ τὴν ὁποίαν οἱ πάντες καυχῶνται, χωρὶς νὰ στερῇ ἀπὸ τοὺς κατοίκους αὐτῆς τὰς δυνατότητας τοῦ συγχρόνου κόσμου, ἀλλὰ καὶ διότι ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως προῆλθον σημαίνουσαι προσωπικότητες, αἱ ὁποῖαι καθώρισαν κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας τὴν πορείαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν διεθνῆ σκηνὴν καὶ τὴν ἑδραίωσιν αὐτῆς εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν οἰκογένειαν.

Εὐτυχεῖς ὅσοι κατοικεῖτε εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν ἀλλὰ καὶ ὅσοι κατοικεῖτε εἰς τὴν πλουσιόδωρον περιφέρειαν τῶν Σερρῶν μὲ τὸ ἄπειρον φυσικὸν κάλλος καὶ τὸ ἰδανικὸν γεωφυσικὸν ἀνάγλυφον. Ἀπὸ τὴν λίμνην τῆς Κερκίνης, τὸ πλούσιον φυσικὸν περιβάλλον καὶ τὴν ὡραιότητα τοῦ τοπίου τῆς ὁποίας εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀπολαύσωμεν κατὰ τὴν πρὸ τριετίας ἐπίσκεψίν μας ἐκεῖ, ἕως τὰς ἐκβολὰς τοῦ Στρυμόνος καὶ τὴν ἱστορικὴν Ἀμφίπολιν, τῆς ὁποίας τὰ πρόσφατα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα μᾶς ἐντυπωσίασαν καὶ τὰ ὁποῖα ἀνυπομονοῦμεν νὰ ἐπισκεφθῶμεν καὶ νὰ θαυμάσωμεν καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς• ἀπὸ τοὺς ὑποδειγματικῶς ἀποκατασταθέντας βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν ἕως τὴν ἱστορικὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Μενοικείου ὄρους, μὲ τὴν σπουδαίαν συλλογὴν χειρογράφων, ἡ ὁποία εὐχόμεθα συντόμως νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν φυσικὸν αὐτῆς χῶρον, καὶ τὸν τάφον τοῦ προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀφθόνους ὑδατίνους πόρους τῆς περιοχῆς ἕως τὸ ἀξιοθαύμαστον κάλλος τοῦ σπηλαίου τῆς Ἁλιστράτης, τὰ πάντα ἀποδεικνύουν τὴν σημασίαν τοῦ τόπου τούτου καὶ τὴν δημιουργικὴν παρουσίαν τῶν κατοίκων του ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς σήμερον.

Μὲ πολλὴν χαρὰν διαπιστώνομεν ὅτι ἐσεῖς, οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῆς περιφερείας τῶν Σερρῶν, συνεχίζετε τὴν δημιουργικὴν αὐτὴν παρουσίαν εἰς τὸν εὐλογημένον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦτον τόπον, ἐργαζόμενοι ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ καὶ συμπνοίᾳ μεθ᾽ ὅλων τῶν φορέων καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῆς περιφερείας, καὶ προοδεύοντες εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ ὠφέλιμον διὰ τὴν εὐημερίαν καὶ τὴν εὐτυχίαν ὄχι μόνον τῆς σήμερον ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. Διότι ἀποτελεῖ ὑποχρέωσιν πάντων ἡμῶν ἡ συνετὴ καὶ χρηστὴ διαχείρισις καὶ ἀξιοποίησις τόσον τοῦ φυσικοῦ πλούτου ὅσον καὶ τῶν ποικίλων δυνατοτήτων καὶ εὐκαιριῶν τὰς ὁποίας μᾶς παρέχει κάθε ἐποχὴ ὄχι μόνον διὰ τὴν ἰδιοτελῆ καὶ ἐγωιστικὴν ἱκανοποίησιν ἡμῶν ἀλλὰ καὶ πρὸς ὠφέλειαν τῶν νεωτέρων γενεῶν αἱ ὁποῖαι θὰ μᾶς διαδεχθοῦν εἰς τὸν κόσμον. Δι᾽ αὐτὸ καὶ οὐδέποτε θὰ πρέπει νὰ λησμονῶμεν ὅτι ὁ κόσμος δὲν μᾶς ἀνήκει διὰ νὰ τὸν ἐκμεταλλευώμεθα, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐργαζώμεθα ἐν αὐτῷ ἀπολαμβάνοντες τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάττοντες αὐτὸν καὶ διὰ τοὺς ἐπιγόνους μας, μὴ καταστρέφοντες ἢ κακοποιοῦντες κάτι τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε «καλὸν λίαν» καὶ τὸ ὁποῖον δὲν μᾶς ἀνήκει.

Μὲ αὐτὰς τὰς σκέψεις, αἱ ὁποῖαι ὅπως διαπιστώνομεν ἀποτελοῦν καὶ τοὺς ἄξονας ἐπὶ τῶν ὁποίων καὶ ὑμεῖς, Ἐξοχώτατε κ. Περιφερειάρχα, πολιτεύεσθε ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν καθηκόντων σας, σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν ἐγκάρδιον ὑποδοχὴν καὶ τοὺς γέμοντας τιμῆς καὶ σεβασμοῦ λόγους σας, ἀντανακλῶντας τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμόν σας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον μὲ πολλὴν στοργὴν καὶ ἀγάπην ἐμερίμνα πάντοτε διὰ τὸν εὐλογημένον τοῦτον λαὸν καὶ χαίρει καὶ σήμερον διὰ τὴν πρόοδον αὐτοῦ, σᾶς συγχαίρομεν καὶ σᾶς εὐλογοῦμεν καὶ πάλιν καὶ πολλάκις, καὶ εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη Του νὰ σᾶς ἐνισχύουν εἰς τὸ ἔργον σας καὶ τὰς προσπαθείας τοῦ ἀγαπητοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὥστε λίαν συντόμως νὰ ἐξέλθῃ τῆς ταλαιπωρούσης αὐτὸν σημερινῆς κρίσεως. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails