© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ]


Χαιρετισμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ εἰς τὸν Αὔλειον Χώρον
τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς

(22 Σεπτεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κύριε Παντελεῆμον, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Κομοτηνῆς κύριε Γεώργιε Πετρίδη,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ πολλὴν χαρὰν ἤλθομεν σήμερον ἐνταῦθα, εἰς ἐπίσκεψιν τῆς ἱστορικῆς ταύτης περιοχῆς, ἡ ὁποία, ὡς Μητρόπολις Μαρωνείας, ἐκ παλαιοῦ ὑπάγεται εἰς τὴν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ διατηρεῖ μὲ αὐτὴν ἰσχυροὺς πνευματικοὺς καὶ κανονικοὺς δεσμούς. Εἶναι δὲ εὐλογία Θεοῦ ὅτι ἡ συνάντησίς μας πραγματοποιεῖται ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς ἐφόρου τῆς Πόλεώς μας Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της, ἀλλὰ καὶ διότι ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Κομοτηνῆς εἶναι ἀφιερωμένος εἰς μίαν ἀκόμη Θεομητορικὴν ἑορτήν, αὐτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας.

Ἀποτελεῖ δὲ ἀφορμὴν ἱκανοποιήσεως δι᾿ ἡμᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ αἱ πολιτικαὶ ἀρχαὶ τοῦ τόπου, ἐκπροσωπούμεναι ὑπὸ τοῦ Ἐντιμοτάτου κυρίου Δημάρχου, ὑποδέχονται ἡμᾶς πρὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, εἰς ἔνδειξιν τῆς καλῆς σχέσεως αὐτῶν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς λειτουργοὺς αὐτῆς, ὅπερ καὶ εὐχόμεθα νὰ συνεχισθῇ καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἄρτι ἀρξαμένης θητείας των, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς.

Ἡ ἄσκησις τοῦ λειτουργήματος τῶν ἀρχόντων εἶναι διακονία πρὸς τὸν λαὸν ἐν συνόλῳ ἀλλὰ καὶ πρὸς ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς καὶ ὡς ἐκ τούτου δύναται νὰ παραλληλισθῇ πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν διακονίαν. Διὸ καὶ κατὰ τὰς παραδόσεις τόσον τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ὅσον καὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἡ συνεργασία τῶν ἀρχόντων καὶ παντὸς κοινοτικοῦ, ἢ εὐρύτερον κρατικοῦ φορέως, μετὰ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε δεδομένη, καὶ ἀπεδείχθη πάντοτε ὁ πλέον τελεσφόρος τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν παντοειδῶν δυσχερειῶν.

Ἄλλωστε, ἡ σύμπραξις μετ᾿ ἀλλήλων εἰς τὰ ποικίλα ἐγχειρήματα τοῦ καθ᾿ ἡμέραν βίου συνιστᾶται ἤδη ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων: Ὁ Ὁδυσσεύς, προκειμένου νὰ διεκπεραιώσῃ τὸ δύσκολον ἐγχείρημα τῆς εἰσόδου εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν ἀντιπάλων, παραλαμβάνει ὡς βοηθὸν τὸν Διομήδην μὲ τὸ αἰτιολογικόν: «ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα» καὶ ὁ σοφὸς Σολομὼν ἐπισημαίνει: «ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον» (Παροιμ. ιη΄ 19).

Ἐὰν δὲ ἡ συνεργασία ἐν γένει καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπον ἰσχυρότερον καὶ ἱκανώτερον νὰ ἀνταπεξέλθῃ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀντιξοοτήτων, πολλῷ μᾶλλον ὅταν εἰς τὸν σύνδεσμον τοῦτον ἐμπλέκεται ἡ Θεία Σοφία καὶ Δύναμις, τῶν ὁποίων κιβωτὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἐπικαλουμένη διηνεκῶς τὸν Θεόν, τὴν πηγὴν τῆς σοφίας καὶ τῆς δυνάμεως, καὶ ἐπισπωμένη τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς προστρέχοντας εἰς αὐτήν.

Κύριε Δήμαρχε,

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀνέθεσεν εἰς τὰς χεῖρας σας τὴν διοίκησιν καὶ μέριμναν τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, ἡ ὁποία, εὑρισκομένη εἰς τὸ κέντρον τῆς Θρᾴκης καὶ ἀποτελοῦσα συγκοινωνιακὸν κόμβον, ἰδιαιτέραν κέκτηται σημασίαν. Ἡ τοποθέτησίς σας εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦτο τοῦ ἐκπροσώπου καὶ ταυτοχρόνως κηδεμόνος τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τῆς Κομοτηνῆς τιμᾷ ἰδιαιτέρως τὸ πρόσωπόν σας ἀλλὰ καὶ συνεπάγεται διὰ σᾶς ἀντιστοίχως μεγάλας εὐθύνας.

Ὅθεν, χαιρετίζοντες ὅλον τὸν λαὸν τῆς Κομοτηνῆς μαζὶ μὲ τὴν ἀγαπητὴν Ἐντιμότητά σας, σᾶς συγχαίρομεν διὰ τὴν πρόσφατον ἐκλογήν σας εἰς τὸ δημαρχιακὸν ὑπούργημα καὶ σᾶς εὐχόμεθα πλουσίαν τὴν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν πολυπλεύρων καθηκόντων σας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῶν κατοίκων τῆς συμπαθοῦς ταύτης πόλεως καὶ εἰς ἔπαινον καὶ καταξίωσίν σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails