© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΡΟΠΟΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ]

Πρόποσις 
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
 κατὰ τὸ πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ Δεῖπνον τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
(19 Ἰουνίου 2014) 

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμολογιώτατε κύριε Γρηγόριε Σκαλκέα, Πρόεδρε, καὶ ἐντιμότατα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,
Ἐλλόγιμοι ἐρευνηταί,
Ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες,

Μετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς συναντώμεθα μετὰ πάντων ὑμῶν κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, παρὰ θῖν᾿ ἁλός, κατόπιν εὐγενοῦς καὶ φιλόφρονος προσκλήσεως τοῦ Προέδρου ὑμῶν, Ἐντιμολογιωτάτου Καθηγητοῦ καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Γρηγορίου Σκαλκέα, Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καὶ τῶν Ἐλλογιμωτάτων συνεργατῶν αὐτοῦ. Συναντώμεθα παρὰ θῖν᾿ ἁλός, ἀλλὰ ἡ σκέψις ἡμῶν ἀνέρχεται εἰς τὸ εὐφήμως γνωστὸν Κέντρον Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν, τὸ κείμενον ὑπό τήν σκιὰν τοῦ περιφήμου ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων, ὄρους τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ μελιχροῦ Ὑμηττοῦ, ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ λόγιος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν Μιχαὴλ ὁ Χωνιάτης, ἐκεῖ ὅπου φίλεργοι μέλισσαι συλλέγουν ἐκ τῶν ἀνθέων τὸ ἡδύτατον μέλι, εἰς τροφὴν καὶ τέρψιν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ νοῦς μας ἀνέρχεται εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν ταύτην κυψέλην, εἰς τὴν ὁποίαν πλειὰς ἐκλεκτῶν καὶ διαπρεπῶν ἐπιστημόνων, ὡς ἄλλαι φίλεργοι μέλισσαι, διεξάγουν πρωτοποριακὴν ἔρευναν εἰς ποικίλους τομεῖς τῶν Ἰατροβιολογικῶν ἐπιστημῶν, στοχεύοντες εἰς τήν ἀριστείαν καὶ εἰς τὴν ἀπ᾿ αὐτῆς ὠφέλειαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Χαίρομεν δὲ ὅλως ἰδιαιτέρως πληροφορούμενοι ὅτι κατὰ τὴν δεκαετῆ λειτουργίαν του τὸ Ἵδρυμα τοῦτο παρήγαγε πλουσίους ἐπιστημονικοὺς καρπούς, καὶ προσέφερεν ἰδανικὸν ἐρευνητικὸν περιβάλλον διὰ τὴν κατάρτισιν νέων ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν, τόσον ἐξ Ἑλλάδος ὅσον καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Χαίρομεν ὅμως καὶ διὰ τὸ ἐπιδεικνυόμενον ὑφ᾽ ὑμῶν, τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐρευνητῶν, ἐνδιαφέρον διὰ θέματα ἀπασχολοῦντα καὶ προβληματίζοντα τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον, ὡς τὰ θέματα τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ περιβάλλοντος, ἡ σχέσις τῶν ὁποίων μετὰ τῆς ἀνθρωπίνης ὑγείας ἀπετέλεσε τὸ ἀντικείμενον τῆς πραγματοποιηθείσης κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς Ἡμερίδος τοῦ Ἱδρύματός σας.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὡς καλῶς γνωρίζετε καὶ ὡς εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ὑπενθυμίσωμεν καὶ χθὲς κατὰ τὴν ὁμιλίαν μας, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τονίζει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ὄχι μόνον ὡς τοῦ δωρηθέντος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κοινοῦ οἴκου ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τὰς ὁποίας ἔχει ἡ κατάχρησις καὶ καταστροφή του διὰ τὴν ὑγείαν καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν καὶ ἐπιβίωσιν. Εὐελπιστοῦμεν δὲ καὶ εὐχόμεθα ἡ πραγματοποιουμένη ἐν τῷ Ἱδρύματι τούτῳ ἔρευνα νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν εὐαισθητοποίησιν κατὰ τὸ δυνατὸν περισσοτέρων ἀνθρώπων εἰς τὰ σοβαρώτατα θέματα τὰ ὁποῖα ἐρευνᾶτε, ὡς αὐτὸ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς μὴ ὀρθολογικῆς διαχειρίσεως τῆς ἐνεργείας καὶ τῶν πηγῶν της εἰς τὸ περιβάλλον καὶ εἰς τὴν ὑγείαν, ἅμα δὲ καὶ εἰς τὴν ἀφύπνισιν τῶν συνειδήσεων τῶν κρατούντων καὶ ἐπηρεαζόντων τὸν κόσμον καὶ τὰς ἀποφάσεις αὐτοῦ, προκειμένου νὰ μὴ παραδώσωμεν εἰς τὰς νεωτέρας γενεὰς τὸν καλῶς λίαν κτισθένα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κόσμον κατεστραμμένον καὶ ἀβίωτον, τόσον διὰ τὸν ἄνθρωπον ὅσον καὶ διὰ τὰ λοιπὰ ἔμβια ὄντα καὶ τὴν χλωρίδα καὶ πανίδα.

Κατακλείοντες, ἐπιθυμοῦμεν νὰ εὐχαριστήσωμεν ἀπὸ καρδίας ὅλα τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἰδίᾳ δὲ τὸν φίλτατον πρόεδρον αὐτοῦ Ἐντιμολογιώτατον καθηγητὴν καὶ Ἀκαδημαϊκὸν κύριον Γρηγόριον Σκαλκέαν, διὰ τὴν ἀπευθυνθεῖσαν πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα εὐγενῆ πρόσκλησιν νὰ προσέλθωμεν καὶ νὰ ὁμιλήσωμεν εἰς τὴν ἐπίσημον ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου κατὰ τὴν προλαβοῦσαν ἑσπέραν καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τὰς ὡραιοτάτας μελωδίας εἰς τὸ ἱστορικὸν Ὠδεῖον Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ. Ἀκόμη εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν παρατιθεμένην κατὰ τὴν ὥραν ταύτην δεξίωσιν πρὸς τιμὴν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ἡ ὁποία προσφέρει εἰς ἡμᾶς τὴν χαρὰν τῆς ἀμέσου ἐπικοινωνίας καὶ συναναστροφῆς μὲ τὰς διακεκριμένας προσωπικότητάς σας.

 Εὐχόμεθα δὲ ὁ δοὺς εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐπιστήμην «ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» νὰ εὐλογῇ δαψιλῶς τοὺς ὑμετέρους καὶ τῶν ἀξίων συνεργατῶν τοῦ Ἱδρύματος ἐρευνητικοὺς πόνους, πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν καὶ ἔπαινον τοῦ Γένους ἡμῶν καὶ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails