© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου: [ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ]

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(23 Ὀκτωβρίου 2013)


Ἐξοχώτατε κύριε Περιφερειάρχα,
Ζῶμεν εἰς μίαν πόλιν -τὴν Κωνσταντινούπολιν- ὑπερβαίνουσαν σήμερον κατὰ πολὺ τὰ δεκαπέντε ἑκατομμύρια κατοίκων. Γινόμεθα καθ᾿ ἡμέραν μάρτυρες τῶν ἀνακυπτόντων προβλημάτων ἀπὸ τῆς πρωτοφανοῦς καὶ μὴ ἀναμενομένης πυκνότητος τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῆς. Προβλημάτων κατοικίας, ἐργασίας, ἐπιβιώσεως, καθαριότητος, ἐγκληματικότητος, διακινήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ἐμπορίου ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Καθημερινὴ ἡ μέριμνα καὶ ὁ πονοκέφαλος τῶν ἀρχόντων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, τόσον τῶν ἑκασταχοῦ δήμων, ὅσον καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου καὶ τοῦ Νομάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Νομάρχης, δήμαρχοι καὶ δημοτικοὶ ὑπάλληλοι καταδαπανῶνται κυριολεκτικῶς ἵνα ὁ λαὸς αὐτός, ὁ κατὰ γεωμετρικὴν πρόοδον αὐξανόμενος, ζῇ εἰρηνικῶς καὶ ἐν αὐταρκείᾳ καὶ εὐημερίᾳ καὶ ἀσφαλείᾳ.
          Ἀλλὰ καὶ εἰς πόλεις μικροτέρας κατὰ πολὺ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅμως συνεχῶς ἀναπτυσσομένας ὡς ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ εὐρυτέρα Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας ὑπάρχουν τὰ ἴδια προβλήματα καίτοι οὐχί τόσον ἔντονα. Ὁπότε καλεῖται ὁ τοπικὸς ἄρχων, καὶ ἐνταῦθα, ὁ ἐξοχώτατος κύριος Περιφερειάρχης ἵνα μὴ δίδῃ ποτέ «ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, οὐδὲ τοῖς βλεφάροις αὐτοῦ νυσταγμόν, οὐδὲ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις αὐτοῦ» (πρβλ. Ψαλμ. ΡΛΑ', 4). Ὁ Περιεφερειάρχης καὶ οἱ συνεργάται του λειτουργοῦν ὡς ἀπόσβεσις κραδασμῶν. Γνωρίζομεν ὅτι αἱ δυσχέρειαι εἶναι πολλαί, οἱ οἰκονομικοὶ πόροι ὀλίγοι, οἱ πένητες οἱ χεῖρα τείνοντες βοηθείας πολυπληθεῖς. Συνεπῶς, οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες ἐπιβάλλεται νὰ ζωσθοῦν τὸ λέντιον τῆς φιλανθρώπου διακονίας, λησμονοῦντες τὰ ἀμφιλεγόμενα ἀγαθὰ τῆς ἐξουσίας.
          Ὁ ἑκάστοτε Περιφερειάρχης «εἰς διακονίαν τάττει ἑαυτόν» (πρβλ. Α΄ Κορ. ις΄, 15-16), «γενόμενος εὔχρηστος εἰς διακονίαν» (Β΄ Τιμ. δ΄, 11-12) ἐν ταπεινώσει καὶ συναισθήσει τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀγωνίας τοῦ πλησίον. Ὑπηρετεῖ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν «τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας», παράγει ἔργον θαυμαστόν. Ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου παρακολουθοῦμεν κατὰ τὸ ἐνὸν τὰς δραστηριότητας καὶ τὰς ἐν γένει προσπαθείας τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας διὰ τὴν πρόοδον καὶ εὐημερίαν τοῦ λαοῦ τῆς ἱστορικῆς καὶ εὐλογημένης ταύτης περιοχῆς. Μνημονεύομεν μετὰ πατρικῆς ἐγκαυχήσεως τὰς καταβαλλομένας προσπαθείας αὐτῆς διὰ τὴν βελτίωσιν τοῦ ὁδικοῦ δικτύου τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς καὶ κυρίως αὐτοῦ τοῦ συνδέοντος τὰς πόλεις τῆς περιοχῆς πρὸς ἀλλήλας ἀλλὰ καὶ μετὰ τῆς ὑπολοίπου Ἑλλάδος, διὰ τὴν ἀναβάθμισιν τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγιείας ὄχι μόνον ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλας πόλεις, ὡς λ.χ. εἰς Βέροιαν καὶ Ἔδεσσαν, τὴν μέριμναν διὰ τὴν ἐμπορικὴν ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς διὰ τῆς πραγματοποιήσεως ἐπαφῶν μετὰ τῶν ἑκασταχοῦ ἐμπορικῶν συλλόγων, ἐπιχειρηματιῶν κλπ., τὴν φροντίδα διὰ τὴν παιδείαν καὶ τὸν ἀθλητισμόν, διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Περιφερειάρχου καὶ τῶν συνεργατῶν του εἰς τὰ ἐκπαιδευτήρια καὶ τοὺς χώρους ἀθλήσεως καὶ διὰ τῆς ἐνισχύσεως τῶν νέων, εἰδικῶς τῶν οἰκονομικῶς ἀσθενεστέρων, τὴν ἐπιδεικνυμένην προσοχὴν διὰ τὴν διαφύλαξιν τῶν πολιτισμικῶν στοιχείων τῆς ἱστορικῆς ταύτης περιοχῆς ὡς μεθ᾿ ἱκανοποιήσεως ἐπληροφορήθημεν τὰς ληφθείσας ἀποφάσεις διὰ τὴν διαχείρισιν τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων τὰ ὁποῖα ἐντοπίσθησαν κατὰ τὰς ἐργασίας κατασκευῆς τοῦ ὑπογείου σιδηροδρόμου (μετρό) τῆς πόλεως. Ἡ προτεινομένη λύσις τυγχάνει πρωτοποριακὴ καθὼς ὁ συγκεκριμένος σταθμὸς θὰ ἀποτελέσῃ τὸν πρῶτον σταθμόν-μουσεῖον εἰς ὁλόκληρον τὴν Εὐρώπην, οἱ δὲ διερχόμενοι ἐπιβάται αὐτοῦ, μόνιμοι κάτοικοι καὶ τουρῖσται, θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ συνειδητοποιοῦν καθημερινῶς τὴν ἱστορικότητα τῆς πόλεως ταύτης. Πολὺ περισσότερον μετὰ χαρᾶς σημειοῦμεν τὴν ἀνελλιπῆ παρουσίαν τῆς Περιφερείας εἰς ὅλας τὰς ἐπετειακὰς πολιτιστικὰς καὶ λοιπὰς ἐκδηλώσεις τῆς περιοχῆς, γεγονὸς τὸ ὁποῖον συμβάλλει εἰς τὴν διατήρησιν καὶ ἐνίσχυσιν τοῦ φρονήματος, τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ ταυτότητος τοῦ εὐλογημένου τούτου λαοῦ. 
          Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, κύριε Περιφερειάρχα, καὶ διὰ τὰς προσπαθείας τὰς ὁποίας καταβάλλετε διὰ τὴν ἀγαστὴν συνύπαρξιν καὶ συνεργασίαν μετὰ τῶν γειτονικῶν λαῶν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν κατοίκων καὶ τῆς μεγαλουπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας, τῆς ὁποίας προΐστασθε καὶ ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν τόπος εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συμβιώσεως ἀνθρώπων διαφόρου προε­λεύ­σεως καὶ καταγωγῆς. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καὶ διὰ τὴν συνεργασίαν μετὰ τῶν ἑκασταχοῦ Μητροπολιτῶν, Ἱεραρχῶν τετιμημένων καὶ καυχημάτων τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πρὸς βελτίωσιν τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, καθ᾽ ὅτι εἰς τὴν μακρὰν πορείαν τοῦ Γένους ἡμῶν ἡ ἀπὸ κοινοῦ διακονία τῶν δύο ἱερῶν ὑποθέσεων αὐτῶν, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους, ὑπῆρξεν ἡ ἐπωφελεστάτη συνισταμένη, ἡ παρασχοῦσα πλεῖστα καλὰ κἀγαθὰ εἰς τοὺς εὐσεβεῖς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἔστω μαρτύριον τούτων ἡ μακρὰ ἱστορία τῆς Μακεδονίας, ἰδίως τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῶν κάτω χρόνων
          Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν δεξίωσιν ταύτην ὡς καὶ διὰ τὴν ἀγάπην καὶ τὸ σέβας πάντων ὑμῶν πρὸς τὴν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς.
          Σᾶς ἐνθυμούμεθα ἐν ταῖς προσευχαῖς ἡμῶν. Ἐπευλογοῦμεν πάντας ὑμᾶς εὐχόμενοι ὑγιείαν ἀδιάπτωτον καὶ τὴν κατ᾿ ἄμφω -ἐν ἀνδρείῳ, ρωμαλέῳ καὶ ἀγωνιστικῷ φρονήματι-, ἐπιτυχίαν πλήρη εἰς τὰ ἔργα σας καὶ ἐπίτευξιν τῶν προσδοκιῶν λαοῦ
          Ἐκφράζοντες τὴν χαρὰν ἡμῶν διὰ τὴν εὐκαρίαν τῆς μετὰ πάντων ὑμῶν συναντήσεως καὶ εὐχαριστοῦντες καὶ πάλιν καὶ πολ­λάκις ἐπὶ πᾶσιν, εὐχόμεθα ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τῆς ὑμετέρας φίλης Ἐξοχότητος κύριε Περιφερειάρχα, τῶν συνεργατῶν σας, τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τῆς Πατριαρχικῆς, δηλαδὴ τῆς ρωμαίηκης δηλαδὴ τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, τῇ καθοριστικῇ συμβολῇ τῶν Μακεδονομάχων καὶ τῶν ἀγωνιστῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, διακεκριμένων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, Χρυσοστόμου Καλαφάτη, Αἰμιλιανοῦ Λαζαρίδου, Ἀθανασίου Μεγακλῆ, Ἀλεξάνδρου Ρηγοπούλου, Ἰωακεὶμ Σγουροῦ, Ἰωακεὶμ Ἀλεξιάδου καὶ ἄλλων πολλῶν, ἀναφορὰ τῶν ὁποίων θὰ ἐπεμήκυνε κατὰ πολὺ τὸν κατάλογον, καὶ ὑπὲρ εὐοδώσεως τῶν ἔργων σας διὰ τῆς χάριτος τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails