© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ]

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Δοξολογίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης

(23 Σεπτεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ξάνθης, θεοφιλέστατε Ποιμενάρχα τῆς εὐλογημένης ταύτης Ἐπισκοπῆς τοῦ Θεοῦ καὶ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προσφιλέστατε δὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ ἐν Κυρίῳ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος κύριε Παντελεῆμον,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι,
Ἐντιμότατε καὶ ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε Ξάνθης,
Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα φιλόθεα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ Σοφία Αὐτοῦ, ἐν τῷ ἀφιερωμένῳ εἰς αὐτὴν περιλάμπρῳ τούτῳ Ἱερῷ Ναῷ, μᾶς δίδει σήμερον τὴν χαρὰν νὰ συμπανηγυρίζωμεν τὴν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐπιθυμουμένην ἐπανασυνὰντησίν μας εἰς τὴν εὐλογημένην ταύτην κληρουχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τὴν ἱστορικὴν ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῆς Ξάνθης.

Τὴν Μητρόπολιν αὐτήν, κοσμεῖτε σήμερον ὅλοι σεῖς, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν θεοφιλῆ, στοργικὸν καὶ πλήρη ἀγάπης πρὸς πάντας ποιμενάρχην σας καὶ τοὺς τοπικούς σας ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τὸν τόπον καὶ ἕνα ἕκαστον ἀπὸ σᾶς.

Σεῖς ὅλοι, ἀγαπητοὶ Ξανθιῶται, διακρίνεσθε καὶ εὐφημίζεσθε, τοὐλάχιστον ὡς γνωρίζομεν καὶ ὡς πληροφορούμεθα ἐξ εἰδότων, ὡς ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖς καὶ ἀγαπῶντες τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μας. Τοῦτο, ἄλλωστε, ἀποδεικνύουν καὶ αἱ πολλαὶ  Ἱεραὶ Μοναί, αἱ ὁποῖαι σταυροειδῶς ἐκ τῆς βυζαντινῆς περιόδου χωροταξικῶς καὶ πνευματικῶς - συμβολικῶς περικυκλώνουν, ἐπιστέφουν καὶ φυλάττουν τὴν πόλιν καὶ ὅλους σας, ἀποτελοῦσαι, τρόπον τινά, ὀρεινὴν προέκτασιν αὐτῆς. Ἀναφέρομεν μετὰ συγκινήσεως τὰς Ἱερὰς Μονὰς Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης, Καλαμοῦς, Ταξιαρχῶν μετὰ τῶν κάτωθεν τῆς πόλεως ἐν τῇ πεδιάδι κειμένων μετοχίων, ἐξαρτωμένων πνευματικῶς ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, καὶ τιμῶμεν τὴν ἀπὸ αἰώνων προσφορὰν αὐτῶν πρὸς τὸν χῶρον τοῦτον καὶ τὸν ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν φιλόχριστον λαόν.

Ἰδιαιτέρως δὲ αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης καὶ Καλαμοῦς ἀποτελοῦν διὰ τὸν χῶρον τῆς Θρᾴκης μοναδικὸν παράδειγμα ἀξιοσημειώτου ἱστορικῆς συνεχείας ἐκ τῆς βυζαντινῆς περιόδου μέχρι σήμερον (Φ. Κοτζαγεώργη, Μικρὲς πόλεις τῆς ἑλληνικῆς χερσονήσου κατὰ τὴν πρώιμη νεότερη ἐποχή: Ἡ περίπτωση τῆς Ξάνθης, 15ος - 17ος αἰ., ἔκδ. Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης, σελ. 232), ὡς συνεχίζουσαι τὴν μακραίωνα θρᾳκικὴν μοναστικὴν παράδοσιν, περὶ τῆς ὁποίας εὐγλώττως μαρτυροῦν τὰ ἐρείπια τῶν μεγαλοπρεπῶν μοναστικῶν συγκροτημάτων εἰς τὸ πλησιόχωρον Παπίκιον Ὄρος καὶ τὰς ἄλλας παρυφὰς τῆς Ροδόπης, τὸ Ὄρος τοῦ Θεοῦ (monte di Dio), ὡς χαρακτηρίζεται ὑπὸ ξένων περιηγητῶν.

Ὅ,τι, λοιπόν, παρελάβετε ὡς γονικὴν κληρονομίαν, σᾶς προτρέπομεν πατρικῶς, φυλάξετέ το καὶ αὐξήσατέ το, ὥστε μαζὶ μὲ τὸ κεφάλαιον νὰ παρουσιάσετε εἰς τὸν Κύριον καὶ τοὺς τόκους τῶν προσωπικῶν σας ἀρετῶν καὶ πνευματικῶν κατορθωμάτων, διὰ νὰ δανεισθῶμεν τοὺς λόγους τῆς γνωστῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.

Τοῦτο δὲ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς σας εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ λειτουργικὴν ζωήν, διὰ τῆς μεταξύ σας ἀγάπης καὶ ὁμονοίας καὶ τῆς ἐν ἑνὶ λόγῳ συμπορεύσεως συμφώνως πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς τὸ διδάσκει τὸ Ἅγιον Εὐαγγέλιον. Ἐάν οὕτω πορεύεσθε καὶ σεῖς, ἡμεῖς, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους καὶ πνευματικός σας πατήρ, θὰ χαιρώμεθα πάντοτε καὶ θὰ αἰσθανώμεθα στενὴν τὴν συγγένειαν, ὄχι μόνον τὴν γεωγραφικὴν λόγῳ τῆς γειτνιάσεως μὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικήν.

Σᾶς προτρέπομεν νὰ ὑπακούετε εἰς τὸν καλόν σας ποιμένα, τὸν προσφιλέστατον ἀδελφὸν ἅγιον Ξάνθης κύριον Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος ἐκδαπανᾶται ἡμέραν καὶ νύκτα ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου του, καὶ τοὺς ἱερεῖς σας, διότι ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τὴν ὁποίαν δεικνύετε εἰς αὐτοὺς δὲν παρέχεται εἰς ἄνθρωπον ἀλλὰ εἰς τὸν Χριστόν. Ἡ σχέσις αὐτὴ ποιμένος καὶ ποιμνίου εἶναι μυστηριακὴ καὶ μυστική, ἐκπηγάζουσα ἀπὸ τὸν ποταμὸν τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς καὶ παραδόσεώς μας. Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔχωμεν νὰ κάνωμεν μὲ ἀνθρώπους μὲ τυχὸν ἀδυναμίας καὶ σφάλματα, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας καταργεῖται ἡ αἴσθησις τῆς ἀνθρωπότητος, διότι εἴμεθα θεανθρώπινος κοινωνία καὶ συνέστημεν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς. Τὸ μὲν σῶμα ὑπόκειται εἰς τὴν φθορὰν καὶ εἰς τὴν διάλυσιν. Γῆ καὶ σποδὸς τὸ σῶμα, ζωὴ καὶ αἰωνιότης ἡ ψυχή.

Εὑρισκόμεθα εἰς πόλιν, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὴν εἰρηνικὴν καὶ ἁρμονικὴν συμβίωσιν πληθυσμῶν διαφορετικῆς θρησκείας, γλώσσης καὶ πολιτισμοῦ. Ὁ Μητροπολίτης σας καὶ ὅλοι σας μεριμνᾶτε ἰδιαιτέρως διὰ τὴν καλλιέργειαν αὐτοῦ τοῦ καλοῦ κλίματος εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καὶ εἴμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ διαπιστώνωμεν τὴν πρόοδον καὶ εἰς τὸν τομέα αὐτόν, ὅπως καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους.

Ἰδιαιτέρως δὲ σημειοῦμεν τὴν εἰρηνικὴν παρουσίαν τῶν φιλησύχων κατοίκων τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης, τῶν γνωστῶν καὶ ἀγαπητῶν Πομάκων, ζώντων ἀπὸ πολλῶν αἰώνων εἰς τὰς κλιτύας τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Ροδόπης, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται διὰ τὸν σεβασμὸν των πρὸς τοὺς κληρικοὺς ἀνεξαρτήτως θρησκείας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς νόμους τοῦ κράτους. Διακρίνονται ἀκόμη διὰ τὸ ἦθος καὶ τὴν προσήλωσίν των εἰς τὰς παραδόσεις, τὰς ὁποίας ἡ ἔντιμος Ἑλληνικὴ Πολιτεία, διὰ τῆς παιδείας καὶ τῶν καταβαλλομένων στοργικῶν προσπαθειῶν της, σέβεται, προστατεύουσα τοιουτοτρόπως τὴν ἰδιαιτέραν ἱστορικήν, γλωσσικὴν καὶ πολιτιστικήν των ταυτότητα, ὡς πράττει, ἄλλωστε, μὲ πάσας τὰς ἐν αὐτῇ διαβιούσας μειονότητας.

Τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ, εὐλογημένοι Ξανθιῶται,

Καθὼς εὐμοιρεῖτε νὰ ἔχετε εὐκλεῶς ποιμεναρχοῦντα Ἱεράρχην, τὸν Ἱερώτατον ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργόν μας κύριον Παντελεήμονα, συμπαρεστῶτα καὶ καυχώμενον διὰ τοὺς εὐλαβεστάτους συμπολίτας καὶ τὸν λαόν του, σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ στηρίζετε τὸ ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ τόπου σας αὐτοῦ, καὶ νὰ ζῆτε ὡς ἀληθινὰ καὶ πιστὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν δυσχερῆ αὐτὴν περίοδον τῆς στερήσεως πολλῶν καὶ βασικῶν ἀκόμη πραγμάτων.

Ἡμεῖς, ὁ  Πατριάρχης σας, αἰσθανόμεθα καὶ ὁμολογοῦμεν μεγίστην τὴν χαρὰν τῆς παρουσίας μας εἰς τὸν εὐλογημένον τόπον σας, τόπον ὁ ὁποῖος θεωρεῖται καὶ ἰδική μας πατρίς, ὡς τμῆμα τῆς δικαιοδοσίας τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ ὁποίου ἐλέῳ Θεοῦ κατεστάθημεν Προκαθήμενος πρὸ εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ ψυχῆς, ἅγιε Ξάνθης, ἀγαπητοὶ κληρικοί, Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε Ξάνθης μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν σας, τῶν ἐντιμοτάτων Δημοτικῶν συμβούλων σας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, ὅλους σας καὶ τὸν καθένα προσωπικῶς, διὰ τὴν λίαν τιμητικὴν ὑποδοχήν σας.

Εἴθε, ὅπως εἴμεθα σήμερον συνηγμένοι εἰς τὸν πάνσεπτον τοῦτον Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἔτσι νὰ ἀξιωθῶμεν, ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς τοῦ Κυρίου, νὰ εὑρεθῶμεν ὁμοῦ καὶ εἰς τὸν ἄκτιστον ναὸν τῆς οὐρανίου Βασιλείας Αὐτοῦ, εἰς τὴν ἀληθινὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία «ἔκτισε τὸν ἑαυτῆς οἶκον» καὶ εἰς τὸν εὐλογημένον τοῦτον τόπον, διὰ νὰ δεσπόζῃ καὶ νὰ κηρύττῃ πρὸς τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ τοῖς σημείοις ἐπιβεβαιοῦντος τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴθε νὰ εἶναι  μετὰ πάντων ὑμῶν, ἀγαπητοὶ Ξανθιῶται, τέκνα φιλόστοργα τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ  Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails