© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΑΣΜΟΥ]


Χαιρετισμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἕδραν τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἰάσμου

(23 Σεπτεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κύριε Παντελεῆμον,
Ὁσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα κύριε Δαμασκηνέ, Ἀρχιερατικὲ Ἐπίτροπε Ἰάσμου,
Ἐντιμότατε κύριε Καδῆ Ἰσμέτ,  Δήμαρχε Ἰάσμου,
Ἀγαπητοὶ κάτοικοι τῆς πόλεως ταύτης, εὐλογημένοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν ἀδελφοὶ ἐν τῷ ἑνὶ Δημιουργῷ Θεῷ,

Χαίρετε πάντοτε ἐν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ καὶ ἐντὸς τοῦ πελάγους τῶν οἰκτιρμῶν καὶ τῆς ἀγάπης Του.

Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας νὰ ἐπισκεπτώμεθα σήμερον τὴν πόλιν σας, τὸν ὡραῖον Ἴασμον, ἐξ ἀφορμῆς τῆς παρούσης  Πατριαρχικῆς καὶ ἀποστολικῆς περιοδείας μας εἰς τὴν Θρᾴκην.

Ἀπὸ τὸ πρόγραμμά μας δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ παραλειφθῇ ἀσφαλῶς ἡ ἕδρα τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας τοῦ Ἰάσμου, τὴν ὁποίαν, ὡς καὶ ὁλόκληρον τὴν περιοχὴν τῆς Μητροπόλεώς του, διακονεῖ θυσιαστικῶς ὁ νέος τὴν ἡλικίαν ἀλλὰ ἔμπειρος Ποιμενάρχης σας, ἡ ὑμετέρα ἀγαπητὴ καὶ φίλη Ἱερότης, ἅγιε Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κύριε Παντελεῆμον, ὁμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν ἐκλεκτῶν ἐφημερίων καὶ ἱερέων σας.

Ἡ ἐπίσκεψίς μας ἐδῶ ἀποκτᾷ ἰδιαιτέραν σημασίαν, δεδομένου ὅτι πραγματοποιεῖται εἰς μίαν πόλιν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τοὺς πρόποδας τοῦ Παπικίου Ὄρους, τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῆς Θρᾴκης, μὲ τὰς πολλὰς Ἐκκλησίας καὶ τὰς Μονάς του, τὰ ἐρείπια τῶν ὁποίων σῴζονται μέχρι σήμερον καὶ προκαλοῦν τὸν θαυμασμὸν τῶν ἐπιστημόνων, βυζαντινολόγων καὶ ἀρχαιολόγων, ἀλλὰ καὶ ὅλων μας.

Διὰ τοῦτο καὶ οἱ περιηγηταὶ καὶ οἱ προσκυνηταί του τὸ ὀνομάζουν καὶ τὸ χαρακτηρίζουν «Θεοῦ βουνόν» (Monte di Dio), ἐνῷ ὁ προκάτοχος τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιος Φιλόθεος ὁ Κόκκινος ἀναφέρεται εἰς αὐτὸ καὶ εἰς τοὺς μοναχούς του μὲ πολὺν σεβασμόν.

Ἀπὸ τὸ Ἅγιον τοῦτο Ὄρος τῆς Θρᾴκης μας διῆλθον, ἐρχόμενοι ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν, οἱ γνωστοὶ ἡσυχασταὶ καὶ μῦσται καὶ διδάσκαλοι τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ Ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης.

Τὰς στενὰς σχέσεις τῆς περιοχῆς σας μὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν πόλιν μας καὶ ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀποδεικνύει καὶ ἡ εὕρεσις, κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς αἱ ὁποῖαι ἔγιναν ὑπὸ τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας, τοῦ τάφου τῆς γνωστῆς αὐτοκρατείρας τοῦ Βυζαντίου Μαρίας Βοτανειάτη.

Ταῦτα σταχυολογοῦντες καὶ ἀναφέροντες ἀπὸ τῆς μακρᾶς ἱστορίας τῆς περιοχῆς σας, θαυμάζομεν καὶ τὴν σημερινὴν πορείαν σας, ἐν ἐμμονῇ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μας καὶ εἰς τὴν ἐν ἀφοσιώσει εἰς τὴν Πατρίδα, τὴν εὐλογημένην Ἑλλάδα, συμπορείαν ὀρθοδόξων καὶ μουσουλμάνων, καὶ ἰδιαιτέρως χαίρομεν διαπιστοῦντες τὴν ἔμπρακτον ἐφαρμογὴν τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου «πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» (Ρωμ. ιγ΄ 1), ὅτι ἀπὸ Θεοῦ εἰσι τεταγμέναι, ἀποδιδόντες τά «τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (πρβλ. Ματθ. κβ΄ 21). Χαίρομεν δὲ ἰδιαιτέρως, διότι βλέπομεν καὶ σήμερον, ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε, νὰ συνυπάρχετε καὶ νὰ συμπορεύεσθε ἁρμονικῶς καὶ εἰρηνικῶς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι τοῦ εὐλογημένου Ἰάσμου καὶ τῆς εὐρυτέρας ταύτης περιοχῆς.

Χαίρομεν, διότι βλέπομεν εἰς τὴν Θρᾴκην νὰ συνεργάζεσθε ὅλοι σας, ἀπὸ κοινοῦ, εἰς πολλοὺς τομεῖς καὶ ὅλοι νὰ ἐπιθυμῆτε τὴν εἰρήνην, ἡ δὲ ἔντιμος Ἑλληνικὴ  Πολιτεία νὰ διασφαλίζῃ δημοκρατικῶς τὴν ἰσοτιμίαν καὶ ἰσονομίαν δι᾿ ὅλους τοὺς πολίτας της μὲ τὰς ἰδιαιτέρας θρησκευτικὰς καὶ γλωσσικὰς παραδόσεις των, σεβομένη καὶ τιμῶσα ἐν δικαιοσύνῃ πλήρως τὰ ἀτομικὰ ἑκάστου πολίτου δικαιώματα. Ἄξιον καὶ δίκαιον καὶ ὀρθὸν καὶ δημοκρατικὸν καὶ ἐπιβεβλημένον, διὸ καὶ συγχαίρομεν ἀπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ προσωπικῶς ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους διὰ τὸ ἐπίτευγμα τοῦτο τῆς συνυπάρξεως καὶ τῆς συνεργασίας.

Ὁ Θεός ἐχάρισεν ὡς πολυτιμότερον ἀγαθόν Του εἰς πάντα ἄνθρωπον τὴν ἐλευθερίαν καὶ διὰ τοῦτο οὐδένα ἀναγκάζει νὰ Τὸν ἀκουλουθήσῃ διὰ τῆς βίας. Πᾶν τὸ στηριζόμενον, ἄλλωστε, ἐπὶ τῆς βίας ἢ εἰς τὸν ἐξαναγκασμὸν δὲν δύναται νὰ ἔχῃ σχέσιν πρὸς τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος, κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴν τῆς ἀγάπης Ἀπόστολον Ἰωάννην, εἶναι ἀγάπη. Διὰ τοῦτο ὅ,τι γίνεται μὲ βίαν ἢ ἐξαναγκασμὸν ἢ ἐγωϊσμὸν ἢ αὐταπάτην ἐξουσίας καὶ ἀνθρωπίνης δόξης δὲν ἀντέχει εἰς τὸν χρόνον, διότι ἀντίκειται πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ εἶναι κοντά Του ἐλευθέρως. Διὰ τοῦτο καὶ ἓν Κράτος, μία Πολιτεία, μία Θρησκεία ἢ οἱοδήτι ἰδεολογικὸν ἢ κοινωνικὸν μόρφωμα, τὸ ὁποῖον δὲν ἀναγνωρίζει εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς πίστεως, δὲν ἐνεργεῖ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ δὲν ἀγαπᾷ τοὺς πολίτας του ἢ τοὺς πιστούς της. Προϋπόθεσις διὰ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἀγάπην εἶναι πάντοτε ἡ ἐλευθερία. Ὁ καταναγκασμὸς εἶναι κατάργησις τῆς ἀληθείας. Ὁμιλοῦμεν ἐκ πείρας καὶ βιωμάτων ἐκ τοῦ παρελθόντος καὶ ἐκ τῆς σημερινῆς πραγματικότητος καὶ εἰς τὴν ἕδραν μας τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν καὶ εἰς τὸν Πόντον καὶ εἰς τὴν Καππαδοκίαν καὶ εἰς τὴν Ἰωνίαν καὶ ἐδῶ εἰς τὴν Θρᾴκην, ὁμιλοῦμεν, δηλαδή, ἐξ ἱστορικῆς ἐμπειρίας καὶ βιωμάτων εἰς τὴν καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολήν.

Διὰ τοῦτο καὶ χαίρομεν καὶ συγχαίρομεν, διότι εἰς τὴν Δυτικὴν Θρᾴκην, τὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ κανονικὴν ταύτην δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, πραγματοποιεῖται ἐν τῇ πράξει τὸ ζητούμενον καὶ ἐπιδιωκόμενον καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας περιοχὰς τοῦ κόσμου, δηλαδὴ ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξις καὶ ὁ σεβασμὸς εἰς τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ ἄλλου. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ διαπιστούμενον δεδομένον, τὸ αὐτονόητον δηλαδὴ γεγονός, τὸ ὁποῖον βιοῦται ἔργοις εἰς τὴν καθ᾿ ἡμέραν ζωὴν τῆς τοπικῆς ἐδῶ κοινωνίας, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἐκτιμῶμεν καὶ ἐπαινοῦμεν καὶ εὐλογοῦμεν, καθ᾿ ἣν στιγμὴν μάλιστα ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, καθημερινῶς, ἀθῷοι καὶ ἀνυπεράσπιστοι ἄνθρωποι πίπτουν θύματα ἑνὸς τυφλοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ.

Ἡ Μουσουλμανικὴ Κοινότης τῆς Θρᾴκης, ἐπίλεκτον στέλεχος τῆς ὁποίας εἶσθε καὶ σεῖς, ἀγαπητοὶ  φίλοι, διακρίνεται, ὡς πληροφορούμεθα ὑπὸ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, ἀδελφὲ κύριε Παντελεῆμον, καὶ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τῆς περιοχῆς, διὰ τὸ φιλήσυχον καὶ φιλειρηνικὸν πνεῦμα τῆς πλειονότητος τῶν μελῶν της ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὰς πολιτικὰς καὶ θρησκευτικὰς ἀρχὰς τοῦ τόπου. Τὸν σεβασμὸν αὐτὸν ἡ ἐνταῦθα παροικοῦσα μειονότης ἐκδηλώνει αὐθορμήτως καὶ πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γεγονὸς τὸ ὁποῖον πληροῖ ἡμᾶς ἰδιαιτέρας χαρᾶς καὶ συγκινήσεως.

Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς προόδου, εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι κινεῖσθε καὶ ἐργάζεσθε καὶ σεῖς, ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε Καδῆ Ἰσμέτ, καὶ ὅτι συνεργάζεσθε ἁρμονικῶς μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Παντελεήμονος, τοῦ καλοῦ καὶ δραστηρίου καὶ μὴ διαχωρίζοντος καὶ σᾶς ἀπὸ τοὺς πιστούς του ὀρθοδόξους χριστιανούς, καὶ ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ βαθύτατα τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους του, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, καὶ μοχθεῖ καθημερινῶς διὰ τὴν πρόοδόν σας, καθὼς ὅλοι μας εἴμεθα τέκνα τοῦ Ἑνὸς Θεοῦ, τοῦ νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ Ὁποίου ἐπικρατεῖ καινὴ κτίσις.

Εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν τιμητικὴν ὑποδοχήν σας καὶ διὰ τοὺς λόγους σεβασμοῦ καὶ τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εὐχόμεθα  δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν ἀπὸ Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον σας, ὥστε οἱ κάτοικοι τοῦ Ἰάσμου νὰ προοδεύετε πάντοτε, νὰ συνυπάρχετε καὶ νὰ συμπορεύεσθε μὲ ὁμόνοιαν, ἀγάπην καὶ εἰρήνην καὶ νὰ προωθῆτε μεταξύ σας αὐτὰ τὰ ὁποῖα σᾶς ἑνώνουν καὶ σᾶς καθιστοῦν εὐτυχεῖς.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως, τῆς ὁρατῆς καὶ τῆς ἀοράτου, τῶν ἐπιγείων καὶ τῶν ἐπουρανίων, καὶ συντηροῦντος ἐν ἀγάπῃ καὶ προνοίᾳ πᾶσαν ψυχὴν ζῶσαν, μάλιστα τὸν κατ᾿ εἰκόνα Αὐτοῦ ὑπ᾿ Αὐτοῦ ἐξ ἀγάπης πλασθέντα ἄνθρωπον, ἂς εἶναι, μαζὶ μὲ τὴν Πατριαρχικὴν καὶ πατρικὴν εὐλογίαν καὶ προσευχήν μας, πάντοτε μαζί σας καὶ μὲ τὴν εὐλογημένην Θρᾴκην καὶ τὸν ἱστορικὸν Ἴασμον. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails