© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΞΑΝΘΗΣ]

Πρόποσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Ἐπίσημον Δεῖπνον εἰς τὴν Λέσχην Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Ξάνθης

(23 Σεπτεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κύριε Παντελεῆμον,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐνδοξότατε Διοικητὰ τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ Ἀντιστράτηγε κύριε Χρῆστε Χαλκίδη,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, 
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἐγγίσαντες σὺν Θεῷ τὸ τέλος τῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς τὴν φιλόξενον Θρᾴκην, ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ παρακαθήμεθα εἰς τὴν τράπεζαν ταύτην, τὴν ἐπέχουσαν θέσιν ἀποχαιρετιστηρίου, τὴν ὁποίαν ηὐτρέπισεν ἡ φιλόφρων διάθεσις τῶν ἐνταῦθα στρατιωτικῶν ἀρχῶν, τὰς ὁποίας καὶ ἀπὸ καρδίας εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν τιμὴν πρὸς τὸ πρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ἡ ὁποία ἀντανακλᾷ καὶ ἀπηχεῖ τὰ πρὸς τὴν ἣν ἐκπροσωποῦμεν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν εὐμενῆ καὶ φιλομήτορα αἰσθήματα αὐτῶν.

Ἀνασκοποῦντες κατὰ τὴν ὥραν ταύτην τὰ βιώματα τῶν παρελθουσῶν ἡμερῶν, δόξαν ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν Δωρεοδότην Θεὸν διὰ τὰς εὐλογημένας στιγμὰς τὰς ὁποίας ἐπεφύλαξεν εἰς ἡμᾶς ἡ χάρις Του, διὰ τὴν γνωριμίαν μετὰ ἐπιχωρίων πολιτιστικῶν ἐπιδόσεων καὶ ἰδιαιτεροτήτων, ὡς ἡ μεταξουργία τὸ εἰς Σουφλί, ἐνταῦθα δὲ τὰ λαϊκὰ ἔθιμα καὶ οἱ παραδοσιακοὶ χοροί, τὰ ὁποῖα ἐπαρουσίασαν εἰς ἡμᾶς πρὸ ὀλίγου διάφοροι σύλλογοι, διὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τὰς ἱερὰς τελετάς, κατὰ τὰς ὁποίας συμπροσηυχήθημεν μετὰ τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, διὰ τὰς συγκινητικὰς εὐκαιρίας ἐπικοινωνίας μὲ αὐτούς, ὡς καὶ μὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ τόπου, τῶν ὁποίων ἐπιστέγασμα ὑπάρχει ἡ ἀποψινὴ συνεστίασις.

Δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ ἐκφράσωμεν τὴν ἱκανοποίησίν μας διὰ τὴν θρησκευτικότητα τῶν Θρᾳκῶν ἐν γένει καὶ τὸν ἐπιδεικνυόμενον πρὸς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς λειτουργοὺς σεβασμόν των, χαίρομεν δὲ διότι καὶ οἱ ἐν ἀρχῇ καὶ ἐξουσίᾳ ὄντες, πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοί, συμμερίζονται τὰ τοιαῦτα αἰσθήματα. 

Εἰδικώτερον, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς στρατιωτικῆς ἐξουσίας, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νὰ δροῦν ὡς ὑπερασπισταὶ τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καὶ ἀνεξαρτησίας ἑκάστου κράτους, ὀφείλουν νὰ κινοῦνται μὲ φόβον Θεοῦ καὶ αἴσθημα εὐθύνης, ἀλλὰ καὶ σεβασμοῦ πρὸς πᾶσαν ἀνθρωπίνην προσωπικότητα, ὥστε ἡ προάσπισις τῶν δικαιωμάτων τῆς πατρίδος νὰ συντελῆται μὲ ἀξιοπρέπειαν καὶ ἄνευ περιττῶν βιαιοτήτων ἢ προκλήσεων. Τοῦτο ἀπαιτεῖ πολλάκις λεπτοὺς χειρισμούς, παρομοίους πρὸς ἐκείνους τῶν διπλωματῶν, καὶ βεβαίως ὁ θεῖος φωτισμὸς καὶ ἡ ἄνωθεν ἀντίληψις καθίστανται ὑπ᾿ αὐτὰς τὰς συνθήκας πλέον ἀπαραίτητα παρὰ ποτέ. Εἰς τὴν ἐποχήν μας μάλιστα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ λαῖλαψ τοῦ πολέμου ἐπισείει τὸν κίνδυνον ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς, ἡ μὲ περίνοιαν ὀρθὴ ἀντιμετώπισις τῶν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἀναφυομένων ζητημάτων εἶναι ὄντως θεῖον δῶρον, καθότι «πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν», ὡς λέγομεν εἰς τὴν τέλεσιν τῆς Ἀναιμάκτου Μυσταγωγίας. 

Διὸ καὶ ἐπ᾿ ἐκκλησίας ἐξόχως εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα, κατὰ τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας καὶ κατ᾿ ἰδίαν, πρῶτον μέν «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ ... τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», εἶτα δέ «ὑπὲρ τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ», ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς παρέχῃ εἰς ἐσᾶς τὴν χάριν Αὐτοῦ εἰς εὐδόκιμον ἐκπλήρωσιν τῆς δυσχεροῦς σας ἀποστολῆς.

Περαίνοντες τὸν σύντομον αὐτὸν χαιρετισμόν, ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον ὑπὲρ ὑγείας καὶ εὐτυχίας τοῦ φιλόφρονος ἀμφιτρύονος τῆς παρούσης ἑσπέρας Ἀντιστρατήγου κυρίου Χρήστου Χαλκίδου μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν καὶ οἰκείων, εὐχαριστοῦντες ἅπαξ ἔτι διὰ τὴν περιποίησιν καὶ ἐν γένει εὐφρόσυνον ἀτμόσφαιραν τῆς ἀποψινῆς πανδαισίας, καὶ δεόμεθα τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης Θεοῦ νὰ χαρίζῃ αὐτὴν εἰς ὅλους, ὥστε καὶ ἡ διακονία σας  νὰ εἶναι ἀνετωτέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails