© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ]

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Δοξολογίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Ἁγίου Νικολάου Ἀλεξανδρουπόλεως

(22 Σεπτεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Ὑπουργοί,
Ἱερώτατε καὶ προσφιλέστατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Μητροπολῖτα Ἀλεξανδρουπόλεως κύριε Ἄνθιμε, Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε καὶ λοιποὶ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,
Εὐλογημένοι χριστιανοί, τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Πατριάρχου σας λίαν ἀγαπητά,

Δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν εἰς τὸν ἐν Τριάδι ὑμνούμενον Θεόν, διότι μᾶς ἀξιώνει νὰ θέσωμεν ἀγαλλόμενοι τὸν πόδα εἰς τὴν ὡραίαν καὶ ἱστορικὴν πόλιν σας. Ἀσφαλῶς, ἄλλη ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ πνευματικῶν ἀδελφῶν καὶ τέκνων ἡ διὰ μέλανος καὶ χάρτου γινομένη, καὶ ἄλλη ἡ ἐπικοινωνία διὰ τῆς προσωπικῆς συναντήσεως, ὅπως συμβαίνει μεταξύ μας κατὰ τὴν παροῦσαν στιγμήν.

Τὸ γεγονός, ἀδελφοί, τῆς ἑνότητός μας ὡς μελῶν τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, συναποτελουμένου ἐκ τῶν ἑκασταχοῦ ποιμένων καὶ τῶν πιστῶν, εὑρίσκον τὴν κατ᾿ ἐξοχὴν ἔκφρασίν του  εἰς τὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἔχει τὴν ἀνάγκην καὶ ἀλλοιοτρόπων βεβαιώσεων, ὅπως εἶναι ἡ παροῦσα εὐλογημένη σύναξίς μας, εἰς τὸν περικαλλέστατον καὶ ἱστορικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλεξανδρουπόλεως, τοῦ πολιούχου τῶν Μύρων καὶ προστάτου τῶν θαλασσινῶν, καὶ μάλιστα τῶν πλεόντων τὸ πέλαγος τοῦ βίου, κατὰ τὸν συναξαριστήν του.

Δοξάζομεν, λοιπόν, τὸν Θεὸν τῶν πατέρων μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς κατηξίωσε νὰ ἔλθωμεν πλησίον σας ἐκ τῆς Πόλεως καὶ νὰ προσκυνήσωμεν τὴν θαυματουργὸν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῶν προσφύγων ἐκ τῆς γειτονικῆς Ἀνατολικῆς Θρᾴκης, τὰ μαρτύρια καὶ τοὺς ἀγῶνας των, τὸν πόνον των, τὰς δημιουργίας καὶ τὰ κατορθώματά των, ἀνοίγοντες τὴν καρδίαν μας  διὰ νὰ ἴδωμεν νοερῶς μὲν τοὺς προπάτοράς μας ἐκείνους μὲ τὴν ἀγωνίαν ἐζωγραφισμένην εἰς τὰ πρόσωπά των, δεητικῶς δὲ τὰ θεοαγάπητα πρόσωπα ὅλων σας, ποὺ προσετρέξατε ἀπὸ κάθε γωνίαν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως διὰ νὰ συναντήσετε τὸν Πατριάρχην σας καὶ νὰ λάβετε τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἶσθε τέκνα γνήσια, πιστὰ καὶ θεοπειθῆ.

Ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀντιπροσωπεύοντες καὶ φέροντες μίαν μακρὰν διακονίαν λειτουργικῆς θεωρήσεως τοῦ κόσμου, εἴμεθα τὴν στιγμὴν αὐτὴν βαθέως συγκινημένοι καὶ εὐτυχεῖς διότι εὑρισκόμεθα εἰς πόλιν κατάφορτον ἀπὸ ἀγῶνας, ἱστορίαν καὶ πόνον πολύν. 

Ἂν καὶ ἐπεσκέφθημεν καὶ παλαιότερον τὴν Ἀλεξανδρούπολιν, ἀνυπομονοῦμεν νὰ γνωρίσωμεν ἅπαξ ἔτι ἐκ τοῦ πλησίον δείγματα χαρακτηριστικὰ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μεγάλου παρελθόντος αὐτῆς, νὰ θαυμάσωμεν τὰ ἐπιτεύγματα καὶ νὰ πληροφορηθῶμεν τὰς σημερινὰς προόδους καὶ τὰ σύγχρονα κατορθώματα εὐημερίας καὶ προόδου καὶ εἰρήνης τοῦ εὐσεβοῦς καὶ φιλογενοῦς λαοῦ τῆς πόλεως τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Ἰδιαιτέρως τὸν λόγον ἀπευθύνομεν πρὸς τὴν ὑμετέραν προσφιλῆ Ἱερότητα, ἀδελφὲ ἅγιε Ἀλεξανδρουπόλεως κύριε Ἄνθιμε, ὁ ὁποῖος ἀναλίσκεσθε διὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς, ποιμαντορικῆς, καὶ κοινωνικῆς μερίμνης ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ εὐχύμου λόγου καὶ τῆς γραφῖδος σας, εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ λαοῦ σας. Σᾶς συγχαίρομεν καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ προσώπου τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ προσωπικῶς.

Τέλος, εὐχαριστοῦντες καὶ πάλιν θερμῶς καὶ ὁλοκαρδίως διὰ τὴν γενομὲνην παλλαϊκὴν ὑποδοχὴν εἰς τὸν ἐπισκεπτόμενον ἀποστολικῶς ἐσᾶς καὶ τὴν πόλιν σας Πατριάρχην σας, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα λίαν ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ, ἀπονέμομεν εἰς ὅλους σας τὴν πατρικὴν εὐλογίαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ποὺ εἶναι εὐλογία αὐτῆς ταύτης τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπὲρ τῆς ὁποίας καὶ ὑπὲρ τοῦ Πατριάρχου σας ἐξαιτούμεθα πάντοτε τὰς προσευχάς σας διότι ὁ σταυρὸς βαρύς, αἱ εὐθύναι πολλαί, ἡ πορεία ἀνοδικὴ καὶ δύσκολος καὶ αἱ περὶ ἡμᾶς συνθῆκαι καὶ περιστάσεις ὄχι ἀσφαλῶς αἱ ἰδανικώτεραι.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου, ταῖς πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εὐχόμεθα νὰ εἶναι πάντοτε μαζί σας. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails