© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ]

Χαιρετισμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἑδραν τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μαρωνείας

(23 Σεπτεμβρίου 2014)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κύριε Παντελεῆμον, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Ἰωάννη Σταυρίδη, Δήμαρχε Μαρωνείας-Σαππῶν,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀπευθυνόμενοι σήμερον πρὸς ἐσᾶς, τοὺς προσελθόντας εἰς ὑπάντησιν τῆς ἡμῶν Μετριότητος κατοίκους τῆς ἕδρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μαρωνείας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἐντιμότατον Δήμαρχον κύριον Ἰωάννην Σταυρίδην, ἐκφράζομεν, ἐν πρώτοις, τὴν συγκίνησίν μας διὰ τὴν συγκυρίαν καὶ μεταφέρομεν τὸν χαιρετισμὸν τῆς ἀγάπης καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὸς πάντας. Συχρόνως, ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς διαβεβαιώσωμεν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως εὑρίσκεται πάντοτε πλησίον σας διὰ τῆς προσευχῆς της ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐν γένει μερίμνης ὑπὲρ τῆς κατὰ Θεὸν καὶ τῆς κατὰ κόσμον προόδου σας.

Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὁ παρὼν δῆμος δὲν ἀριθμεῖ τὰς χιλιάδας τῶν κατοίκων τὰς ὁποίας περιλαμβάνουν ἄλλοι, ἀστικώτεροι, δῆμοι καὶ ἴσως δίδει τὴν ἐντύπωσιν ὅτι εἶναι ὀλιγώτερον σημαντικός. Τοῦτο ὅμως δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν πραγματικότητα, διὰ δύο κυρίως λόγους:

Πρῶτον, διότι ἡ ἱστορικὴ σημασία καὶ συνέχεια ἑνὸς τόπου οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει πρὸς τὸ καθ᾿ ὡρισμένην χρονικὴν στιγμὴν πληθυσμιακόν του μέγεθος.

Δεύτερον, διότι οἱ ὀλιγαριθμότεροι δῆμοι παρέχουν τὴν εὐκαιρίαν στενοτέρας γνωριμίας, καὶ διευκολύνουν τὴν δημιουργίαν οἰκογενειακοῦ κλίματος, προάγοντες οὕτω τὴν θερμότητα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων καὶ τὴν συνεργασίαν.

Ὑπὸ τὴν προοπτικὴν αὐτήν, οὐδόλως ὀλιγώτερον τιμητικὸν ἢ κοινωφελὲς εἶναι τὸ ὑπούργημα τοῦ δημάρχου καὶ ἐν γένει τοῦ διακονοῦντος εἰς τὴν τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν δήμου τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν ἡμιαστικῶν κέντρων, ἐφ᾿ ὅσον ἐπιτελεῖται μετὰ τῆς ἁρμοζούσης φιλαλληλίας καὶ ἐπιμελείας. Διότι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον καταξιώνει τὴν προσφορὰν ἑκάστου εἶναι ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη μὲ τὴν ὁποίαν ἐπιδίδεται εἰς τὸ ἔργον του καὶ ἡ ὁποία εἶναι ἐφευρετικὴ μέσων καὶ τρόπων διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ πλησίον, εἴτε ὡς μεμονωμένου προσώπου ἔχοντος ἀνάγκην ἐνισχύσεως, εἴτε ὡς ὁμάδος ἐμπεριστάτων ἀτόμων, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον, τοῦ δήμου ἐν συνόλῳ, διὰ τῆς ἐπιτελέσεως κοινωφελῶν ἔργων παροχῆς ὑπηρεσιῶν καὶ ἀναπτύξεως οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων καταλλήλων διὰ τὴν περιοχήν, ὡς εἶναι ἐπὶ παραδείγματι ἡ προαγωγὴ τῆς βιοτεχνίας καὶ ἡ διοργάνωσις ἐκδηλώσεων πολιτιστικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου διὰ τὴν ἐξύψωσιν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ.

Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία πεποίθαμεν ὅτι εἶναι παρὰ τὸ πλευρόν σας εἰς οἱανδήποτε περίστασιν, καὶ δυνάμεθα ἐκ τῶν ὅσων εἴδομεν νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ἡ συνεργασία σας θὰ εἶναι ἀγαστή, ὅπερ καὶ ὁλοκαρδίως εὐχόμεθα, διότι οὕτως εἴθισται παλαιόθεν εἰς τὸ Γένος μας, νὰ ὑπάρχῃ σύμπραξις τῶν κοινοτικῶν μετὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων εἰς τὴν διευθέτησιν τῶν παντοειδῶν ζητημάτων ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Ἡ θεμελίωσις ἐντὸς ὀλίγου εἰς τὴν περιοχήν σας τῶν νέων κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ἀφορμὴ χαρᾶς δι᾿ ἀμφοτέρας τὰς πλευράς, Ἐκκλησίαν καὶ τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν, καθὼς ἀποτελεῖ εὐγενὲς ἐγχείρημα ὑπὲρ τῆς νεότητος, ἡ ὁποία ἀξίζει νὰ τύχῃ τῆς προσοχῆς ὅλων, δύναται δὲ νὰ καταστῇ ἀφετηρία μιᾶς γονίμου συνεργασίας τοῦ νέου Ποιμενάρχου μετὰ τῶν προσφάτως ἐκλεγέντων δημοτικῶν ἀρχόντων.

Περαίνοντες τὴν παροῦσαν προσλαλιάν, εὐχόμεθα εἰς πάντας τοὺς ἀγαπητοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὸν κύριον Δήμαρχον μετὰ τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, νὰ ἔχουν πλουσίαν τὴν ἄνωθεν βοήθειαν καὶ εὐλογίαν εἰς τὴν ζωήν των, ὥστε νὰ ἐπιδίδωνται μὲ ἐπιτυχίαν εἰς τὰ εἰρηνικὰ καὶ θεοφιλῆ ἔργα των ὑπὲρ τῆς ἀναπτύξεως καὶ προόδου τοῦ τόπου, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ εἰς δόξαν Θεοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails