© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ]

Χαιρετισμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ εἰς τὴν Κεντρικὴν Πλατεῖαν τῆς Ξάνθης

(23 Σεπτεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ξάνθης κύριε Παντελεῆμον, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Ξάνθης κύριε Χαράλαμπες Δημαρχόπουλε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εὐφροσύνως χαιρετίζομεν τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ξάνθης, ἐλθόντα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς πνευματικοὺς καὶ πολιτικοὺς αὐτοῦ ἡγέτας, εἰς ὑπάντησιν ἡμῶν τῶν ἐκ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ἐπικοινωνία τῆς ἡμῶν Μετριότητος μετὰ τοῦ ποιμνίου εἶναι δι᾿ ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ διὰ πάντα ἔχοντα συναίσθησιν τῆς εὐθύνης αὐτοῦ κληρικόν, ζωτικὴ ἀνάγκη, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται ἐξ ὁρισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴν κοινωνίαν τῶν μελῶν αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν οἱ Ποιμένες δὲν κατέχουν θέσιν ὑπεροχῆς καὶ ἐξουσίας ἀλλὰ διακονίας τοῦ λοιποῦ σώματος.

Ἡ πραγματικότης αὐτὴ ἁρμόζει ἐξόχως εἰς τὴν χώραν ἔνθα ἐγεννήθη ἡ δημοκρατία, ὡς ἐκ τούτου δὲ εἶναι φυσικὸν ἐδῶ καὶ τὰ ἀξιώματα τῶν λαϊκῶν ἀρχόντων νὰ ἀσκοῦνται ὡς λειτουργήματα, χάριν τῆς ἐξυπηρετήσεως καὶ εὐτυχίας τοῦ συνόλου. Κατὰ τὴν ἐπισήμανσιν μάλιστα τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι», τοῦτ᾿ ἔστιν, ἡ ἄσκησις τῆς ἐξουσίας δεικνύει τὸ ποιὸν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ περιβεβλημένου αὐτήν.

Ἡ δὲ διαπίστωσις, ὡς ἐν προκειμένῳ, ὅτι οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες τοῦ τόπου ὄχι μόνον ἀποδίδουν τὰς νενομισμένας τιμὰς εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἡγεσίαν ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι διατηροῦν ἀκμαίαν πίστιν εἰς τὸν Θεόν, ἀποτελεῖ ἀφορμὴν χαρᾶς καὶ ἱκανοποιήσεως δι᾿ ἡμᾶς, διότι μαρτυρεῖ ταπείνωσιν, ἤτοι αὐτογνωσίαν, ὅτι μόνον μὲ τὰς ἀνθρωπίνας δυνάμεις δὲν δυνάμεθα νὰ ἀνταπεξέλθωμεν εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ βίου, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ προσφέρωμεν ἐπιτυχῶς ὑπευθύνους ὑπηρεσίας. Αὐτὸς ὁ Κύριος μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄ 5-6). Ἔπειτα, ὁ ἔχων ἐπίγνωσιν τῶν δυνατοτήτων αὐτοῦ εἶναι διατεθειμένος νὰ ἀκούσῃ καὶ νὰ ἐνστερνισθῇ προτάσεις ἄλλων προσώπων, μὲ ἀποτέλεσμα διὰ τῆς συνεργασίας νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη λύσις παντὸς προβλήματος, ἀλλὰ καὶ νὰ καλλιεργῆται εὐχάριστος ἀτμόσφαιρα ἀλληλοεκτιμήσεως, κατανοήσεως καὶ βαθμηδὸν φιλίας.

Ὁ ἄρχων ἑνὸς τόπου, ὡς «πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη» (πρβλ. Ματθ. ε΄ 14), εἶναι παράδειγμα καὶ πρότυπον διὰ τοὺς πολίτας, διὸ καὶ ἡ διαγωγή του ὄχι μόνον ἔχει σοβαρὸν ἀντίκτυπον εἰς τὴν καλὴν διαχείρισιν τῶν κοινῶν, ἀλλὰ καὶ μεγάλην παιδευτικὴν σημασίαν διὰ τὸν λαόν. Ἰδίᾳ δὲ οἱ δημοτικοὶ ἄρχοντες, ὄντες «ὀστᾶ ἐκ τῶν ὀστέων καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός» (πρβλ. Γεν. β΄ 23) τῶν ἀρχομένων, εἶναι τόσον γνώριμοι τῶν συμπολιτῶν, τῶν ὁποίων τὴν διοικητικὴν μέριμναν ἀναλαμβάνουν, ὅσον καὶ γνῶσται τῶν τοπικῶν προβλημάτων καὶ ἰδιαιτεροτήτων, διὸ καὶ δύνανται, διὰ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν προσφόρων μέσων καὶ τῆς συμβουλῆς τῶν καταλλήλων προσώπων, νὰ συμβάλουν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν αὐτῆς πρόοδον.

Ἀνταποδίδοντες ἐν κατακλεῖδι τὸν χαιρετισμόν, εὐχαριστοῦμεν ὅλους σας διὰ τὴν θερμὴν ὑποδοχὴν καὶ σᾶς ἀπονέμομεν τὰς πατρικὰς καὶ Πατριαρχικὰς ἡμῶν εὐχὰς καὶ εὐλογίας, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὸν πρότριτα ἀναλαβόντα τὰ νέα καθήκοντά του κύριον Δήμαρχον, δεόμενοι τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, ὅπως ἐνισχύῃ αὐτὸν καὶ τὸ ἔντιμον δημοτικὸν συμβούλιον τῆς Ξάνθης εἰς τὴν προκειμένην αὐτοῖς διακονίαν, οὕτως ὥστε εὐδοκίμως ἐκπληρώσαντες αὐτὴν νὰ ἔχουν τὴν θείαν εὐλογίαν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην τῶν συμπολιτῶν των.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails